Tävling

Tävling om Hedda Anderssongymnasiet i Lund

Publicerad: 2017-11-27

Det blir Wingårdhs Arkitekter, i samarbete med AART Architects, som får uppdraget att gestalta Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet utifrån sitt tävlingsbidrag ”Tätt tillsammans”.

Hedda Anderssongymnasiet kommer att uppföras centralt i Lund på den tomt där Svaneskolan ligger i dag. Den byggs i etapper, allt eftersom den gamla skolan rivs, och beräknas vara helt färdigbyggd 2023.

I sin bedömning har juryn tagit ställning till en rad faktorer, allt från tekniska förutsättningar för att genomföra projektet i etapper till att skapa bra lärmiljöer för framtidens undervisning. Av de fyra tävlingsbidragen bedöms Wingårdhs och AARTs Tätt tillsammans vara det som bäst motsvarar de mål och krav som ingått i tävlingsprogrammet:

– Det vinnande förslaget uppvisar stora kvaliteter avseende goda lärmiljöer för våra gymnasieungdomar och samtidigt ges gynnsamma förutsättningar för en effektiv verksamhet och god arbetsmiljö för alla, säger juryns ordförande, stadsarkitekt Malin Sjögren.

– Förslaget har därtill ett sympatiskt förhållningssätt till platsens förutsättningar med respekt för den angränsande bebyggelsens kulturhistoriska värden.

Ur motiveringen:

”Tätt tillsammans är ett skulpturalt, vackert och genomarbetat förslag med rumsliga kvaliteter inifrån och ut. Tävlingsbidraget övertygar om att skolan har alla förutsättningar att bli ett rikt tillskott till Lunds övriga gymnasier, en plats där modern pedagogik kan bedrivas i en öppen, levande och välkomnande miljö. Bebyggelsen och den solvända gården bidrar till att skapa stadsmässighet och nya trivsamma urbana rum för både skolans elever och staden i stort. Med några justeringar kan den vällösta och vackra entrévåningen bli ett generöst utrymme inte bara för pedagogiska lärmiljöer utan även för andra verksamheter då skolan är slut för dagen och på helgen.”

Bakom det vinnande bidraget står, förutom arkitekterna Wingårdhs och AART Architects, även Bogl (landskap), Sweco (trafik), Skolsprånget (lokalprogram) och WSP (brand).

-– Med sina 2 000 elever kommer Hedda Andersson Gymnasiet att bli en av Sveriges största gymnasieskolor, då är det lätt att den enskilde helt drunknar och bara blir en i raden. Vi har försökt att rita skolan inifrån och ut. Och i de olika delarna skapa familjära och trygga rum samtidigt som skolan möter staden och inte blir introvert, säger Joakim Lyth, uppdragsledare på Wingårdhs.

– Vi ser fram mot att bidra till utvecklingen av Hedda Anderssongymnasiet. Med erfarenhet från undervisningsbyggnader i hela Norden kan vi bidra med djup kunskap och ett stort engagemang, med en tydlig målsättning att skapa ett öppet och inbjudande gymnasium till glädje för elever, lärare och Lund i ett större perspektiv, säger Anders Tyrrestrup, delägare i AART Architects.

Som tidigare meddelats har Skanska vunnit uppdraget att projektera och bygga skolan och med arkitekttävlingen avgjord har ytterligare en viktig pusselbit fallit på plats. Nästa viktiga steg i processen blir att färdigställa den nya detaljplanen för området, som förväntas gå ut på samråd efter sommaren eller i början av hösten.

Deltagande arkitektkontor i tävlingen var:

Fojab arkitekter
Liljewall arkitekter
Tham och Videgård Arkitekter
Wingårdh Arkitektkontor

Jury

  • Malin Dahlgren, rektor för den planerade gymnasieskolan, Lunds kommun
  • Eva Lindholm, projektledare, Lundafastigheter, Lunds kommun
  • Malin Sjögren, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
  • Mikael Skott, projektchef Skanska
  • Johanna Wittenmark, arkitekt SAR/MSA, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
  • Karolina Lorentzi, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters representant
  • Jürgen Wahlström, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters representant

Juryns sekreterare: Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Projektledare för tävlingen: Eva Lindholm, Lundafastigheter, Lunds kommun
Tävlingsfunktionär: Johan Rygge Zellbi,
Lundafastigheter