Tävling

Allmän arkitekttävling Stadshallen, Lund

Publicerad: 2018-11-08

Lunds kommun inbjuder till en allmän internationell arkitekttävling för utveckling och renovering av Stadshallen. Tävlingen arrangeras av Lunds kommun.

Tävlingen anordnas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) i samarbete med Sveriges Arkitekter, projekttävling enligt 18 kapitlet LOU.

Syfte
Stadshallen inklusive kontorsbyggnaden är i stort behov av renovering. En rad åtgärder är nödvändiga för att anpassa byggnaderna till gällande lagstiftning.

Tävlingen syftar till att få fram en bärande arkitektonisk idé för hur Stadshallen kan renoveras och samtidigt utvecklas för befintliga och tillkommande verksamheter. Ombyggnaden ska bidra till att byggnaderna öppnas upp mot omgivande stad, samtidigt som de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena tydligt respekteras.
Syftet är även att handla upp arkitekt för att utveckla projektet vidare i kommande samverkansentreprenad.

Byggnaderna kan komma att utvecklas över tid. Den bärande arkitektoniska idén är därför tänkt att, efter avslutad tävling, utvecklas och fördjupas i ett designkoncept som kan leva vidare efter den närmast kommande entreprenaden.

Tävlingsuppgiften
Uppgiften är att föreslå en gestaltning som kan bevara och stärka befintliga kvalitéer, utveckla byggnaden i enlighet med konceptet Från finrum till vardagsrum, och göra Stadshallen mer öppen och tillgänglig mot omgivande stad. Den befintliga arkitekturens ikonstatus bör genom förslaget stärkas och dess befintliga kvaliteter samtidigt ödmjukt respekteras genom varsam renovering.

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Lunds kommun i samråd med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsjury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

  • Malin Sjögren, stadsarkitekt, Lund stadsbyggnadskontor.
  • Annika Eklund, kulturchef Lunds kommun.
  • Gunilla Hansson, byggprojektledare.
  • Specialist ombyggnation.
  • Inga-Kerstin Eriksson(c), politisk representant från styrgruppen.
  • Anders Almgren(s), politisk representant från styrgruppen.
  • Elizabeth Hatz, utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Jonas Lindvall, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Juryn kommer under bedömningstiden att tillfråga sakkunniga och referensgrupper. Jurysekreterare är arkitekt RIBA II SAR/MSA Gunilla Kronvall, Sveriges Arkitekter.

Tävlande får ej ta direktkontakt med juryledamot för frågor angående tävlingen.