Styrelse för Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Styrelsen för SAVG är sammansatt av ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter och utbildade till arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och/eller planeringsarkitekt. Styrelsen väljs på årsmöte i oktober/november och är verksam från och med 1 januari efterföljande år. Föreningen har som regel att ordinarie styrelseledamöter väljs för högst fyra år och styrelseordförande för högst två år. Styrelsen arbetar ideellt. Styrelsen kan också välja att adjungera ledamöter utan rösträtt, exempelvis studeranderepresentanter. Under året hålls cirka tio styrelsemöten. Dessa möten handlar framför allt om programmet, kommande program, utvärdering av tidigare program och uppföljning av ekonomin. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att hälften av ledamöterna är närvarande.

Kontakta oss gärna på epost.

 

År 2016 består SAVGs styrelse av elva ledamöter:

Eva-Johanna Isestig (inredningsarkitekt), ordförande
Kerstin Lönnhag (landskapsarkitekt), kassör
Eva Sigurd (arkitekt), sekreterare

samt Bengt Carlsson (arkitekt), Sizar Failli (arkitekt), Jonas Hallberg (planeringsarkitekt), Johan Norén (arkitekt), Ola Nylander (arkitekt),  Hardy Svan (arkitekt) och Stefan Ulf (inredningsarkitekt), Sofia Wendel (arkitekt).