Program Almedalen 2019 - Sveriges Arkitekter

Välkommen till Arkitekturträdgården, Almedalens självklara arena för samtal om arkitektur och samhällsbyggnad! Strandgatan 16, Visby.

Måndag 1/7

10:30-11:00
Sveriges Arkitekter
Öppnande av Arkitekturträdgården.

11:00-11:45
Örebro kommun

Behöver kommunen egentligen en arkitekturstrategi – litar vi inte på arkitektens förmåga?
För vem skriver kommunen en strategi eller policy om arkitektur? Kan den verkligen påverka i den riktning samhället behöver? Litar inte kommunen på byggaktörerna och på arkitekternas förmåga att kommunicera värdet av arkitektur? Tycker tjänstemän och politiker olika när det väl kommer till kritan?

Medverkande: Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Stadsbyggnad Örebro, Ullis Sandberg, Kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun, Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket

12:00-12:45
White arkitekter
Hur skiftar vi perspektiv avseende synen på bostäder – från handelsvara till en social rättighet?
Bostaden är central för människors välbefinnande och en förutsättning för att bekämpa arbetslöshet och segregation. Samtidigt har bostaden utvecklats till en handelsvara. Hur kan arkitekter bidra till ett förändrat synsätt på bostäder, och har vi de förutsättningar som behövs för denna utveckling?

Medverkande: Leilani Farha, FN:s rapportör i bostadsfrågor, FN, Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, språkrör, Miljöpartiet, Christer Larsson, Regeringens tidigare utredare för Gestaltad livsmiljö, samt stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, Marie Thelander Dellhag, VD, MKB Fastighets AB, MKB Fastighets AB, Fredrik Gertten, Dokumentärfilmare, journalist, WG Film, Martin Sundberg, Kontorschef, White arkitekter

13:00-13:45
Byggemenskaper

Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med?
Från folkhem till drömhem!
Intresset för Socialt hållbart byggande växer. Samtidigt som det mer och mer pratas om den nya ensamheten. 39 procent av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll vilket gör det till den vanligaste boendekategori i Sverige. Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Varje dag ökar segregationen i Sverige. Människor skickas ut i parallella system med svarta bostäder och svarta jobb där både folk och bostadsområden stigmatiseras
Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan självbyggeri, bo- och byggemenskaper bidra med?

Medverkande: Nils Söderlund, arkitekt, föreningen för byggemenskaper, Staffan Schartner, arkitekt, föreningen för byggemenskaper, John Helmfridsson, arkitekt, föreningen för byggemenskaper, Jan Jörnmark, forskare Göteborgs universitet, Mistra Urban Futures, Kristoffer Luhti, Ekobanken, Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, Katja Jahn, Byggemenskapen Gården, Pernilla Hallberg, är verksamhetsansvarig för Bergsjön 2021

14:00-14:45 Tillgänglig tid.

15:00-15:45
Sweco Architects

God och nära vård – hur påverkar reformen vårdens miljöer?
Regeringens utredning God och nära vård är inte klar, men den påverkar redan alla regioners planering av vårdmiljöer. Hur vill vi formge platsen för framtidens möte med patienter? Västra Götaland har redan börjat sin omställning med Högsbo Specialistsjukhus som exempel. Är vi på rätt väg?

Medverkande: Henrik Almgren, Västra Götalandsregionen, projektledare Göteborgssjukvården – Högsbo Specialistsjukhus, Josefina Hinnerson, Ansvarig arkitekt för Högsbo Specialistsjukhus, Sweco Architects, Göran Lindahl, Docent, Forskningsledare/Föreståndare, Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA Chalmers, Johnny Magnusson (M) Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen Moderator: Elise Grosse, Hållbarhetschef för Bygg och fastighet, Sweco

16:00-16:45
Umeå kommun och Regeringskansliet – Utredningen Samordning för bostadsbyggande

Hur skapar vi en rörelserik stad?
Hur samarbetar kommun och stat för att planeringen ska maximera ”rörelserikedomen” i alla vardagssituationer. Hur kan planering och arkitektur bidra till att stärka sådana värden i stadsutvecklingen?
Hur kan ett samarbete utformas för att finna innovativa lösningar och underlätta för stadsplaneringen att skapa de bästa förutsättningarna för bidra till rörelse i vardagen för boende, verksamma och besökare? Hur kan samordningen av samhällsplanering underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande? Vi kommer att prata om dessa frågor och dela erfarenheter av motsvarande arbete.

