Tävling

Tillgänglighet till kulturhistoriska miljöer

Publicerad: 2015-04-09

Riksantikvarieämbetet(RAÄ) och Statens fastighetsverk(SFV) genomförde mellan juni och oktober 2001 en allmän studerandetävling om tillgänglighet till kulturhistoriska miljöer.

Allas stenar av Anna Bengtsson, Camilla Björnsdotter och Carina Tenngart vann tävlingen. Förslaget behandlade Ales stenar.

Den övergripande uppgiften i tävlingen var att föreslå lösningar för att göra fem utvalda kulturhistoriska miljöer mer tillgängliga för personer med olika former av funktionshinder utan att anläggningarnas kulturhistoriska och arkitektoniska värden påverkas negativt. För vart och ett av tävlingsobjekten har därutöver en speciell inriktning på tävlingsuppgiften angivits. De utvalda objekten var: Sjöhistoriska museet i Stockholm,Björkö i Mälaren, Kungshuset vid Lundagård i Lund, Carlstens fästning i Marstrand och Ales stenar i Kåseberga i Skåne. Tävlingen riktade sig till tredje- och fjärdeårselever vid landets alla högskolor med arkitekt-, inredningsarkitekt- och landskapsarkitektutbildning. Under tävlingstiden erbjöds studenterna undervisning om tillgänglighet och kulturhistoriska miljöer i form av ett halvdagsseminarium.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Andrapris: Från ointaglighet till tillgänglighet av Karin Hurtig. (Carlstens fästning)
Hedersomnämnande: Att jag kan vara en människas vän beror på att hon har samma eller liknande möjligheter som jag själv av Kjerstin Björk och Jennifer Lindstedt. (Sjöhistoriska museet)
Hedersomnämnande: Ingen kan bli helt fri förrän alla är fria av Sofie Anderson. (Sjöhistoriska museet)
Hedersomnämnande: Utflykt av Paul Wilund. (Ale stenar)

Tävlingsjury

Peter Ohrstedt, Statens fastighetsverk, juryns ordförande
Marianne Lundberg, Riksantikvarieämbetet, juryns vice ordförande
Bengt O. H. Johansson, prof.
Mai Almén, Lernia Hadar AB
Margareta Bergström, styrelseledamot DHR(blev förhindrad att delta)
Birgitta Mekibes, utsedd av Handikappombudsmannen
Åke Wiklund, adj. prof. CTH, utsedd av SAR(nu del av Sveriges Arkitekter)
Love Arbén, prof. Konstfack, utsedd av SIR(nu del av Sveriges Arkitekter)
Ulrika Stigsdotter, Alnarp, utsedd av LAR(nu del av Sveriges Arkitekter)

Juryns sekreterare var Thomas Nordberg, SAR Tävlingsservice(nu del av Sveriges Arkitekter).

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.