Stadgar för lokalförening - Sveriges Arkitekter

Normalförslag till stadgar för lokalförening

§ 1 NAMN
Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter (med tillägg av geografisk beteckning).

§ 2 ÄNDAMÅL
Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften.

§ 3 MEDLEMMAR
Medlemmar i lokalföreningen är inom lokalföreningen bosatta medlemmar av Sveriges Arkitekter samt medlemmar bosatta utomlands och anställda av svensk arbetsgivare som har sitt säte inom lokalföreningens geografiska område.

§ 4 VERKSAMHET
Lokalförening planerar och genomför själv den verksamhet som årsmöte och styrelse beslutar bör bedrivas inom verksamhetsområdet.
Lokalförening kan inom sitt verksamhetsområde organisera verksamheterna i lokala grupper.

§ 5 ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE OCH ÅRSMÖTE
Vid sidan av övriga verksamheter ska lokalföreningen under verksamhetsåret hålla minst ett allmänt medlemsmöte.
Varje udda år ska senast i december månad vid allmänt medlemsmöte genomföras val av ledamöter till Sveriges Arkitekters stämma.
Vid detta allmänna medlemsmöte, som också benämnes årsmöte, ska i övrigt följande frågor behandlas:
– verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser
– fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående tvååriga verksamhetsperiod
– val av lokalföreningens/studentavdelningens styrelse
– val av valberedning
– val av två revisorer med en suppleant
– fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift

Anmärkning
Inom lokalföreningarna Sveriges Arkitekter Stockholm, Sveriges Arkitekter Västra Götaland och Sveriges Arkitekter Skåne sker val av stämmoledamöter genom skriftligt omröstningsförfarande bland medlemmarna. 

Kallelse till allmänt medlemsmöte skickas till samtliga medlemmar i lokalföreningen.
Kallelse ska delges medlemmarna senast tre veckor före tidpunkten för allmänt medlemsmöte. I kallelsen till allmänt medlemsmöte udda år då val av stämmoledamöter och övriga årsmötesärenden ska behandlas ska av kallelsen framgå vilka ärenden som ska behandlas på mötet samt de av valberedningen föreslagna ledamöterna med suppleanter till Sveriges Arkitekters stämma.
Beslut vid allmänna medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

§ 6 STYRELSE
Lokalföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande och sekreterare,
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande.
Styrelsen väljs för en mandatperiod av två år.
Styrelsen handhar lokalföreningens angelägenheter, verkställer dess beslut och förvaltar dess tillgångar. Styrelsen ska samarbeta med Sveriges Arkitekters styrelse i de frågor som av Sveriges Arkitekter hänskjuts till föreningen och själv ta initiativ till sådant samarbete i frågor, som inte enbart är av lokalt intresse.
Kopior av protokoll från lokalföreningen och dess styrelses sammanträden ska av styrelsen snarast insändas till Sveriges Arkitekters kansli.

§ 7 EKONOMI
Vid allmänt medlemsmöte som också är årsmöte ska varje udda år fastställas medlemsavgift till lokalföreningen för efterföljande två verksamhetsår samt inkomst- och utgiftsstat för denna verksamhetsperiod.
Fastställda medlemsavgifter inhämtas av Sveriges Arkitekter och utbetalas till lokalföreningen på det sätt som överenskommes mellan Sveriges Arkitekter och lokalföreningen.

§ 8 REVISION
Styrelsens förvaltning och lokalföreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer, vilka ska avge revisionsberättelse till i §5 nämnt allmänt medlemsmöte.

§ 9 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som flyttar till ort utanför lokalföreningen förs över till lokalförening på den nya orten.
Medlem som avslutar sina studier vid högskola eller universitet överförs från studentavdelning till lokalförening på bostadsorten.
Medlem som utträtt ur Sveriges Arkitekter anses samtidigt ha utträtt ur lokalföreningen.
Medlem som uteslutits ur Sveriges Arkitekter på grund av obetalda avgifter eller på grund av annan stadgemässigt grundad anledning till uteslutning anses samtidigt utesluten ur lokalförening.

§ 10 STADGEÄNDRING
Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten och anges i kallelsen till dessa möten.
Efter verkställd stadgeändring ska beslutet därefter underställas Sveriges Arkitekters stämma för godkännande.

§ 11 UPPLÖSNING
Vid lokalföreningens likvidation eller upplösning ska eventuella tillgångar överlämnas till Sveriges Arkitekter.