Medverkande: Johan Edstav, särskild utredare, Regeringskansliet – Samordning för bostadsbyggande, Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, Umeå kommunTomas Strömberg, stadsarkitekt, Umeå kommun, Sandrine Rivoire, mark- och exploateringsingenjör, Umeå kommun, Tom Englén, projektledare, Change the Game

18:00-21:00 Mingel Sveriges Arkitekter

Tisdag 2/7

08:30-08:45
Raw Property AB/Berg Thornton Arkitekter
Hur kan ”Open-building theory” bidra till en mer socialt- och ekonomiskt hållbar bostadsmarknad?
I Rosendal, Uppsala projekteras nu Sveriges första RAW projekt som ger de boende större inflytande över planlösning och ytskikt i sina bostäder. Nyckelorden för projektet är Flexibilitet, Gemenskap, och Ägarinflytande. Projektet tilldelades vid årsskiftet Boverkets innovationsstöd för hållbart byggande av bostäder. Hör upphovsmännen själva berätta om internationella utblickar och erfarenheter.

Medverkande: Johan Berg, vd, Berg Thornton Arkitekter samt Oliver Thornton, vd, RAW Property AB

09:00-09:45
Statens Konstråd

Gestaltad livsmiljö för alla – hur blir det verklighet utanför storstäderna?
I den nya politiken för Gestaltad livsmiljö bidrar arkitektur, form, design och konst gemensamt till ett hållbart samhälle för alla. Men hur fungerar det i praktiken på en mindre ort? Vilka utmaningar finns det och hur hittar man enkla vägar att arbeta med offentlig konst, arkitektur och kulturarv?

Medverkande: Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister, Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, Signe Johannessen, konstnärlig ledare och konstnär, Art Lab Gnesta, Gnesta, Anneli Strömberg, verksamhetschef Bild & form, region Dalarna, Lena From, projektchef, Statens konstråd, Johannes Hylander, moderator, New Republic

10:00-10:45
Sveriges Arkitekter

Arkitekturpolitiken i handling – Det är i kommunerna det händer
Sverige har en ny nationell arkitekturpolicy och nu bubblar det i kommunerna. Allt fler kommuner inser värdet att ta fram handlingsplaner för hur arkitektur av hög kvalitet ska säkras när städer byggs ut. Men hur ser de dessa policys ut?

Medverkande: Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, Holger Nilsson, Utredare, Sveriges Arkitekter, Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö, Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

11:00-11:45
Sveriges Arkitekter och HSB

Stadsutveckla med kvalitet – vilka är framgångsfaktorerna?
Det allt komplexare samhällsbyggandet och bostadsbristen ställer höga krav på att arkitektur och kvalitet inte prioriterats bort. För att belysa detta utser Sveriges Arkitekter och HSB årets arkitekturkommun. Hur gör årets vinnare? Vad är framgångsfaktorerna? Kom och inspireras!

Medverkande: Tatjana Joksimović, Förbundsordförande, Sveriges Arkitekter, Alf Brydolf Berg, Utredare, Evimetrix, Pernilla Bonde, VD, HSB Riksförbund, André Johansson, Moderator, HSB

12:00-12:45
Wingårdhs arkitekter/ICA Fastigheter/Conara Projektutveckling/Lyckos
Hur planerar vi tillsammans för att skapa nya attraktiva platser och hållbara bostadsområden?
Bostadsbristen är som störst i tillväxtområdena, och efterfrågan på bostäder med rimliga boendekostnader är stor. Hur planerar vi för bra bostäder, attraktiva platser och välfungerande stadsdelar dit kunderna vill flytta? Vad är viktigt i människors vardag, för trivsel och välmående?

Medverkande: Catarina Ekberg, Ica Fastigheter, Sören Runsteen, Conara Projektutveckling AB, Anders Larsson, Lyckos, Gert Wingårdh, Wingårdhs arkitekter

13:00-13:45
ÅWL/Fabege/Huddinge kommun

Effektivare samhällsbyggnadsprocess – case Flemingsberg
Sann effektivitet handlar om att maximera värdeskapande och samtidigt minimera kostnader. En innovativ metod, med bl a högre intensitet och tydligare mandat och kompetensförsörjning, pilottestas i planeringen av centrala Flemingsberg. Vad blir resultatet?

Medverkande: Ida Larsson, projektledare planprogram centrala Flemingsberg/planarkitekt, Huddinge kommun, Therese Friedman, projektledare centrala Flemingsberg/ affärsutvecklare, Fabege, Fredrik Drotte, projektledarstöd centrala Flemingsberg/affärsområdesansvarig stadsutveckling, moderator, ÅWL Arkitekter

14:00-14:45
Sweco Architects
Att bygga billigt är dyrt. Att bygga långsiktigt är billigt.
Vi diskuterar och debatterar hur våra ekonomiska modeller styr bostadens kvalitet, upplåtelseform och hållbarhet. En gemensam utgångspunkt kan vara lösningen för att politiken ska komma överens över blocken. Med de utmaningar vi står inför gällande bostadsbrist, social hållbarhet och klimatförändringarna måste vi ställa nya krav på finansiering och redovisningsmodeller. Samhällets konstruktioner kring finansiering och redovisning kan både hindra och underlätta bostäder som är hållbara över tid. Kan en kommitté för Modernare Finansiering, redovisning och beskattning komma med lösningen?

