Trafikverkets arkitekturpris - Sveriges Arkitekter

Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället. Sveriges Arkitekter administrerar priset.

Priset delas ut nästa gång 2022.

För mer information om priset, kontakta:
Johan Folkesson, Trafikverket