Sveriges Arkitekters styrelse 2019–20 - Sveriges Arkitekter
På Sveriges Arkitekters stämma den 24–25 november valde medlemmarna vilka som ska representera dem i styrelsen under kommande verksamhetsperiod, 2018–2019. Här är valberedningens förslag till styrelse som stämman antog:

 

Ordförande

Tatjana Joksimović, arkitekt SAR/MSA, ordförande (nyval), bor i Nynäshamn, 45 år. Planchef på Länsstyrelsen Stockholm sedan 2014.

Utbildning:

Arkitektexamen 2002 vid Belgrads Universitet. 2006 tog jag teknologimagisterexamen i tillämpad IT med inriktning i Art & Technology vid Chalmers Tekniska Högskola. Jag satsade på vidareutbildning inom ledarskap, bland annat 2014 Sveriges Arkitekters professionaliseringsprogram steg 3 och 2017 inom digitalt ledarskap på Berghs School of Communication.

Arkitekt och yrkesutövare:

Jag började som egenföretagare på 1990-talet men har arbetat mest som arkitekt och planchef i medborgarnas tjänst, med plan- och bygglovfrågor i Belgrad, Göteborg, Malmö, Nynäshamn och Stockholm: från vindsutredningar och kompletteringar i miljonprogramområden till förstudie för Göteborgs Frihamn och plangenomförande av Stockholm Norvik, från 3D-webbaserade medborgardialoger till Stockholms tunnelbaneutbyggnad. Sedan 2011 har jag arbetat som chef och ledare. Jag tar idag hand om enheten för planfrågor, ett tvärdisciplinärt team med 20 medarbetare (arkitekter, samhällsplanerare, lantmätare och riskingenjörer) som verkar för, samordnar och väger samman de allmänna och statliga intressen i fysisk, samhälls- och infrastrukturplanering samt ger stöd till Stockholms läns 26 kommuner i plan- och bygglovfrågor. Personligt drivs jag av min nyfikenhet för människor, arkitektur, staden, feminism, media, musik och IT. Jag gillar att föreläsa, samtala, problematisera, inspirera och engagera kollegor, beslutsfattare och invånare kring allmänna intressen, jämställdhet, mångfald, arkitektur, bostadspolitik och stadsbyggnad för alla.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

2010–2011 bidrog jag till fackliga kampanjer kring lönegapet och återinförande av stadsarkitektens roll på min dåvarande arbetsplats, Göteborgs stad stadsbyggnadskontor. I Kvinnors Byggforum var jag engagerad som styrelseledamot 2013, delad ordförande 2014–2016, och ansvarat för vissa remisser och debattinlägg gällande ändringar i plan- och bygglagen, arkitektur- och bostadspolitik, hållit föreläsningar och workshops om jämställdhet, mångfald, norm- och maktkritik. Jag var också ledamot och vice-ordförande 2015–2017 i Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters då nyinrättade utskott för jämställdhet och mångfald. 2017 och framåt har jag granskat Sveriges Arkitekters verksamhet i min roll som verksamhetsrevisor.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Jag skulle vilja leda styrelsearbetet enligt stämmans uppdrag och med mitt personliga engagemang, tilltro, klar målbild och förmåga att samarbeta och involvera kollegor och berörda. Vidare skulle jag särskilt kunna bidra i ordföranderollen utifrån mina kunskaper och erfarenheter inom följande områden:

 1. förstärka förbundets insatser mot ojämställdhet och ojämlikhet. Jag tycker att Sveriges Arkitekter behöver tydligt inkorporera jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsfrågor i sin komplexa verksamhet samt stimulera och utmana branschen och beslutsfattarna betydligt mer än idag.
 2. främja ett fortsatt bra facklig stöd till våra medlemmar oberoende av påfrestningar de kan stötta på i sin vardag, tex. i skolan, på arbetsplatsen eller utanför arbetsmarknaden.
 3. främja en fortsatt bra service för arkitektföretag oavsett storlek och erfarenhet samt underlätta för våra medlemmar att starta och driva eget.
 4. engagera mig i strategisk kompetensförsörjning, forskning och innovation i och för arkitektur och arkitekter.
 5. stödja utveckling av organisationens infrastruktur för ledning, prioritering, uppföljning och kommunikation i organisationen och med våra medlemmar. 6 medverka i det fortsatta påverkansarbetet med arkitekturpolitik, kunskapsutbyte och folkbildning samt ta mer plats i offentliga samtalet.

