Tävling

Tävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta

Publicerad: 2019-02-14

ALLMÄN TÄVLING


Tyresö kommun inbjuder till en allmän arkitekttävling för utformning av entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta i Tyresö kommun. Tävlingen anordnas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) i samarbete med Sveriges Arkitekter, projekttävling enligt 18 kapitlet LOU.

Syfte

Tävlingen syftar till att få förslag på välkomnande, trygga och tydliga entréer till Alby naturreservat, en struktur och orienterbarhet på bilparkeringen vid huvudentréen, samt bättre och säkrare cykelparkering inom det området. Utöver det så vill kommunen få förslag på en väl gestaltad bro över Nyforsviken. Den ses som den nordliga entré till Tyresta som idag saknas från Tyresö kommuns mer tätortsnära områden. I och med en ny bro i det här läget förstärks också kopplingen mellan Alby, med sitt friluftsområde och naturreservat, och Tyresta som är en mycket omtyckt och välbesökt nationalpark i Stockholmsområdet. Syftet är även att handla upp arkitekttjänster för att genomföra bron, och om erforderliga investeringsbeslut fattas även för genomförandet av tävlingens övriga delar, såsom ombyggnader av entréer och parkering.

Tävlingsuppgiften

Tävlingen består av huvudsakligen tre delar. Den första delen innebär att föreslå ett entrékoncept som annonserar de olika entréerna för besökaren. Konceptet ska ta hänsyn till entréernas olika hierarkier, från huvudentré till sekundära entréer. Den andra delen handlar om att se över parkeringssituationen för cykel, moped och bil i anslutning till den nya, förtydligade huvudentrén. Den tredje och sista delen handlar om att föreslå en gestaltning av en ny bro över Nyforsviken, samt dess anslutningar till befintliga stråk på båda sidor om bron.

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Tyresö kommun i samråd med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsjury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

  • Carolina Fintling Rue, enhetschef, översiktsplaneringsenheten Tyresö kommun, samhällsplanerare
  • Göran Norlin, avdelningschef, miljö- och trafikavdelningen Tyresö kommun, biolog
  • Lena Hellström, fritidschef, Kultur, friluft och föreningsstöd, Förvaltningen för liv och hälsa, Tyresö kommun
  • My Lundblad Wistedt, arkitekt SAR/MSA, översiktsplaneringsenheten Tyresö kommun
  • Per Wallsten, vd Stiftelsen Tyrestaskogen och nationalparkschef, landskapsarkitekt
  • Sara Vikstrand, landskapsarkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Erik Andersson, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer under bedömningstiden att tillfråga sakkunniga och referensgrupper. Jurysekreterare är arkitekt Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter.

Tävlande får ej ta direktkontakt med juryledamot för frågor angående tävlingen.

Tävlingsprogram Tyresta Alby