Program Almedalen 5 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

TISDAG 5 juli

Hur kan kreativa lärmiljöer förbättra skolresultaten?

Kl. 09.00–09.50, arrangör Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
För att hamna högre upp i Pisas undersökningar krävs stora åtgärder inom skolan. En av dem är studiemiljön. Inom de kommande fem åren ska över 200 skolor i Sverige byggas eller renoveras. Nu är det viktigt att det görs på rätt sätt för få ett bättre resultat.

De medverkar:
Emelie Brunge, landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyréns, Olle Burell (S), arkitekt MSA, skolborgarråd Stockholms stad, Petter Brobacke, ansvarig utvecklingsfrågor AcadeMedia Academy, Ante Runnquist, Change and learning manager, Codesign, Matilda Westerman (MP), stabschef Utbildningsdepartementet
Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

 

6 inspiratörers blixtföreläsningar kring hur vi gestaltar morgondagens skolmiljöer

Kl. 10.00–10.50, Erik Giudice Architects

Vad handlar det om?
Ett steg i EGA’s arbete med kreativa miljöer för alla åldrar i Sverige, Frankrike och internationellt. 6 inspiratörer står i fokus, från olika discipliner och infallsvinklar. De får fem minuter var att, utan Powerpoint, själva berätta om sitt synsätt på skolans framtida miljöer. För att väcka vår nyfikenhet för en bredare förståelse i ämnet och konkretisera bilden av utbildningsmiljöer i framtiden.
Fokus ligger på det som förändrar och ger möjligheter, snarare än problemformuleringar eller ”quick fixes”.
En gemensam parallell mötesplats mellan publiken online och de på plats i Visby skapas genom facebookeventet.

De medverkar:
Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, skolarkitekt, stadsarkitekt, Göteborg, Patrik Faming, planeringsarkitekt P/MSA, Boverket, Plattform för hållbar stadsutveckling, Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm, Carl Heath, forskare, designer, Intgeractive Institute, Anna Sandell, Yrkesförening för psykologer i förskola och skola.
Moderator: Gustav Magnusson, stadsplanerare Erik Giudice Architects

 

Är sjukhusen feldesignade för dagens och framtidens sjukvård?

Kl. 11.00–11.50, arrangör Carlstedt Arkitekter

Vad handlar det om?
Dagens sjukhus byggdes för 1950-talets sjukdomar som i stor utsträckning bestod av att vårda sängliggande patienter. Idag sker behandlingarna i dagsjukvården, men byggnaderna är inte designade för det. Hur vill sjukvårdskunniga arkitekter designa om sjukvården? Hur resonerar våra politiker?
Dagens sjukhus byggdes för 1950- och 1960-talens sjukdomar och behandlingar som dominerades av att vårda sängliggande patienter där den operativa verksamheten låg i bottenvåningarna och vårdavdelningarna ofta byggdes långt ifrån och på höjden. Idag utgörs en stor del av patientflödena av personer med kroniska sjukdomar och nästan all behandling sker på sjukhusens öppenmottagningar och i dagsjukvården, men lokalerna och sjukvårdsorganisationen är vare sig byggda eller anpassade för det och avstånden blir ofta stora. Det är en av orsakerna till långsamma flöden och lågt resursutnyttjande av både personal och lokaler. Mer effektiva enheter kan skapas som bygger på såväl modern som patientcentrerad och digitaliserad sjukvård. Vilka krav ställer det på organisation och byggnader? Hur vill och kan sjukvårdskunniga arkitekter designa om sjukvården? Hur resonerar våra politiker?

De medverkar:
Kerstin Eken, arkitekt MSA, vd, Carlstedt Arkitekter, Hanna Börjesson, arkitekt SAR/MSA, Carlstedt Arkitekter, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting, Marie Öberg Lindevall, vd, konsult, Helseplan
Moderator: Monica Renstig, Samhällsförlaget

 

90 miljarder investeras i nya sjukhus – men vad blir det för vårdmiljöer?