Vice ordförande

Fredrik Drotte , arkitekt MSA, vice ordförande (omval i styrelsen, nyval som vice ordförande), bor i Österåker, 48 år. Affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL Arkitekter.

Utbildning:

Arkitektutbildning på KTH

Arkitekt och yrkesutövare:

Jag ser mig själv först och främst som stadsbyggare, med lång erfarenhet av stadsutveckling från det offentliga kommunala perspektivet. Jag brinner för att utveckla de processer i samhällsbyggandet där arkitekten är en nyckelspelare. I Upplands Väsby kommun hade jag förmånen att verka i över 10 år, en modig kommun som gav stort utrymme att experimentera med sätt att göra stadsbyggandet mer kvalitetsinriktat, bättre på att ta hand om värdeskapande, och placera arkitektkompetensen i en central position. Jag brinner hellre än strider, och tror därmed mer på att vi gemensamt bidrar till positiv utveckling genom att låta de goda idéerna inspirera, än att fokusera på att bekämpa de dåliga.

Något personligt:

Bor med min familj i Österåkers kommun norr om Stockholm. Närheten till skärgården är ett måste. Det, tillsammans med körsång, musikskapande, och cykel, tillhör livets oaser.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

Jag har varit ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse 2017–18.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Jag vill fortsätta verka för att arkitekten som nyckel i stadsutvecklingsprocessens värdeskapande stärks. I min erfarenhet, framför allt från den offentliga sidan, har jag ofta frustrerats av hur lite av arkitektens potential som tas omhand i tidiga skeden, dels ifråga om arkitektens kreativa kompetens, och dels förmågan att agera spindeln i nätet och smälta samman värdeskapandet från en mångfald inblandade aktörer. Jag tror att flera arkitektkontor är redo att ta ett större ansvar för processledning. Jag tror också att fler arkitektkontor är redo att ta ansvar för projektkostnader, ett arbetssätt som är efterfrågat, men haltande av olika skäl. Ökat ansvar är lika med ökad frihet i gestaltandet, vilket innebär större värdeskapande för alla inblandade i stadsbyggandet. Jag tror också att arkitektkårens discipliner mår av bra av ett tydligare gemensamt ansikte utåt, samlade kring gestaltad livsmiljö och livskvalitet som gemensamt mål. God exteriör gestaltning i all ära, men jag vill öka fokus på de arkitektoniska aspekter som skapar de boende-, livs-, och stadsmiljökvaliteter som verkar bakom och i rummen mellan fasaderna.

Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA (nyval), Bor i Östersund, 47 år. Uppdragsansvarig arkitekt på Sweco Architects i Östersund.

Utbildning:

Arkitektur vid LTH, Konstvetenskap, Idé och lärdomshistoria med mera.

Arkitekt och yrkesutövare:

Har arbetat på Sweco Architects sedan 1997. Det första uppdraget var en inbjuden tävling som vi vann för Mitthögskolan i Östersund. På en mindre ort har man förmånen att arbeta med varierande arkitektuppdrag såsom bostäder, kontor, vård och skolor. Trivs nära kunden med skisser i dialog som utvecklas till bygg- och inredningsprojektering i samarbete med kollegor. De senaste åren har jag arbetat som uppdragsansvarig arkitekt för ombyggnadsprojekt. Målet är att rita vackra rum för var dag som berikar.

Något personligt:

Jämlikt gift fyrabarnsmamma som kraftsamlar med sin familj i Klövsjös slalombackar och vid morgondopp i Visby.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

Har 20 års facklig erfarenhet från alla nivåer inom en större organisation med anställda arkitekter. Är sedan 2000 klubbordförande hos Sweco Architects i Östersund. 2005 valdes jag till personalrepresentant i koncernstyrelsen för Sweco AB. 2010 blev jag sammankallande i Sweco koncernfackliga råd (KFR) och Sveriges Arkitekter-representant i KFRs förhandlingsdelegation för koncern- och bolagsövergripande MBL. Som del av förhandlingsdelegationen har jag erfarenhet att företräda både arkitekter och andra medarbetare. 2012 grundade vi ett bolagsfackligt råd i Sweco Architects som jag är sammankallande för sedan 2016.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Vill bidra med ett brett fackligt perspektiv; från den lokala fackklubben på det mindre arkitektkontoret i en småstad i Norrland till fackligt arbete i ett större arkitektföretag på nationell- och koncernnivå i Europa. Har erfarenhet av tvärfackliga samarbeten och tror att vi tillsammans är starkare än var för sig. Inom bolaget och på koncernnivå samarbetar jag med övriga fackförbunds fackliga representanter inom STD-avtalsområdet. Är bra på att arbeta i team och ser alltid möjligheter.

