Tävling

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall, Stockholm

Publicerad: 2014-05-28

Det andra steget i tävlingen om en tillbyggnad till Liljevalchs konsthall startade i november 2013 med att de tävlande fick juryns bedömning och kommentarer på förslagen och ett reviderat program samt lokalprogram.

Den 31 januari 2014 lämnades de nya förslagen in, anonymt, och juryn startade sin bedömning.

Juryns beslut

Vinnare liten – Wingårdhs arkitektkontor och Ingegerd Råman
Hedersomnämnande: grace  – Snöhätta Oslo  A/S
Hedersomnämnande: avtryck – Petra Gipp

Förslagen har i varierande grad tagit till sig juryns kommentarer från steg 1. Vissa av förslagsställarna har behållit sina koncept och utvecklat dem vidare medan andra har föreslagit helt nya lösningar. Generellt kan sägas att förslagen håller en högre klass vad gäller gestaltning och arkitektonisk skärpa. Tillbyggnadens volym, inre logistik och utställningshallarnas funktion har i förslagen uppnått en önskad kvalitet.

Juryn har bedömt att de två stegen i tävlingen gjort att både kvalitet i och kunskap om projektet ökat och att det bäddar för ett säkert genomförande.
Förutsättningarna i steg två med önskemål om och synpunkter på tillbyggnadens innehåll, storlek och kostnader har medfört att förslagsställarna i de flesta fall inte valt att fokusera på den yttre miljöns gestaltning. Juryn ser inte att detta varit avgörande i bedömningen utan att omhändertagandet av hela den omgivande miljön kan ske i det fortsatta arbetet med att utveckla och genomföra projektet.

Förslagen har under bedömningstiden kostnadsuppskattats och den översiktliga bedömningen visar att alla förslagen bör kunna inrymmas i uppgiven budget och att kostnadsaspekter därigenom inte varit av avgörande betydelse i bedömningen.

Övrig information

Tävlingsprogram steg 2

Juryutlåtande

Tävlingsprogram

Övriga förslag

promenade of light – Kengo Kuma & Associates, Belatchew Arkitekter och Sweco Infrastructure

nya liljevalchs – Lundagaard & Tranberg Arkitekter A/S