Kl. 12.00–12.50, arrangör Sveriges Arkitekter, Upprop Vårdmiljö

Vad handlar det om? 
Vårdens miljardprogram rullar – men hur blir själva vårdmiljön?
Nära 90 miljarder kronor investeras i nya sjukhusbyggnader under kort tid, en historisk satsning. Dessa projekt rymmer stor potential och kan stärka vårt goda internationella rykte som ett ledande land inom vård och hälsa.
Vi mår, presterar och utvecklas bättre om miljöerna vi vistas i är attraktiva och väl utformade – extra viktigt för vårdmiljöer som vi vistas i under livets mest sårbara stunder. Många arkitekter som nu arbetar med vårdens ”miljardprogram” delar dock en stor frustration över att frågor om vårdmiljöernas kvalitet marginaliseras. Det finns stor risk att pressade tidplaner och otydlig styrning genererar en ny generation miljöer som präglas av teknik snarare än av mänsklighet och omtanke.
I syfte att sprida gemensam kunskap om situationen har några tongivande arkitektkontor tillsammans med Sveriges Arkitekter startat initiativet ”Upprop Vårdmiljö”. Hur blir väl utformade vårdmiljöer en god samhällsinvestering? Hur bidrar vårdmiljön till vårdens utveckling? Vilka är de goda exemplen? Hur utvecklar vi upphandlingen av dessa livsviktiga samhällsprojekt? Vi bjuder in politiker, byggherrar, vårdpersonal och arkitekter till debatt om förväntningar, risker och möjligheter med miljardsatsningen.

De medverkar:
Paul Lindquist (M) fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting, Maria Ådahl (L), vice ordf i fastighetsnämnden Västra Götalandsregionen, Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Gunda Höckenström, leg sjuksköterska, projektledare, Stockholms Läns Landsting, Lars Jonson, vice vd, Skanska Hus, Jacob Hort, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL, Charlotte Ruben, arkitekt SAR/MSA och partner, White arkitekter, Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter
Moderator: Anna Bergström, arkitekt SAR/MSA, vice VD och partner, BSK Arkitekter

 

Vem bestämmer hur staden ska se ut? Vi reder ut det!

Kl. 13.00–13.50, arrangör Sveriges Arkitekter, Archileaks

Vad handlar det om? 
Debatten om varför det som byggs ser ut som det gör har varit intensiv de senaste åren. Åsikterna går isär om hur vi ska skapa våra framtida samhällen och städer. Men vilka värden är det som styr hur våra livsmiljöer utformas och vilka aktörer är det som bestämmer över det som bygga? Vi reder ut vilka som egentligen har makten över våra städer.

De medverkar:
Karin Ahlzèn, arkitekt SAR/MSA, fastighetsutvecklare och ansvarar för det tidiga skedet i projekt, Akademiska Hus, Viktor Barth-Kron, journalist, författare och kolumnist, Dagens Nyheter, Emma Jonsteg, VD, arkitekt, Utopia, Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Göteborgs Stad, Albert Svensson, arkitekt, Arkitekturupproret, Roger Mogert (S), kultur- och stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad, Lena From, Statens konstråd
Moderator: Ariella Nisell, kommunikationschef, Sveriges Arkitekter

 

Ett nytt Acceptera – dags att samskapa värderingarna för framtidens hållbara samhällsbyggnad

Kl. 14.00–14.50, arrangör Tengbom

Vad handlar det om? 
I takt med vår tids stora utmaningar måste samhället förändras och utvecklas. Fort. För att skapa framtidens hållbara samhällsbyggnad behöver vi tillsammans skapa värderingarna som tar oss dit.