Medverkande: Kajsa Crona, praktiserande arkitekt, bostadsstrateg, professor i Boendets arkitektur, Sweco architects/ Chalmers, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare verksam på KTH, Kurt Eliasson, ordförande kommitten för Modernare byggregler, Regeringskansliet, Jack Lindgren, praktiserande arkitekt, Sweco architects

15:00-16:45
Utopia Arkitekter 

Vad är det samhällsekonomiska värdet av högkvalitativ stadsplanering och arkitektonisk gestaltning?
Vad definierar god stadsplanering och arkitektur? Vilka parametrar används för att skapa och utvärdera värdet på en stadsmiljö? Hur återspeglas detta konkret i kommuners, utvecklares och arkitekters arbete? Och ger det önskade resultat i form av attraktiva stadsmiljöer och samhällsnytta?

Medverkande: Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter, Elin Olsson, statssekreterare, Finansdepartementet, Helena Ohlsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna, Christoffer Järkeborn, ordförande och distriktschef, Södermalms stadsdelsnämnd och Skanska, Karin Milles, stadsarkitekt, Norrköpings kommun, Håkan Cavenius, Senior Scientist, RISE

17:00-19:00
Jernhusen

Vad skapar egentligen stadsliv? Ny studie ger svaren och ett verktyg!
De platser i city som är lätta att nå, härliga att vara på och som erbjuder mycket att göra har bäst potential att få ett vitalt stadsliv och därmed bli trygga platser som lockar både stadsbor och besökare. Men vad betyder det egentligen? Kan man förutse, öka och mäta stadslivet på en plats? Ja, en ny studie av Jernhusen och SpaceScape pekar ut faktorerna som samverkar och det nya verktyget visar hur du kan påverka resultatet. Välkomna till lanseringen av Stadslivsindex!

Medverkande: Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Björn Siesjö, Stadsarkitekt Göteborgs Stad, Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms Stad, Anna Bertilson, Fastighets och gatudirektör Malmö Stad, Claes Larsson, Stadsarkitekt Uppsala kommun, Viktoria Walldin, socialantropolog White Arkitekter, Alexander Ståhle, VD Spacescape
Moderator: Kerstin Gillsbro Sidekick: Anna Bergström

Onsdag 3/7

08:00-08:45
GROHE
Föreläsning med frukost

09:00-09:45
Marge arkitekter
Värdeskapande miljöer för vård- och omsorgsbostäder
Behovet av vård- och omsorgsboenden ökar för varje år, både i och utanför storstadsområden (Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019). Vi står inför en kraftigt ökad nyproduktion av bostäder som i hög grad styrs av myndighetskrav, arbetsmiljökrav och krav på yteffektivitet, samtidigt som den ska vara en fungerande hemmiljö för en allt större andel av befolkningen. Hur kan vi möta utmaningen utan att ge avkall på den äldres behov av en meningsfull vardag och en trygg boendesituation? Hur kan våra vård- och omsorgsboenden generera mervärden inte bara för de hyresgästen, utan samhället i sin helhet? Ett rundabordssamtal om vård- och omsorgsbostäder som möjlighet.

Medverkande: Susanne Ramel, delägare och grundare av Marge arkitekter. Marge arkitekter vann 2017 Sveriges arkitekters bostadspris för vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna
Camilla Peters, VD, Länsgården Fastigheter AB, Marie Villman, Projektutvecklare, Länsgården fastigheter AB, Kristoffer Andersson, Fastighetschef, Humana AB

10:00-10:45
Sweco Architects

Innovativa lösningar för fysisk aktivitet, liv och rörelse i den täta staden
Våra storstäder växer fortfarande. Behovet av utrymme för idrott och rörelse är skriande i en tid när barn och ungdomar motionerar i allt mindre utsträckning vilket är ett framtida folkhälsoproblem. Hur löser vi behovet av stora rum för rörelse och kultur för en hälsosam befolkning och levande stad?

Medverkande: Ari Halinoja, Arkitekt, Sweco Architects AB, Jack Lindgren, Arkitekt, Sweco Architects AB, Ted Mattsson, Regionchef Öst, Serneke, Martin Englund, Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet

11:00-11:45
Mölndals stad

Vad krävs för att skapa tillit för en samskapande stadsbyggnadsprocess?
Hur blev Mölndals centrum en attraktiv innerstad rik på konst- och caféer? Vilket mod och tålamod, vilka misstag och konflikter ligger bakom Mölndal centrums utveckling till en attraktiv innerstad, med högt caféindex, pop-up museum och omdebatterade konst?

