Rådgivning och tjänster - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har mångårig erfarenhet av att genom hela processen ge stöd till beställare i arkitekttävlingar och andra kvalitetspräglade upphandlingar. Vi har de erfarenheter och den kompetens som krävs vid en grundlig planering och ett kvalitativt genomförande av olika typer av tävlingar.

Tävlingsteamet på Sveriges Arkitekter

  • ger stöd i val av upphandlings- eller tävlingsform
  • ger råd kring gällande tävlings- och upphandlingsregler
  • skriver, granskar och godkänner tävlingsprogram
  • utser sakkunniga juryrepresentanter
  • leder processer och workshops
  • agerar jurysekreterare och skriver bedömningsutlåtande
  • ser till att tävlingsinbjudan når Sveriges Arkitekters medlemmar
  • ser till att resultatet exponeras och dokumenteras
  • verkar för bra tävlingsvillkor
  • arrangerar utställningar och events i samband med arkitekttävlingar.

Tävlingsteamet

Sveriges Arkitekters tävlingsteam har mångårig erfarenhet av arbeta med olika typer av tävlingar och parallella uppdrag. Därtill har vi en bredd, med erfarenhet från hela spektrat av branschen: privat och kommunal sektor, beställarsidan, upphandlingar och internationellt arbete. Vi drivs av ett starkt engagemang att skapa det bästa möjliga utifrån givna förutsättningar och få alla aktörer delaktiga. Vi är vana att leda grupper på ett sätt som skapar inkludering och på så sätt lägga grunden till ett fortsatt bra samarbete!

Anna Forsberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

”Jag är landskapsarkitekt och stadsplanerare med lång erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden, från både kommunal och privat verksamhet. Bland annat arbetade jag länge inom Stockholm stad, vilket gett mig en god förståelse för beställar- och arrangörssidan i tävlingsprocessen. För mig är kommunikation A och O, både i text och i mötet människor emellan. Ett inkluderande språk och öppna dörrar skapar en trygg stämning i jurygruppen, där alla kan prata på samma villkor. Jag tycker att det är särskilt roligt med programskrivning – ett bra tävlingsprogram borgar för ett bra tävlingsresultat!”

Foto: Peter Phillips

Julia Hertzman
Arkitekt SAR/MSA

”Jag är husarkitekt med lång erfarenhet av tidiga skeden, stadsplanering och husbyggnad. Att beskriva både förutsättningar och lösningar för arkitekturprojekt – från den lilla till stora skalan – har länge varit ett fokus i mitt arbete. En annan röd tråd är viljan att skapa bilder och berättelser, vare sig det handlar om boken ”Bygga vackert” som jag var redaktör för, utställningar eller tävlingar. Sen har jag en obotlig envishet och ett starkt engagemang som jag tror är en stor behållning i tävlingsprocessen. Ju mer komplext vårt samhället blir, desto mer processorienterade kommer våra arbetssätt att behöva bli. Genom arkitekttävlingar skapar vi värden och får människor engagerade i arkitektur!”

Tove Wallsten

Tove Dumon Wallsten
Arkitekt SAR/MSA

”Jag är husarkitekt utbildad i Belgien, Sverige och Danmark och har arbetat som arkitekt i Bryssel, London och Paris. Jag har också undervisat på olika arkitektutbildningar. Att kommunicera arkitektur ligger mig varmt om hjärtat och det är också det som varit fokus i mitt arbete – allt från utställningar, events och olika arkitekttävlingar. Jag tycker att det är väldigt roligt att leda grupper, något som jag har lång erfarenhet av både från tävlingsarbete och utställningsprojekt. Det är spännande att hjälpa en grupp – med olika roller och som kommer från olika perspektiv – att tillsammans nå en konsensus.”

Katarina O Cofaigh
Arkitekt SAR/MSA

”Jag är upphandlingschef på Sveriges Arkitekter och har 20 års erfarenhet av offentlig upphandling och olika arkitekttävlingar. Jag har arbetat med allt från grundläggande EU-direktiv och svensk lagstiftning, till rådgivning i konkreta upphandlingar. I tävlingsprocessen är jag ofta bollplank vid strategiska val av upphandlings- eller tävlingsform, urvalskriterier eller andra frågor som rör arkitektupphandling. Jag medverkar gärna i kurser eller seminarier om arkitektupphandling!”

Ulrika Nero
Arkitekt SIR/MSA

”Jag är inredningsarkitekt, utbildad på Konstfack och KTH arkitektur, och har under många år arbetat med forsknings- och lärmiljöer. Miljöer med stor variation utifrån forskares skiftande behov. Arbetet med att ta fram interiörer utifrån ett nära samarbete med användaren innebär bland annat att i ett tidigt skede ringa in behov och definiera krav som sedan ligger till grund för dimensioneringen och kravställningen av en planerad miljö. Här är det viktigt att vara lyhörd och nyfiken, att ställa frågor och lyssna på svaren. Den erfarenheten tar jag med mig i arbetet med tävlingar. En annan del av arbetet som inredningsarkitekt handlar om material på ett nära och direkt sätt i specifikationen av produkter, i specialanpassningar och när du ritar fast inredning. Vi ser en ökning av tävlingar som handlar om att utveckla produkter av olika slag där den här kunskapen kommer till nytta.”

 

Tävlingsprocessen

Sveriges Arkitekter erbjuder, i både mindre och större omfattning beroende på arrangörens behov, ett kontinuerligt stöd under hela tävlingsprocessen. Vårt mål är att tävlingsresultatet ska bilda ett kvalitativt underlag för beställarens fortsatta arbete. Med vårt fokus på ett högt slutresultat blir därför tävlingen till en metodisk, trygg och professionellt ordnad process.

Sveriges Arkitekters processledare har lång erfarenhet av programskrivning och vet vad det ska innehålla för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik tävlingsprocess. I rollen som jurysekreterare fokuserar vi på att få samtliga aktörer delaktiga i juryarbetet. Ett gott samarbete under tävlingens alla faser driver juryarbetet framåt vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett lyckat tävlingsresultat!

Utöver programskrivning och processledning garanteras både arrangör och deltagande arkitekter erfarna och kunniga ledamöter i juryn, att tävlingsinbjudan når ut till Sveriges Arkitekters drygt 12 000 medlemmar, att resultatet exponeras i förbundets sociala kanaler och att materialet till sist dokumenteras i ett offentligt och sökbart arkiv på arkitekt.se.

För oss som mindre kontor är tävlingar en oerhört viktig del i vår utveckling och ger oss chansen att få arbeta med nya och större uppgifter. Arkitekttävlingar gör svensk arkitektur bättre och mer tillgänglig genom det stora allmänintresse som följer.

 

Johan Oscarson arkitekt, ELDING OSCARSON. Utvalt förslag i parallellt uppdrag för Lunds Centralstation, 2018.

Förutom tävlingar finns flera andra effektiva sätt att upphandla arkitekter och organisera projekt. Sveriges Arkitekters upphandlingsservice hjälper gärna dig som beställare att under goda former genomföra andra typer av arkitektupphandlingar.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp av oss! Vi diskuterar gärna förutsättningar och upplägg för en tävling varefter vi ger dig en offert på den service du önskar.