Endast genom att acceptera vår verklighet kan vi förändra den och skapa de värderingar som tar oss vidare – budskapet i manifestet Acceptera (1931) är kanske ännu mer aktuellt idag. Vi står inför stora utmaningar. I takt med digitalisering, globalisering, urbanisering och en allt mer akut klimatsituation måste våra samhällen förändras och utvecklas. Fort. I kraven på snabb utveckling finns risker. Men också möjligheten att skapa ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer. För att lyckas behöver vi vara överens om de värderingar som tar oss dit. Vi tror på den kollektiva intelligensen i Arkitekturträdgården. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra till förändring. I en digital co-creation lägger vi tillsammans grunden för värderingarna som bör styra framtidens hållbara samhällsbyggande. Resultatet publiceras live och sammanställs senare i en gemensam handlingsplan. Välkommen till Tengboms interaktiva seminarium med VD Johanna Frelin och Bostadsexpert Cecilia Holmström.

De medverkar:
Johanna Frelin, vd Tengbom och Cecilia Holmström, arkitekt SAR/MSA, bostadsexpert

 

Får alla unga plats i (bo)stadsbyggandet?

Kl. 15.00–15.50, arrangör ArkitektStudenterna

Vad handlar det om?
Vi deltar i debatten om bostadsbyggande och lyfter vikten av kvalitet, kontext och offentliga rum som tillgodoser olika behov samt hur dessa samspelar med varandra i framtidens bostadsbyggande.
Enligt Boverket är unga en av de grupper som drabbas hårdast av bostadsbristen i Sverige och inom en 10-årsperiod behövs 700 000 nya bostäder byggas för att möta våra behov. Vilka krav ställer vi på bostäderna och vilka kvalitéer åsidosätts när vi tvingas bygga snabbt? Byggs det för en grupp som redan har en bostad och vad händer i så fall med de som står utanför bostadsmarknaden? I vilken kontext bygger vi bostäderna? Vad för slags stad vill vi bo i idag och vilken stad vill vi att nästa generation ska växa upp i? Hur förändras de offentliga rummen när fler ska dela på stadens ytor och vilken betydelse har de för unga människors möjlighet att ta plats?

De medverkar:
Linn Grönlund, studentrepresentant akademin fysisk planering, Aidin Zandian, ordförande JVHB, Ida Stavenow, Arkitekt SAR/MSA Fojab Arkitekter, Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, Emma Hult (MP), riksdagsledamot
Moderator: Kristin Öster, ordförande Sacos studentråd

 

Vad behöver kommunerna för att skapa en bra livsmiljöer? Dags för ny arkitekturpolitik!

Kl. 16.15–17.00, arrangör Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
Vi ska klara av att bygga hundratusentals nya bostäder framöver och med det också framtida städer och livsmiljöer där vi ska leva, mötas, utvecklas, jobba och må bra. I städerna ska vi hantera en rad olika utmaningar som klimatet och miljön men även den sociala hållbarheten. Det är i kommunerna allt detta händer! Med avstamp i att riksdag och regering inom kort tar beslut om en ny arkitekturpolitik bjuder vi in personer med olika perspektiv på frågan. Vad behöver kommunerna av staten och regeringen för att skapa bra livsmiljöer? Och hur kan den kommande arkitekturpolitiken hjälpa till i det arbetet?
Seminariet inleds med en spaning från myndighetsperspektivet (Boverket), fastighetsägareperspektivet och kommunperspektivet. Vi gör också ett nedslag och tittar närmare på Örebro och Linköping, två kommuner som lyckas kombinera höga ambitioner i både kvantitet och kvalitet i den byggda miljön. Vi avslutar med politisk debatt och samtal.

De medverkar:
Björn Sundin (S), kommunalråd, ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro, Johanna Wiklander, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Linköping, Janna Valik, generaldirektör Boverket, Karolina Skog (MP), miljöminister, Regeringen, Olof Lavesson (M), ordf. kulturutskottet, Sveriges Riksdag, Caroline Szyber (KD), ordf. civilutskottet & bostadspolitisk talesperson, Riksdagen, Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm, Christer Larsson, arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter


Tillbaka till Almedalssidan