Tävlingsregler - Sveriges Arkitekter

Det ligger i såväl arrangörens som deltagarens långsiktiga intresse att arkitekttävlingen följer ett givet regelsystem. Genom regelsystemet definieras begreppet arkitekttävling och knyts till de grundläggande principerna för svenska och nordiska arkitekttävlingar: program, professionell bedömning, anonymitet, pris och fortsatt uppdrag efter tävling.

Genom att tillämpa de överenskomna reglerna skapar man goda förutsättningar för ett lyckat resultat och ett bra underlag för arrangörens ställningstaganden. Reglerna syftar även till att ge de tävlande arkitekterna entydiga förutsättningar för deltagande och därmed att garantera en saklig bedömning. De gemensamt överenskomna reglerna bidrar till en väl genomtänkt och utförd tävlingsprocess.

Tävlingsreglerna uppfyller Lagen om offentlig upphandling, LOU, och anknyter till de internationella regler som fastställts av UNESCO. De är utformade så att de kan användas både vid tävlingar där arrangören är en privat byggherre och vid tävlingar där arrangören är en offentlig myndighet.

Byggsektorns gemensamma tävlingsregler 2016

Competition rules 2016