Björn Ekelund, SAR/MSA (nyval), bor i Stockholm, 43 år. Lektor i arkitektur vid LTU samt planerare/arkitekt och delägare på Warm in the Winter.

Utbildning:

Civ.ing. Stadsbyggnad (LTU) och tekn.dr. Arkitektur (LTU)

Arkitekt och yrkesutövare:

Min utbildningsbakgrund består i en resa från teknik, strategi och pragmatik till form, teori och politik. Jag vill tro att den kombinationen har gjort att jag idag befinner mig i en både tillämpad och ideologisk yrkesutövning där jag väver samman forskning och praktik. På Warm in the Winter arbetar jag med flera olika stadsbyggnadsprojekt företrädesvis åt kommuner i alla delar av Sverige, från Gällivare i norr till Landskrona i söder. I min forskning har jag fokus på infrastrukturens estetik samt på uppbyggnaden av nya och befintliga stationssamhällen. Jag är också föreläsare och kritiker vid LTH, KTH, LTU och AHO i Tromsö.

Något personligt:

Jag är förtjust i att bygga saker utan ritningar och av spillmaterial. En kaninbur, ett garage, en tillbyggnad på sommarstugan eller en säng. Det blir inte alltid bra, men det är kul!

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

Jag har 2014–2018 varit styrelsemedlem i Stockholms Arkitektförening och har under åren 2013–2017 arbetat som redaktör för tidskriften PLAN.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Den enskilt viktigaste frågan för mig är att bidra till ett ännu större förtroende och engagemang från allmänhet, politik och byggbransch för alla fantastiska arkitekter och deras kunskap, inte minst för arkitekter som arbetar med stadsbyggnad hos både privata och offentliga aktörer. Det tror jag bland annat görs genom att fokusera på förutsättningarna för sund konkurrens och mångfald av arkitektkontor, internationell diversitet inom arkitektyrket, arkitektutbildningarnas innehåll samt branschens kontinuerliga behov av forskning och utvecklingsarbete.

Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA (nyval), bor i Malmö 48 år. Verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium som finns vid SLU och doktorand i landskapsarkitektur.

Utbildning:

Magisterexamen från fysisk planering, BTH. Master of Architecture från SCI-Arc, USA.

Arkitekt och yrkesutövare:

Med magisterexamen i både fysisk planering och arkitektur, och nu pågående doktorandstudier i landskapsarkitektur är det arkitekturens hela skalregister och överlappen mellan de olika disciplinerna som är mitt intresse. Yrkeserfarenheten består av mångårig erfarenhet från offentlig och privat verksamhet, däribland egen verksamhet, kommunala stadsbyggnadskontor, länsstyrelse och Boverket. Sedan 2010 verksam i fältet mellan akademi och praktik vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Verksam i redaktionen för Tidskriften STAD, samt verksam med det forskningsorienterade designkontoret smog studio.

Något personligt:

Har under den senaste tioårsperioden delat min tid mellan Malmö och flera städer runt om i världen som ger inspiration och värdefulla insikter om olika urbana kulturer.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

 • Ledamot i Sveriges Arkitekters planprisjury 2017–18.
 • Ordförande i juryn för Skånes arkitekturpris 2014–2018.
 • Näringslivsrepresentant i utbildningsnämnden LTH 2001–2005.
 • Styrelseledamot FFS lokalförening Syd 2004–2006.
 • Styrelseledamot i Research Institute for Experimental Architecture, RIEA.ch 2015 –.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Jag vill bidra med en bred syn på arkitektur och arkitektens olika yrkesroller. Jag kan bidra med internationella perspektiv och nätverk, och är nyfiken på nordiska samarbeten. En viktig sak för mig är att fortsätta stärka arkitektens roll i samhällsbyggandet. Vi har en unik kompetens att arbeta kreativt med komplexa samhällsutmaningar och att materialisera behov och visioner. För det krävs synergier mellan de olika arkitekturdisciplinerna och denna möjlighet finns via Sveriges Arkitekter. Gemensamt lärande, jämställdhet och generationsöverskridande möten är andra frågor som engagerar mig.

Jesús Azpeitia, arkitekt SAR/MSA (omval), bor i Stockholm, 47 år. Kreativ ledare på Tengbom och adjunkt på KTH.

