Stora Torget Uppsala – gestaltning och projektering - Sveriges Arkitekter

Upphandling av landskapsarkitekttjänster med mera angående Stora Torget Uppsala – gestaltning och projektering.

Uppsala kommun ställer krav på inställelsetid om en timme för anlitade landskapsarkitekter i ett normalt uppdrag.

Sveriges Arkitekter menar att kravet på inställelsetider är oproportionerligt och konkurrensbegränsande och inte förenligt med de grundläggande principerna om likabehandling och principen om icke-diskriminering i Lagen om offentlig upphandling – LOU.

Uppsala-kommun-Stora-torget-200430

Svar från Uppsala kommun som inte ändrar krav på inställelsetid men förlänger den något:

Brev-Sveriges-Arkitekter

Kontaktperson: Katarina O Cofaigh