Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning - Sveriges Arkitekter

nina-ryd2

 

Idag byggs bostäder, infrastruktur och samhällsservice i en allt snabbare takt. Ska det svenska samhällsbyggandet svara upp mot kraven på hållbarhet och goda livsmiljöer krävs mer kunskap om och större fokus på de värdeskapande tidiga skedena. Sveriges Arkitekter har därför deltagit i att ta fram boken Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning tillsammans med författaren Nina Ryd och Byggherrarna.

Att hantera och planera verksamhetens fastigheter och lokaler är en utmaning för många organisationer. Trots snabba förändringar, hög konkurrens, teknisk utveckling och förändrad efterfrågan från kunderna finns lokalerna där som en specialiserad, ofta dyr och långlivad resurs. Med en framsynt planering redan i tidiga skeden blir den fysiska miljön inte bara ett skydd mot väder och vind utan en strategisk och värdefull resurs för verksamheten.

Författaren, Nina Ryd, menar att det tidiga skedet inför ett projekt ofta blir helt avgörande för projektets framgång. Man behöver veta hur man specificerar och identifierar behov och vad byggnaden ska vara till för innan man startar bygget.

Nina Ryd konstaterar också att det är en framgångsfaktor att våga ta betalt för de värden som skapas i tidiga skeden och inte bara ta betalt per projekterad ritning.

Målgruppen för boken är ganska bred och vänder sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med projekt innan det blivit ett projekt. 
– De tidiga skedena är avgörande för projektets framgång – där fattas de avgörande besluten och där sätts bland annat det viktiga samarbetet mellan arkitekten och byggherren. Jag är glad och stolt över att Sveriges Arkitekter har kunnat hjälpa till med denna efterfrågade bok, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Fakta om boken:
Författare:
Nina Ryd, arkitekt SAR/MSA och biträdande professor, verksam vid Chalmers tekniska högskola.
Omslag, form och layout:  Ann-Cristin Björklund
Förlag: Svensk Byggtjänst

Information om boken finns på Svensk Byggtjänst