Utbildning:

Arkitektexamen ETSA San Sebastian, Spanien. Studier i Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan och pedagogik på KTH.

Arkitekt och yrkesutövare:

Jag är verksam som arkitekt sedan 2001. Just nu jobbar jag som kreativ ledare på Tengbom Stockholm. Genom min utbildning och tidigare erfarenheter är jag mycket väl orienterad i hållbar utveckling och gestaltning med fokus på det estetiska och sociala inom arkitekturen, ledarskapsfrågor, jämställhet och mångfald samt i de kreativa processer som leder till den innovativa inom arkitekturen. Sedan 2006 undervisar jag också på KTH och internationellt. Året 2012 blev jag årets lärare på KTH.

Något personligt:

Att baka bröd, njuta med familjen och leka med vår hund ägnar jag gärna det mesta av min tid!

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

 • Sveriges Arkitekters styrelse, ledamot 2017–18
 • Stockholms Arkitektförenings styrelse, ledamot 2016-
 • Arkitekt(h)en – utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor 2015–16
 • Dramatens styrelse, ledamot, 2018-

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Jag vill gärna bidra med att fortsätta stödja arbetet inom jämställdhet och mångfald. Att skapa bättre förutsättningar för bättre kvalitativ arkitektur. Att stödja och jobba för att få bästa arkitekturutbildning på högskolenivå som gynnar både yrket och ämnet.

Johan Casselbrant, arkitekt SAR/MSA (nyval), bor i Göteborg, 51 år. Ansvarig arkitekt och kreativ ledare på Kanozi Arkitekter AB, Göteborg vd mellan 2011 och 2012.

Utbildning:

Chalmers Tekniska Högskola, med utbytesår på Technische Univerität i Wien, examen 1993.

Arkitekt och yrkesutövare:

Grundade Kanozi Arkitekter tillsammans med två kompanjoner 2002, har tidigare jobbat på White och Wingårdhs Arkitektkontor.

Arbetar med bostäder, kontor, universitet och forskning, villor, resecentrum och större stadsutvecklingsprojekt. Flertalet projekt genom åren är i Sverige men det har också blivit många utomlands bland annat i USA, Tyskland, Frankrike, Österrike och Nederländerna.

Har undervisat på Chalmers och vunnit flera arkitekttävlingar bland andra ny universitets-byggnad för Naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg och Sickla Station i Stockholm.

Något personligt:

Har byggt en 11,7 meter lång trämast till en Långedragsjulle, från scratch, efter att jag seglade av den gamla… tog 2 månader och blev inte mycket seglat den sommaren.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

Nej.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Viktigt att fortsätta jobba med kvalitetsfrågor och villkor i branschen, bra tävlingsformer och rimliga upphandlingsvillkor för att stärka arkitekturens roll och kvalitet på det som ritas och byggs. Här tror jag att jag kan bidra med mina erfarenheter av branschen både i Sverige och utomlands.

Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA (omval), bor i Stockholm, 47 år. Projektchef för Fokus Skärholmen på Stadsledningskontoret i Stockholms stad.

Utbildning:

Arkitektexamen från Chalmers Tekniska Högskola

Arkitekt och yrke:

Som arkitekt har jag erfarenhet både som projekterande arkitekt, kontorschef, på White och som beställare på Akademiska Hus och Stockholms stad. Idag arbetar jag som projektchef för ett stort stadsutvecklingsprojekt, Fokus Skärholmen, i en miljonprogramsförort i Stockholm. Fokus Skärholmen är Stockholm stads profilprojekt för social hållbarhet och jag tycker att det är mycket intressant att jobba med den fysiska miljöns betydelse för social utveckling. Att använda bostadsbyggande som motor i en större utveckling av en hel stadsdel.

Något personligt:

Jag är uppvuxen i en by i Dalarna men bor med min familj i Stockholms innerstad. Det känns exotiskt att mina barn växer upp till city-kids.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

Jag har suttit i Sveriges Arkitekters styrelse i två perioder tidigare och har också suttit i styrelsen för Samhällsbyggnadslänken vid KTH.

Vad jag vill bidra med till styrelsearbetet:

Med bred erfarenhet från olika roller i branschen vill jag bidra med flera perspektiv till styrelsen. I min roll som beställare/byggherre ser jag flera områden där arkitekters kompetens behövs men också där arkitekter behöver utvecklas. Eftersom jag suttit i styrelsen i fyra år hoppas jag också kunna bidra med kontinuitet.

Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA (omval), bor i Uddebo, 38 år. Landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen Göteborg Stad.

