Tävling om gångbro i Sundsvall är avgjord

Trafikverket anordnade en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av en gångbro över bangården vid Sundsvalls Centralstation. Tävlingen genomfördes i samarbete med Sveriges Arkitekter. Nu är tävlingen avgjord.

Bakgrunden till tävlingen är att Trafikverket planerar för en ombyggnad av Sundsvalls bangård och för utbyggnad av Ostkustbanan från enkel- till dubbelspår. I det här arbetet ingår att skapa en väderskyddad gångbro mellan de ombyggda plattformarna och stationsbyggnaden vid Sundsvall Centralstation.

Syftet med tävlingen var att få fram väl gestaltade och utvecklingsbara förslag för både gångbron och dess anslutningar till plattformarna och stationshuset. Syftet var också att handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar för utförandeentreprenad.

Tävling i två steg

Tävlingen genomfördes i två steg. I det första steget ombads sex team att redovisa en övergripande analys och enklare skissförslag, som lyfter möjligheter och problem utifrån tävlingens förutsättningar. Efter bedömning av de sex förslagen gick tre team vidare till det andra steget, som avsåg en fördjupning och utveckling av tävlingsförslagen utifrån medskick från juryn.

Vinnare – steg 2

Förslag – Portamento

WSP och Dissing + Weitling

Juryn ser i Portamento en genomarbetad och arkitektoniskt spännande gångbro med anslutningsbyggnader som har goda utvecklingsmöjligheter. Förslaget sätter resenären i centrum, visar hur bron kan konstrueras och uppfyller i hög grad ställda funktionskrav. Den elegant svängda broförbindelsen i limträ och glas med böljande plåttak ger ett naturligt rörelsemönster mellan stationen och plattformarna. Anläggningens rumsliga kvaliteter, med utblickar mot omgivningen, och den omsorgsfulla detaljeringen ger resenärerna mycket att upptäcka och en känsla av vardagslyx.

Ur juryns motivering

Övriga förslag – steg 2

Förslag – Måttfull

Rundquist Arkitekter, Degree of Freedom, Reichmann antikvarier, Nivå Landskapsarkitektur, Black Ljusdesign.

Måttfull visar efter vidareutvecklingen fortsatt en mycket stark formidé, som baseras på gångbrons och anslutningsbyggnadens uppglasade och räta linje. De slutna träpanelklädda nedgångarna, som förbinder bron med plattformarna utgör också kärnan i förslaget. Att anslutningsbyggnadens entré landar i en låg volym, där människor rör sig på stationsplatsen, är ett respektfullt grepp i relation till stationshuset. Tillsammans med en omsorgsfull markbehandling och ett vårdträd i en rundel med sittkant, gör entrén en inbjudande gest mot resecentrum.

Ur juryns motivering

Förslag – Portaler

Sjögren Arkitekter, Ramböll Göteborg, Gora Art & Landscape.

Liksom i steg ett visar Portaler konsekventa och gedigna trä- och glaskonstruktioner som kontrasterar mot stationshuset och övriga byggnader på platser. Förslaget har ett starkt och renodlat anslag där enkla grundvolymer, som utgörs av rätblocksformade nedgångar och anslutningsbyggnad, förbinds av en glasad träfackverksbro. Träet i anslutningsbyggnaderna, i gångbrons limträfackverk och perrongtaken utstrålar vänlighet, och har fördelar ur hållbarhetssynpunkt.

Ur juryns motivering