Stenungsunds kommun upphandlar ramavtal planarkitekter - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter rekommenderar att Stenungsunds kommun gör om ramavtalsupphandlingen av planarkitekter pga att enda utvärderingskriteriet är lägsta timpris. Läs Sveriges Arkitekters brev till kommunen nedan.

Stenungsunds_kommun_ramavtal_planarktiekt_brev_171122

Stenungsunds kommun har reviderat förfrågningsunderlaget och förlängt anbudstiden. Se svaret här…

Revideringarna innebär att alla anbud som uppfyller kvalificeringskraven får teckna ramavtal och avrop från samtliga ramavtal sker enligt följande (kontraktsvillkor, kurs nedan):

”Avrop från detta ramavtal ske enligt indikativ rangordning, upp till beräknad budget om 1 000 000 SEK, där leverantörerna i ramavtalet kommer att kontaktas. För beräknad budget över detta förbehåller sig beställaren rätten att kunna göra objektspecifika upphandlingar.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, avseende bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för respektive avrop kommer att tilldelas uppdraget. Utvärderingskriterier som kommer att beaktas vid avrop är:

– Kompetens kopplad till specifikt uppdrag (jobbat med liknande för annan kommun, har specifik kompetens som kopplas till uppdrag etc.)

– Tidigare erfarenhet (Stenungsunds kommun har/annan kommun har) avseende kreativitet, noggrannhet, samarbete hos offererad person/er

– Tillgänglighet

– Timpris

– Genomförandebeskrivning

– Totalpris

Beställaren kan välja en eller flera av dessa kriterier. Detta specificeras i avropsförfrågan för tilldelning av avropsavtal och är beroende av uppdragets komplexitet och behov av kompetens. Totalpris för uppdragen kan komma att begäras.

1. Beställaren preciserar det aktuella uppdraget i en behovsbeskrivning/kravspecifikation.
2. Beställaren kontaktar Leverantörer, kontakt ska ske skriftligt.
3. Leverantörerna ska lämna ett skriftligt svar till Beställaren med den information som Beställaren efterfrågat.
4. Beställaren väljer den Leverantör som bäst svarar mot Beställarens krav enligt angivna kriterier. Om Beställaren bedömer att efterfrågad kompetens är likvärdig hos flera Leverantörer, avgör timpriser för uppdraget valet av Leverantör.
5. När Beställaren valt Leverantör som ska utföra uppdraget meddelas detta till berörd Leverantör samt till de andra Leverantörerna som lämnat anbud.
6. Ett avropsavtal mellan Beställaren och vald Leverantör tecknas.

Det i ramavtalet angivna timpriserna är maxpris som ej får överstigas vid avrop…”

Stenungsunds_kommun_svar_171128

Kontaktperson på Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis