Håll utkik – snart kommer en inbjudan till projekttävling om väderskydd för resenärer i Stockholms kollektivtrafik - Sveriges Arkitekter

Trafikförvaltningen kommer under hösten att arrangera en arkitekttävling om nya väderskydd för kollektivtrafiken i Stockholms län. En tävlingsinbjudan publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida i december.

Vår vision är att de nya väderskydden i länets kollektivtrafik ska stärka upplevelsen av en sammanhållen resa oavsett färdmedel. Väderskydden ska ha en god gestaltning, vara lätta att känna igen och synliggöra SLs och Waxholmsbolagets varumärken som kvalitetsbärande aktörer. Kollektivtrafikens väderskydd och hållplatser ska göra det enkelt att resa. Vår målsättning är också att stärka hållplatsen utformning som en en viktig förutsättning i stadsrummen och för trafikutövarnas och väghållarnas arbeten.

Tävlingsområdet är stort och motsvarar Stockholms län inklusive kollektivtrafik på vatten. Inom länet finns tätorter av varierande storlek och täthet, landsbygd och miljöer vid bryggor och kajer. Till detta kommer perronger och plattformar för tunnelbanan, pendeltåg och spårväg. Resenärsmiljön skiftar mellan tät- och glesbefolkad, trängsel och ensamhet, dag och natt, sol och regn.

Välkommen att delta!

Om beställaren: Region Stockholm är genom sin trafikförvaltning kollektivtrafikhuvudman i Stockholm län och ansvarar för kollektivtrafikens resenärsmiljöer. Kollektivtrafiken bedrivs genom regionens bolag AB SL och Waxholmsbolaget AB och deras upphandlade trafioperatörer som hanterar trafikslagen pendeltåg, tunnelbana, lokalbana/spårväg, buss och kollektivtrafik på vatten. I samtliga trafikslag förekommer väderskydd.