Skriv en motion till stämman - Sveriges Arkitekter

Har du en idé? Ta chansen att framföra den i en motion till stämman.

Ta chansen att göra din röst hörd och påverka Sveriges Arkitekter. Det är dags att skriva motioner inför stämman 21–22 november 2020. Denna gång genomförs den helt digitalt. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga så kommer här några tips.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till en förändring/beslut som väcks av en enskild medlem
eller en grupp medlemmar. Rätten att lämna motion har alla medlemmar och motionen behandlas på stämman.

Hur lång tid har jag på mig att skriva motionen?

För att motionen ska behandlas av stämman ska den vara inkommen i rätt tid. Motion ska vara inkommen till styrelsen senast den 9 oktober. Motioner och styrelsens svar på motionerna kommer att skickas ut senast den 23 oktober till stämmoledamöterna.

Vad händer efter att motionen har skickats in?

När motionen inkommit behandlas den av styrelsen. Styrelsen fattar beslut om hur de anser att stämman ska behandla motionen och avger ett yttrande som ger argument för det förslag som lämnas. Styrelsen kan föreslå mötet att 1) bifalla motionen, om de tycker att den är bra– avslå motionen om de inte tycker förslaget är rimligt, hållbart eller genomförbart, eller 2) anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs, planeras att göras eller är under arbete.

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Styrelsen kan föreslå stämman att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

Hur skriver jag en motion?

En motion bör innehålla följande delar:

  1. Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om.
  2. Yrkande – motionen ska inledas med ett konkret förslag, som stämman ska kunna säga ja eller nej till. Försök formulera förslaget i form av en att–sats.
  3. Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt.
  4. Namn på motionär.
  5. Skicka in motionen senast den 9 oktober.

Skriv motionen i formuläret nedan:

Motioner 2020

  • Din rubrik bör vara kort och slagkraftig. Det bästa är om den sammanfattar vad ditt förslag går ut på.
  • Alla förslag ska vara skrivna i att-satser. Ta bara upp ett förslag per punkt.
  • Beskriv kortfattat bakgrunden till motionen försök att få med eventuella möjligheter och hinder. Berätta vilket resultat du/ni ser att förslaget skulle få.
  • En motion är bara giltig om det framgår vem som har skrivit den. Är ni flera som skrivit motionen tillsammans, ska alla namn finnas med.
  • Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna administrera motionerna. Detta delas ej med stämmoledamöterna.