Trafikverkets arkitekturpris – tävlingsregler

Tävlingsregler för Trafikverkets arkitekturpris.

Syfte

Trafikverkets arkitekturpris ska ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastruktur-anläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra.

Jury

Juryn utses av Sveriges Arkitekter och Trafikverket i samråd.
Frekvens och omfattning

Trafikverkets arkitekturpris ska delas ut vartannat år, udda årtal. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter.

Bedömningskriterier

Juryn bedömer de nominerade förslagen utifrån deras arkitektoniska kvaliteter:

  • skönhet
  • hållbarhet
  • funktion

I sin helhetsbedömning väger juryn också in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället.

Nominering

Nominerade förslag ska vara invigda eller öppnade för trafik under den femåriga tidsperiod som föregått prisåret.

Nominerade förslag ska överensstämma med någon av följande kategorier:

  • Nybyggnad,
  • Ombyggnad av befintlig anläggning, med oförändrad eller förändrad funktion,
  • Befintlig anläggning som kompletterats eller förbättrats.

De nominerade förslagen får ha en spännvidd som representerar såväl mer omfattande som mindre projekt.

Förslagsrätten är öppen. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation.

Till de föreslagna objekten ska en kort motivering ingå i nomineringen. Motiveringen ska beskriva i vilket sammanhang projektet genomförts, samt grundtankarna bakom vald utformning och i vilken grad projektet bidrar till att uppfylla målen inom arkitektur- och transportpolitiken.