Steg 1 – Arkitektrollen - Sveriges Arkitekter

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen och de lagar och regelverk som arkitekten kan ta stöd i och hur de huvudsakliga aktörerna tänker.

Programmet syftar till att öka förståelsen för vilka värden som arkitekter skapar, när i processen det är möjligt att påverka vad och hur arkitektens kompetens gör störst nytta. Genom inspirerande föreläsningar och strukturerade samtal får deltagarna utrymme att gemensamt reflektera kring sin yrkesroll, identitet, förhållningssätt och attityd. Mottot för Steg1 är ”ansvarstagande för ökat inflytande”.

Upplägg

Programmet är uppdelat i nio kursdagar. Ämnen avhandlas tematiskt under fyra tvådagarspass och en avslutande seminariedag med diskussion och formulering av en gemensam strategi. Varje modul omfattar föreläsningar samt inläsnings- och förberedelseuppgifter som diskuteras under kursdagarna. Frågor om ansvar, kvalitet och intressen ställs utifrån de olika aktörernas perspektiv: stat, kommun, byggherre, konsult, entreprenör, ägare, förvaltare och brukare. Vi utgår från olika aktörers drivkrafter genom processen, till exempel byggherrens ansvar enligt PBL.

En del av programmet ägnas åt certifiering och befattningsbeskrivningar med stöd av verksamhetssystem samt åt rollen som kontrollansvarig enligt PBL. Programmet avslutas med en dag då vi diskuterar hur arkitektföretagens egna affärsidéer speglar vad deltagarna lärt sig i programmet.

Efter programmet ska deltagarna kunna ta ett större ansvar och få ökade befogenheter i sina uppdrag – med stöd i ett nytt strategiskt perspektiv på processen.

  • Steg 1 omfattar totalt 90 timmar, varav 50 timmar schemalagda seminarier.
  • Obligatoriskt: 6 av 8 hemuppgifter inlämnade och närvaro samtliga dagar.
  • De som missar en enstaka dag erbjuds att ta igen det genom att se på video från tidigare program.
  • Efter genomfört program erhålls diplom som intyg på deltagarens erhållna kunskaper.

Referenspris: 34 900 kr exklusive moms inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under seminariedagarna.