Medverkande: Magnus Bergman, Vice President shoppingcenter Management, Citycon, Johanna Hult Rentsch, Regional Manager, NCC Property Development, Björn Marklund, Stadsbyggnadschef, Mölndals Stad, Åsa Tollbom, Enhetschef Konst och Kultur, Mölndals Stad, Lisa Östman, (moderator) Planchef, Mölndals Stad

12:00-12:45
Lunds kommun

Arkitekttävlingar för kommunal markanvisning – lovar stort håller smått?
Det är viktigt att lyfta den arkitektoniska kvalitetens betydelse för ett hållbart stadsliv. Därför använder många kommuner arkitekttävlingar som urvalsmetod vid markförsäljningar. Men hur ofta är vinnarförslagets styrkor kvar när huset o marken är färdigbyggd? Vad händer längs vägen?

Medverkande: Karin Milles, Stadsarkitekt, Norrköpings kommun, Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro kommun, Elisabeth Elfström, Vice förbundsdirektör, Sveriges arkitekter, Cecilia Hansson, Översiktsplanechef, Lunds kommun, Eva Dalman, Projektchef, Lunds kommun, Anita Wallin, Exploateringschef, Lunds kommun, Hans Willehader, Senior arkitecht, Kjellander Sjöberg, Karin Fagerberg, Operativ chef, Fojab

13:00-13:45
Rådet för Hållbara städer
Rådet för hållbara städer – möjligheter för hållbar stadsutveckling
Regeringen har satt upp mål för hållbara städer. 13 statliga myndigheter ska tillsammans skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling och för att kommuner ska kunna utvecklas till gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Vad krävs på kort och lång sikt?

Medverkande: Helena Bjarnegård, Ordförande Rådet för hållbara städer och Riksarkitekt, Rådet för hållbara städer och Boverket, Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket, Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten, Björn Risinger, Generaldirektör, Naturvårdsverket, Elin Olsson, Statssekreterare, Finansdepartementet, Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket, Reinhold Lennebo, VD, Fastighetsägarna, Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, Sveriges kommuner och landsting

14:00-14:45
Sveriges Arkitekter
Bygga klimatsmart – vilka verktyg finns?
Byggsektorn står idag för en femtedel av de globala koldioxidutsläppen. Klimattänket måste in i alla led och byggnader måste redan i designfasen bli mer klimatsmart för att tackla klimatförändringarna.

Medverkande: Elin Olsson, Statssekreterare, Finansdepartementet, Alexander Landborn, Hållbarhetsansvarig, LINK arkitektur, Lotta Werner Flyborg, VD, Sweden Green Building Council, Martin Erlandsson, projektledare, IVL, Johan Augustsson, Sverigechef Lidl
Cecilia Holmström, ordförande Sveriges Arkitekters Hållbarhetsråd
Margareta Wilhelmsson, Samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter

15:00-15:45
Link Arkitektur
Lönsamt byggande utan koldioxidutsläpp – går det?
Välkomna till vårt seminarium på temat om Klimatdeklarationen och NollCO2. Redan 2021 föreslår Boverket att lagen om klimatdeklaration av byggnader ska träda i kraft. Vad betyder det för fastighetsbranschen och hur får man ekonomi i klimatsmarta byggnader? Vad behöver du som fastighetsägare veta för att förbereda dig? På vårt seminarium träffar du Emma Hult en eldsjäl i klimatfrågan, mannen bakom beräkningarna och hållbarhetsexperten som genomfört Sveriges första NollCO2-projekt.

Medverkande: Emma Hult, Civilutskottet, Martin Erlandsson, IVL, Per Thiberg, Vasakronan, Alexander Landborn, LINK arkitektur, Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter, Karin Hammarsköld, LINK arkitektur

16:00-16:45
Science Village Scandinavia
Hur ser framtidens Science Center ut?
I Science Village (Lund) invigs ett nytt Science Center 2024. Här ska framtidens forskare och innovatörer bygga kunskap om vår tids stora utmaningar. Så hur ser framtidens Science Center ut?
Nytt Science Center i Lund – Vinnande arkitektförslag offentliggörs. Var med när vi offentliggör det vinnande arkitektförslaget och hör både arkitektens och juryns perspektiv.

17:00-21:00
Mingel och seminarium, Studenterna Sveriges Arkitekter
Framtidens stad – vad vinner och vad försvinner
Arkitektstudenterna vill diskutera framtidens städer. Framtiden är en justering av vår samtid; vi måste nu bemöta stora frågor som klimat(kris), plats(brist) och (o)demokratiska rum. Vi vill visualisera en framtida stad och upptäcka do’s and don’ts för framtida generationer. Vilken stad ser du?