Vinnare utsedd i tävling om Mittpunkten i Borås stadspark

Juryn har utsett förslaget Viskning, Nyréns arkitektkontor, till vinnare i tävlingen som var i två steg.

Första steget var en allmän 72-timmarstävling där 29 kontor lämnade in sina förslag. Tre förslag utvecklades i steg två. Juryn rekommenderar förslaget Viskning för fortsatt bearbetning och genomförande.

Syftet med tävlingen var att få fram ett förslag till utformning av stadsparkens mitt som ligger i stadens centrala delar invid ån Viskan. Tävlingsuppgiften var att visa hur Hallbergsbron blir en del av Stadsparken, hur en ny säker passage över Sven Eriksonsgatan kan skapas och hur parkens utformning visar vägen för kommande Viskans park. Tävlingen syftade även till att handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att projektera Mittpunkten, och bidra med analys och förslag för övriga Viskans park.

Vinnande förslag

Förslag Viskning

Nyréns arkitektkontor

Förslaget Viskning är vinnare i projekttävlingen för Mittpunkten i Borås stadspark, som i framtiden blir en del av det långa parkstråket Viskans park. Nyréns arkitektkontor.

Juryns motivering

Förslaget Viskning är välarbetat och gediget med många fina detaljer. Konceptet tar fasta på Borås textilindustri och utformningen visar hur delar av parken som varit gömda och glömda kan utvecklas med hjälp av subtila tillägg.

Hallbergsbrons utformning med en solbelyst sida med sittplatser och vegetation möjliggör utblickar mot Viskan och ökar användningen av bron. Den nya trappan mot Marie terrass knyter ihop parkens delar på ett mycket fint sätt, och avsmalningen av trappan likt befintlig trappa är en fin historisk blinkning. Avsmalningen av Sven Eriksonsgatan uppskattas då den möjliggör en säker och bred gångpassage över gatan som komplement till en ny bro över gatan. Juryn noterar att en tillgänglig promenad i nordsydlig riktning ordnas via den avsmalnade passagen över Sven Eriksonsgatan, och vidare söderut mot Pulsen-området.

Sammantaget bedöms Viskning vara utvecklingsbart och flexibelt, och teamet kommer med kloka förslag för fortsatt process och för hur Mittpunkten kan relatera till Viskans park.

Övriga förslag som gick vidare till tävlingens steg två

Förslag Boro, att åter använda en plats

CF Möller

Förslag Boro, att åter använda en plats, CF Möller.

Förslag Tidsväven

WSP

Förslag Tidsväven, WSP.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

  • Anton Spets, stadsträdgårdsmästare, Borås stad, juryns ordförande.
  • Richard Mattson, stadsarkitekt, Borås stad.
  • Adnan Hadziavdic, projektledare, gatuavdelningen, Borås stad.
  • Ida Sjöberg, landskapsarkitekt, parkavdelningen, Borås stad.
  • Victor Fridén, chef marknad och kommunikation, Sparbanken Sjuhärad.
  • Eva-Lisa Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Trafikverket.
  • My Lekberg Hellström, landskapsarkitekt LAR/MSA, 02Landskap.

Processledare för juryarbetet har varit Åsa Bexelius, landskapsarkitekt LAR/MSA från Sveriges Arkitekter. Ulrika Nero, inredningsarkitekt SIR/MSA från Sveriges Arkitekter var stöd vid framtagandet av tävlingsprogrammet. Tävlingsfunktionär har varit Emma Andersson, upphandlingsavdelningen på Borås stad.