Parallellt uppdrag – Byggarnas Hus

Byggmästareföreningen i Stockholm anordnade i samarbete med Sveriges Arkitekter ett parallellt arkitektuppdrag för ombyggnad och utveckling av den egna fastigheten och mötesplatsen Byggarnas Hus i stadsdelen Marieberg. Nu är det klart och Byggmästareföreningen väljer att gå vidare med Strategisk Arkitektur.

Bild: Strategisk Arkitektur.
Bild: Strategisk Arkitektur.

Ur bedömningsgruppens motivering

“Bedömningsgruppen ser genomtänkta och väl övervägda lösningar som sammantaget utgör ett övertygande förslag. Särskilt uppskattas att teamet är tydliga i varje steg, att de förändringar som föreslås kan genomföras nu, eller i etapper och kopplat till en framtid som handlar om hela huset och dess utveckling i ett nytt sammanhang.

Förslaget Campus Byggarnas Hus svarar på frågan om hur Byggarnas Hus kan utvecklas till den mötes- och samlingsplats som har varit uppdragets syfte och mål genom att resonera om och visa på förutsättningar och lösningar i olika skalor. Genom en områdesanalys redovisas Byggarnas Hus i sitt nuvarande sammanhang, men förslaget pekar även ut en riktning mot ett framtida läge i en tätare stad.

I den mindre skalan ligger förslagets fokus på tillgängligheten, kopplingen och flödena mellan planen och de olika verksamheterna samt hög grad av flexibilitet.”

Bild: Strategisk Arkitektur.
Bild: Strategisk Arkitektur.

Strategisk Arkitektur:

Love Neuschutz, Magnus Lindgren, Myrsini Alexandridi och Jonas Ericsson.

Arrangörens mål är att skapa en samlingsplats för branschen – ett nav för byggindustrin i regionen – en plats där medlemmar får tillgång till information, rådgivning, utbildning, kunskap och andra tjänster som är nödvändiga för sitt företagande. Här ska även föreningens arbete och verksamheter i utskott synliggöras, och skapa förutsättningar för branschsamarbete och påverkansarbete.

Uppgiften innebar att ta fram förslag för hur en ombyggnad av de nuvarande lokalerna skulle kunna utformas för att möta organisationens nuvarande och framtida behov och för att nå visionen om den mötesplats som arrangören eftersträvar.

De parallella uppdragen inleddes med en kombinerad workshop och startmöte där målsättningen var att styrgruppen från arrangören och de inbjudna teamen gemensamt skulle nå en större förståelse för uppdraget och skapa en samsyn kring dess förutsättningar.

De tre inbjudna kontoren var

Bedömningsprocessen

Under hösten har det parallella uppdraget genomförts i två etapper med en delredovisning och en skriftlig återkoppling från bedömningsgruppen inför fortsatt arbete.

Utvärdering och slutgiltigt avgörande har skett av en samlad bedömningsgrupp bestående av:

  • Claes Johansson, CJ Byggtjänst
  • Peter Neuberger, VD och Koncernchef Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
  • Marcus Andersson, VD / CEO Constrera AB
  • Kristin Andersson, Vd Stockholms Byggmästareförening
  • Madeleine Stoops, Arkitekt SIR/MSA, Wingårdhs arkitektkontor
  • Lotta Cronsjö Gest, Arkitekt SIR/MSA, AIX arkitekter

Processledare för det parallella uppdraget har varit Ulrika Nero, Arkitekt SIR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Se de andra två förslagen

APH Arkitekter:

Maja Alton, Amanda Hedman och Andrea Helmestam.

Belatchew Arkitekter:

Elinor Blomberg och Sander Schuur.