Utbildning:

Landskapsarkitekt SLU Ultuna och Alnarp

Arkitekt och yrkesutövare:

Jag har erfarenhet av strategiskt arbete med utveckling av park och natur i dels i Göteborg Stad, och dels som stadsträdgårdsmästare och avdelningschef under sex år i Varberg. Detta har gett mig god inblick i det kommunala arbetet, från planering till genomförande och drift, i både en större och en mindre stad. Jag har arbetat nära den politiska organisationen, både med att förmedla de värden god arkitektur och kvalitet i samhällsplanering ger, och med att implementera politiska beslut i strategier och handling.

Något personligt:

Driver och utvecklar en äldre industrifastighet i en bubblande by i Västra Götaland

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

 • Medlem i Akademin för landskap 2012
 • Ordförande i Akademin för landskap 2013–2015
 • Ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse 2017–2018

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Jag vill lyfta och driva frågor kring arkitektur i ett regionalt sammanhang och då speciellt de offentliga rummens roll och förutsättningar utanför storstadsregionerna. Det skulle vara roligt att arbeta med att följa upp den nya arkitekturpolitiken så att förbundet kan bidra till att målen blir verkstad. Det känns också viktigt att fortsätta förbundets arbete med ”framtidens arkitekt”. Hur behöver professionerna och branschen utvecklas för att på bästa sätt möta framtidens utmaningar med bland annat klimatfrågor och rum som bidrar till att öka samhällets sociala sammanhållning.

Magnus Lindgren, arkitekt SIR/MSA (omval), bor i Stockholm, 46 år. Inredningsarkitekt på White.

Utbildning:

Chalmers, LTH, KTH och har två masters: Umeå Konsthögskola Fri konst samt Konstfack i Inredningsarkitektur.

Arkitekt och yrkesutövare:

Jag arbetar som ansvarig inredningsarkitekt och har innan White både haft egen verksamhet och varit verksam på flera arkitektkontor som t ex TEA och Werket. Som utvecklingsansvarig för White Inredning jobbar jag med nätverket I&D, där vi utvecklar samarbetet mellan kontoren. Vi arbetar med att professionalisera, öka affärsmässigheten och hållbarheten i inredningsuppdragen. Kunder har varit allt från stora internationella, fastighetsbolag till små kreativa företag.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

Sveriges Arkitekters styrelse 2017–2018

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

För mig har alltid samarbete alltid varit viktigt och jag har därför gått på många olika skolor och jobbat med flera olika saker inom det vida begreppet arkitektur. Min första kontakt med Sveriges Arkitekter var som engagerad studentrepresentant. Att få träffa studenter från olika skolor var väldigt roligt. I styrelsearbetet skulle jag vilja bidra med att lyfta de mindre gruppernas problematik. Jag vill även se till att det blir lättare för arkitekter att jobba utomlands.

Maja Olsson studentmedlem (nyval), bor i Köpenhamn, 26 år. Student.

Utbildning:

Kandidatexamen i arkitektur från Chalmers och ska nu påbörja ett masterprogram på KADK i Köpenhamn efter ett praktikår på Brunnberg & Forshed.

Arkitekt och yrkesutövare:

Att få jobba med gestaltning, samhälls- och hållbarhetsfrågor är några av anledningarna till att jag studerar arkitektur. Utbildningen är inspirerande, utmanande och rolig och jag tror att det kommer att kännas så på jobb också. I höst börjar jag ett masterprogram i arkitektur på KADK i Köpenhamn. Programmet ”Design Strategy and Entrepreneurship” är ett samarbete med Copenhagen Business School och jag ser fram emot att få fördjupade kunskaper om arkitektur, metoder för att göra verklighet av idéer och att få arbeta med personer med annan studiebakgrund än min egen.

Något personligt:

Jag springer gärna en sväng i skogen, besöker en ny stad eller går på en konsert när jag får tillfälle.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen:

Jag har varit aktiv inom Sveriges Arkitekter Studenterna under hela min studietid och haft uppdrag både lokalt i Göteborg och senare nationellt som kassör och ordförande. Nu är jag verksamhetsrevisor för studenterna och arbetar även med ett förslag för hur studentverksamheten kan förändras och fungera framöver. I min roll som ordförande har jag tagit del av det arbete som Saco studentråd driver. Jag har varit med på flera träffar som samlat studenter från andra Saco-förbund, gått en ledarskapsutbildning och är nu med i Saco studentråds valberedning.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Som ny i branschen och med erfarenhet från studentverksamheten vill jag dela tankar och förslag från det hållet i frågan om vad som behövs för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Jag vill gärna prata om utbildningarna, fackets betydelse för medlemmarna och hur debatten om arkitektur ser ut i samhället. Jag tycker att det är viktigt att förbundet fortsätter arbeta med politisk påverkan och att Sveriges Arkitekter är aktiva i en bra och tillgänglig diskussion om arkitektur.

