Inbjuden tävling om stadsrummet vid station Haga i Göteborg

INBJUDEN TÄVLING


Göteborgs Stads Trafikkontor bjuder in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid station Haga i Göteborg. Tävlingen arrangeras i samarbete med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor, Park- och naturförvaltning samt Västtrafik, Västfastigheter, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Om tävlingen

Tävlingens syfte är att få fram ett gestaltningsförslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt station Haga.

Stadsrummet ska utformas utifrån platsens befintliga värden och ge positiva effekter för vistelsemiljö och rekreation i området. Gestaltningen ska bidra till att stärka och knyta samman det lokala vardagslivet, historien och stadslandskapet. Tilläggen till stadsrummet ska få tillåtas att synas och vara vår tids bidrag till en kvalitativ och varierad stadsmiljö.

Tävlingsområdets kulturhistoriska miljö ska vävas ihop med ett nytt tidslager. Områdets gestaltning ska bidra till att platsen förändras från en trafikdominerad baksida till en tillgänglig och trygg plats med ökade förutsättningar att fungera som en attraktiv mötesplats i staden. Här kommer Västlänken att möta staden genom att erbjuda ett större folkliv, ett ökat utbud av byggda gröna och blå stadsrum samt förbättrade kommunikationer för boende och besökare. Stadsrummet präglas bland annat av parkens villkor, vilket ger positiva effekter för miljön och rekreation i området.

Viktiga datum

  • 21 maj: Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan
  • 4 juni: Sista dag för inlämning av intresseanmälan
  • 20 juni: Utvalda tävlingsteam meddelas senast
  • 27–29 augusti: Startmöte projekttävling
  • 22 november: Sista dag för inlämning av tävlingsförslag
  • Slutet av februari 2020: Tillkännagivande av juryns beslut

Inbjudan och tävlingsprogram