Tävling

Höghus i Sollentuna

Publicerad: 2015-03-25

Event Estate och Sollentuna kommun genomförde mellan november 2001 och januari 2002 en inbjuden tävling om ett 100 meter högt hus bredvid Sollentunamässan.

Inget förslag ansågs hålla tillräckligt hög nivå för att jury skulle vilja välja en vinnare.

Uppgiften var utformningen av ett 100 m högt hus med bostäder, expansion av ett parkeringshus med kontor och bostäder samt mellanliggande torg i anslutning till Sollentunamässan. Syftet med tävlingen var att få fram ett förslag som kan utgöra del av underlaget för ny detaljplan. Avsikten var att vinnande arkitektföretag skulle anlitas för fortsatt bearbetning och projektering under förutsättning att den nya detaljplanen antas. Juryn bedömde det som omöjligt och olämpligt att välja ut något av de inlämnade förslagen att lägga till grund för projektering men föreslog omtävlan mellan Wingårdh och Snøhetta. Efter avslutad tävling äblev projektets förutsättningar av flera skäl oklara.

Tävlingsförslag och deltagare

1, 2, Tree av Snøhetta.
Ett par torn av Wingårdh arkitektkontor.
Micro av Berg arkitektkontor.
Solvinge av Arkitekturkompaniet.

Tävlingsjury

Boris Culjat arkitekt SAR utsedd av SAR, ordförande
Torbjörn Suneson arkitekt LAR, utsedd av LAR
Jan Enfors stadsarkitekt, Sollentuna kommun
Lars Keski-Seppälä Plan- och exploateringsavd. Sollentuna kommun
Olle Huusko Skanska (Event Estate AB)
Tobias Hinderson Skanska (Event Estate AB)
Leif Dahlén Sollentunamässan

Juryns sekreterare var arkitekt SAR Thomas Nordberg från SAR tävlingsservice och tävlingsfunktionär var Björn Nordin på Event Estate.

Mer information

Juryutlåtande