Mårten Setterblad, landskapsarkitekt LAR/MSA (omval), Stockholm, 49 år. SWMS arkitektur.

Utbildning:

Landskapsarkitektexamen SLU

Arkitekt och yrkesutövare:

Driver kontoret SWMS arkitektur ihop med Sofia Westerlund. Arbetar med stadsbyggnad och landskap, huvudsakligen med tidiga skeden och strukturplaner, men följer ofta projekt hela vägen från vision via projektering till genomförande. Arbetar på många platser i landet, men har huvudsakligen uppdrag i Göteborg, Stockholm, Jönköping, Mölndal, Gävle. Mitt intresse är främst det offentliga rummets och dess betydelse för god stadsbyggnad.  Att utveckla de torg, gator, parker och stråk som är golvet där vi rör oss och möter varandra.

Personligt:

Landskapsarkitekt som bor mitt i stan och trivs väldigt bra med det.

Nybliven förälder till Theodor ihop med Helena, han lärde sig att gå under sommaren.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter:

 • Stämmoledamot Sveriges Arkitekter 2007–2014
 • Stockholms Arkitektförening, kassör och styrelseledamot 2009–2014
 • Styrelseledamot Sveriges Arkitekter sedan 2014
 • Deltar som styrelsens representant i Akademin för landskapsarkitekturs arbete

Vill bidra med i styrelsearbetet:

Utveckla Sveriges Arkitekters arbetssätt. Arbeta för transparens och tydlighet inom verksamheten, verka för öppenhet vid tillsättning av förtroendeuppdrag. Medlemsnytta i allt förbundet gör. Vårda förbundets goda ekonomi, så vi står starka i kommande konjunkturer och medverka till att lägga resurser rätt framåt. Möta arkitektbranschens ständiga förändring exempelvis genom att strategiskt arbeta med titlar och möta konkurrens från näraliggande utbildningar och i detta sätta arkitekten och arkitekturen främst.

Sara Persson, inredningsarkitekt MSA (nyval), Stockholm, 31 år. Inredningsarkitekt på Tengbom i Stockholm.

Utbildning:

Konstfack – Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Utbytestermin på Chelsea College of Arts – Interior design. Nyckelviksskolan, Arkitektur och design, Nyckelviksskolan, Trä – form och design.

Arkitekt och yrkesutövare:

Jag värdesätter teamarbete och tror att man når allra längst genom att vara prestigelös men också tydlig i sina åsikter och sitt kunnande. Att arbeta strukturerat och se helheten genom att hålla projekten samman i alla steg. Viktigt för mig är även det kreativa arbetet genom hela processen och att det följer med i projektens olika delar. Som inredningsarkitekt arbetar jag materialbaserat, att gå in i detaljer och materialmöten, för att därigenom förena helheten i upplevelsen i projektets alla beståndsdelar.

Något personligt

Det finns tre saker jag inte vill vara utan, min kap- och gersåg, min symaskin och vår gräsklippare.

Vad jag vill bidra med i styrelsearbetet:

Jag vill bidra med ett öppet seende på branschen, genom att inte vara låst vid att något kan anses vara rätt eller fel. Jag vågar se nytt, då jag är relativt ny inom yrket. Jag har nära koppling tillbaka till studierna och kan genom det bidra i utvecklingen kring utbildningarna. Genom min erfarenhet av studier, praktik och projekt utomlands kan jag bidra med att föra fram olika internationella perspektiv på vår yrkesroll. Min vision är att vara med och vidareutveckla inredningsarkitektens roll och vikten av olika kompetenser inom vår kår.


Valberedningens förslag till nämnderna


Till etiska nämnden, invalsnämnden och tävlingsnämnden är följande personer föreslagna: Etiska nämnden Sanna Hederus, arkitekt MSA, ordförande (omval), 48 år, Saltsjö Boo. Invald i nämnden 2016. Vem du är som yrkesperson? Jag är arkitekt och delägare i Kod arkitekter sedan 2000.  Jag arbetar med uppdrag som spänner över hela processen, från första stadbyggnadsskiss till färdig byggnad….