Sökes: studentrepresentanter till akademier och utskott! - Sveriges Arkitekter

Ett av Sveriges Arkitekter Studenternas styrelses uppdrag är att nominera studentrepresentanter till Sveriges Arkitekters akademier, nämnder och utskott. Totalt finns 10 poster som studentrepresentant och de som väljs sitter på en mandatperiod av två år, fram tills nästa stämma. Just nu söker vi kandidater till akademin för fysisk planering, jämställdhetsutskottet Arkitekt(h)en, tävlingsnämnden och utbildningsutskottet. Vi söker även styrelse, valberedning och revisorer!

Nomineringsperioden börjar den 1 oktober och pågår till den 26 oktober kl. 23.59
Ansöker gör du via detta formulär.

Akademier

Sveriges Arkitekter har en akademi för var och en av de olika arkitektprofessionerna byggnads-, inrednings-, landskaps- och planarkitekt, samt en akademi för kulturmiljövård. Akademiernas uppgift är att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt, vilket sker framför allt genom arbetsformen akademisamtal, där ledamöterna samlar en grupp personer kring ett aktuellt ämne. Ledamöterna i akademierna utses av Sveriges Arkitekters styrelse. Syftet med studentrepresentanter i de olika akademierna är dels för att främja ett viktigt utbyte inom organisationen och även ett sätt att hålla Sveriges Arkitekter Studenterna uppdaterat.

Akademin för arkitektur (1 studentrepresentant)
Akademin för arkitektur ser som sin uppgift att bevaka, driva och diskutera aktuella frågor av vikt för arkitekturens utveckling i Sverige samt att stödja yrkes och kunskapsutvecklingen inom ämnet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och möten där en viss fråga diskuteras tillsammans med inbjudna gäster. Akademin strävar efter att tillgängliggöra dessa samtal på olika sätt, till exempel i tidningen Arkitekten. Dessutom utser akademin juryledamöter till Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris, Bostadspris och Kritikerpris. För att tillträda som studentrepresentant för akademin ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa arkitektur på UMA, KTH, Chalmers eller LTH. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Studentrepresentant 2018-2020: Jeanette Skinnars, UMA

Akademin för inredningsarkitektur (1 studentrepresentant)
Akademin för inredningsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters pris Guldstolen. Den representerar Sveriges Arkitekter i ECIA, den europeiska plattformen för inredningsarkitekter där 16 länder ingår. För att tillträda som studentrepresentanter för utskottet ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa på Konstfack eller HDK. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Studentrepresentant 2018-2020: Milmaliisa Loeskow, HDK

Akademin för landskapsarkitektur (1 studentrepresentant)
Akademin för landskapsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters Sienapris, representerar Sveriges Arkitekter i IFLA (International federation of Landscape Association) och anordnar varje år en seminariedag med fokus på svenska städer. För att tillträda som studentrepresentanter för akademin ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa landskapsarkitektur på SLU Alnarp eller SLU Ultuna. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Studentrepresentant 2018-2020: Maria Lundvik, SLU Alnarp

Akademin för fysisk planering (1 studentrepresentant)
Akademin för fysisk planering är ett forum för samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt inom samhällsplanering och stadsbyggnad. De arrangerar seminarier kring aktuella frågor för att föra en diskussion om samhällsplanering och stadsbyggande i hela landet och i samarbete med andra. Akademin vill vara en tydlig och kompetent röst i samhällsplaneringsdebatten. De är också ansvariga för Sveriges Arkitekters Planpris, som delas ut vartannat år för att stimulera och sprida goda exempel på planering och stadsbyggnad. För att tillträda som studentrepresentanter för akademin ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa fysisk planering på BTH. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Studentrepresentant 2019-2020: SÖKES!

Akademin för kulturmiljövård (1 studentrepresentant)
Akademin för kulturmiljö instiftades under 2017. Den ska leda och utveckla strategier för arkitektur och kulturmiljö i Sverige och behandla detta som en framtids- och hållbarhetsfråga. Till detta hör att hålla sig ajour med den internationella utvecklingen i ämnet och att samverka med institutioner som arbetar med kulturmiljövård. Akademin ska leda det offentliga samtalet i ämnet och även med fördel ge ut böcker i ämnet/medverka i böcker/tidskrifter om ämnet. För att tillträda som studentrepresentanter för utskottet ska du ha relevant utbildning för att tillföra något till utskottets arbete samt vara studentmedlem i Sveriges Arkitekter. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Studentrepresentant 2018-2020: Vanja Pihl, SLU Alnarp

Utskott

Sveriges Arkitekter byggs av sina medlemmar. Ett antal förtroendevalda driver olika angelägna frågor i nämnder, utskott och nätverk. Just nu finns två utskott:

Arkitekt(h)en (1 studentrepresentant)
Utskottets övergripande uppgift är att vara styrelsens och kansliets stöd i arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden inom Sveriges Arkitekter, kåren och arkitekturen. I samråd med Sveriges Arkitekters styrelse och genom Sveriges Arkitekter ska utskottet:

  • bidra till att förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten gällande jämställdhet och mångfald,
  • verka för att öka mångfalden i rekrytering till arkitekturskolorna,
  • utarbeta ett förslag till styrdokument som redogör för Sveriges Arkitekters kortsiktiga och långsiktiga strategiska arbete gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering,
  • stödja och vara samtalspartner till Sveriges Arkitekters olika arbetsorgan och kansli, i jämställdhets- och mångfaldsfrågor,
  • höja medvetenheten, kompetensen och kunskapsnivån om jämställdhet och mångfald, gällande normer och diskriminering inom Sveriges Arkitekter,
  • följa upp det systematiska arbetet kopplat till jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom Sveriges Arkitekter.

Studentrepresentant 2019-2020: SÖKES!

Utbildningsutskottet (3 studentrepresentanter)
Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar. Utskottet bevakar frågor kring grundutbildning, utbildningspraktik, vidareutbildning och forskning. På uppdrag av styrelsen ansvarar utbildningsutskottet för bästa möjliga förutsättningar för inhämtning, underhåll och utveckling av arkitekters och planerares kunskaper. Under 2017 och 2018 jobbade de med att:

  • Bereda en revidering av Sveriges Arkitekters utbildningspolicy.
  • Vara stöd till styrelsen i diskussioner med Beckmans och Luleå arkitekturskola för att de ska examinera arkitekter.
  • Fortsatt samla kunskap om övriga närstående arkitektutbildningar och utreda om de kan examinera arkitekter.

I utbildningsutskottet finns fyra studentrepresentantposter: arkitektur (för dig som läser på Chalmers, LTH, KTH eller UMA), inredningsarkitektur (för dig som läser på Konstfack eller HDK), landskapsarkitektur (för dig som läser på SLU Alnarp eller SLU Ultuna) och fysisk planering (för dig som läser på BTH). Posterna tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Studentrepresentant Arkitektur 2019-2020: SÖKES!
Studentrepresentant Inredningsarkitektur 2018-2020: Fanny Skröder, HDK
Studentrepresentant Landskapsarkitektur 2019-2020: SÖKES!
Studentrepresentant Fysisk planering 2019-2020: SÖKES!

Nämnder

Tävlingsnämnden (1 studentrepresentant)
Tävlingsnämnden ansvarar för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet, främst genom att granska tävlingsprogram, utse ledamöter i tävlingsjuryer och verka för att arkitekttävlingsverksamheten utvecklas kvalitativt.

Studentrepresentant 2019-2020: SÖKES!

Vi söker även styrelse, valberedning och revisorer!