Representanter under 2019–2020 i Akademin för landskapsarkitektur - Sveriges Arkitekter

Personliga presentationer av ledamöterna i Akademin för Landskapsarkitektur:

Göran Lindberg – LAR/MSA, ordförande

Göran Lindberg

Göran Lindberg

Jag är praktiserande landskapsarkitekt sedan 1990 och delägare i Nivå landskapsarkitektur sedan kontorets start 2000. Jag har ett stort engagemang och intresse för mötet och samspelet mellan landskapsarkitekturen och de andra arkitekturdisciplinerna, med ett förhållningssätt där jag ser arkitekturen som ett samlat ämnesområde med ett antal olika grenar.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa uppgifter i stadsmiljö, allt från gestaltning och utveckling av offentliga rum, parker, bostadsmiljöer till program för hela stadsdelar. Många av dessa uppdrag har erhållits via pris i arkitekttävlingar och parallella uppdrag, ett arbetssätt jag uppskattar mycket och vill främja.

I akademin vill jag driva frågor och projekt i byggandet av en utåtriktad kultur kring ämnesområdet samt en fortsatt stark och positiv utveckling av landskapsarkitekturen, till nytta och glädje för SA:s medlemmar och alla samhällsmedborgare.

Ann Sofi Högborg –  LAR/MSA

Ann-Sofi Högborg

Ann Sofi Högborg

Jag är yrkesverksam landskapsarkitekt på Svenska Landskap AB sedan 1980. Längre praktikperioder dessförinnan hos Per Friberg och Ralph Erskine gav mig ovärderlig grund för mitt yrkesliv. Från att har varit mångårig delägare, äger och driver jag sedan 1995 Svenska Landskap själv, med flera anställda fram tills för något år sedan. Kontorets projekt består genomgående av gestaltning och projektering av bostäder, omsorg, idrott och offentliga platser. Vi har ett starkt brukarperspektiv och arbetar utifrån aktuell forskning.

Jag ser arkitektur och landskapsarkitektur som brukskonst med skönhet och funktion som ömsesidiga och absoluta villkor för ett bra projekt. Utifrån denna ledstjärna är det en ynnest att vara delaktig i tillblivelsen av vackra, välfungerande, hållbara och livgivande miljöer för människor, att på detta sätt bidra till allas hälsa och livskvalitet och även till en god samhällsekonomi.

Jag har tidigare varit ordförande för LAR-syd i sex år, styrelseledamot i Sveriges Arkitekter i fyra år och jag är kontinuerligt delaktig i undervisningen på Alnarp. I akademin vill jag verka för att synliggöra god landskapsarkitektur, dess betydelse för människor och därmed dess viktiga roll i och för samhällsutvecklingen.

Johan Folkesson – L /MSA

Johan Folkesson

Johan Folkesson

Efter jag drivit egen verksamhet tog jag 2019 anställning som chefsarkitekt på Trafikverket. Myndigheten ansvarar för planering, byggande och förvaltning av våra gemensamma väg- och järnvägsmiljöer. Jag leder det strategiska arkitekturarbetet och stöttar ledningen i aktuella frågor. Jag ansvarar även för ett handlingsprogram för arkitektur som syftar till att både stärka arkitekturen inom myndigheten och att synliggöra transportsystemet som ett arbetsfält för verksamma arkitekter, forskare och studenter.

Förutom engagemanget i mitt uppdrag på Trafikverket drivs jag av att vara med och utveckla professionen. Jag strävar efter att alltid vara betrodd med förtroendeuppdrag med syfte till att förbättra och utforska arkitekturens närvaro i samhället. I Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur ansvarar jag bland annat för utveckling av vår verksamhetsplan. Jag sitter även med i Statens konstråds insynsråd och representerar Trafikverket i Samverkansforum för statliga byggherrar.

Maria Kylin – LAR/MSA

Maria Kylin

Maria Kylin

Jag är landskapsarkitekt och universitets lektor på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF). Efter flera års erfarenhet av att arbeta med gestaltning och

stadsplanering i konsultfirmor och i kommun började jag på år 2000 på Alnarp och delar nu min tid mellan att undervisa, leda institutionens grundutbildningar och forska. Fokus i forskningen ligger främst på hur stadsbyggnadsfrågor kan belysas genom barnperspektivet. Min forskning riktar uppmärksamhet på hur barn använder sin utemiljö och hur vi som arkitekter och planerare kan använda denna kunskap i en praktisk verksamhet.

I undervisningen är pedagogik, kunskap och kommunikation ledord i de kurser jag ansvarar för på grund-, avancerad- och doktorandnivå.

Att utbilda framtida landskapsarkitekter är en meningsfull uppgift och det är ett viktigt åtagande att hålla utbildningen aktuell och riktad mot den verklighet som studenterna ska ta sig an.

Karin Sjölin – LAR/MSA

Karin Sjölin

Karin Sjölin

Jag är landskapsarkitekt på Park och Naturkontoret i Lunds kommun och har även arbetat många år inom Malmö stad. Jag har lång erfarenhet av att driva stora projekt i innerstadsmiljö. Som projektledare arbetar jag med ombyggnader av torg, parker och stadsrum, från att delta i detaljplaneringsprocessen till att leda projekten genom projektering och genomförande.

Mitt stora intresse för växtmaterial och historiska parkanläggningar har resulterat i att jag har arbetat med utvecklingsprogram för flera stadsparker. Gestaltningsfrågorna är min viktigaste drivkraft och har alltid fått komma i första rummet. Det är viktigt att lyckas med att bevara ursprungsidén genom långa processer och samtidigt vara lyhörd för olika kompetenser och nya metoder.

I akademin vill jag bidra med att förtydliga landskapsarkitektens viktiga roll som beställare i det kommunala arbetet och verka för att gestaltningsfrågorna får en mer framträdande roll.

Ulrika Åkerlund – LAR/MSA

Ulrika Åkerlund

Ulrika Åkerlund

Jag är landskapsarkitekt och arbetar på Boverket, som är en självständig myndighet under regeringen: Det gör att vi ligger nära den nationella politiken, men också har stora möjligheter att påverka våra uppdrag. På Boverket arbetar jag med hållbar stadsutveckling både nationellt och internationellt.

Som projektledare för olika regeringsuppdrag tar jag fram vägledning om landskapsanalys, grönstruktur, ekosystemtjänster, friluftsliv, klimatanpassning, barns och ungas utemiljöer och det offentliga rummet. Jag undersöker lagstiftningens gränser och identifierar luckor. Jag ser landskapet som en produkt av den politik vi har och tycker att det är spännande hur landskapets olika skalor hanteras i policy, planer och i lagstiftning.

I akademin vill jag framförallt driva det strategiska arbetet för att stärka och utveckla landskapsarkitekturens viktiga roll för hållbar utveckling.

Pia Jonsson – LAR/MSA, IFLA-delegat

Pia Johansson

Pia Johansson

Jag är Landskapsarkitekt och har sedan 2012 varit anställd på Landskapslaget i Stockholm där jag jobbar med projekt i olika skalor, från tidiga skeden till byggfas, men med expertis inom platsskapande och medskapande processer. Att hitta kreativa och innovativa sätt att jobba tillsammans med barn och unga har genomsyrat mycket av mitt engagemang och min yrkesroll. Sedan 2012 har jag även haft en fot i Kenya där jag driver projekt kring bland annat temporära aktiviteter i gaturummet och att stärka unga tjejers perspektiv i staden genom initiativet ”Through the eyes of a woman”.

Det globala perspektivet ligger mig varmt om hjärtat och jag har ett stort intresse för dessa frågor vilket jag drivit genom olika initiativ, bland annat tillsammans med UN-Habitat och Arkitekter utan gränser. Mitt engagemang i Sveriges Arkitekter startade redan under studietiden då jag satt som vice ordförande för Sveriges Arkitekters Studenter.

I Akademin för Landskapsarkitektur har jag varit engagerad sedan 2019, och är invald som IFLA-Delegat.

Maria Lundvik – arkitektstudent

Maria Lundvik

Maria Lundvik

Jag är akademins studentrepresentant och har studerat på Alnarp sedan 2015. Under våren har jag gjort mitt examensarbete som handlar om hur förtätning påverkar grönområden, och genom gestaltning utvärderar jag olika utvecklingsalternativ för ett grönområde i Norrköping. Det är många områden inom landskapsarkitekturen som intresserar mig och det ska bli roligt och spännande att fördjupa mig i ämnet i arbetslivet.

Under min studietid har jag även varit engagerad i Sveriges Arkitekter Studenterna och har sedan 2018 varit studentrepresentant i akademin.