Planpriset 2004 - Sveriges Arkitekter

Juryns motivering

Planeringen av Lomma Hamn tilldelas Sveriges Arkitekters planpris år 2004 för att det

  • är på väg att skapa ett högkvalitativt bostadsområde av en gammal industrimiljö i genomtänkt samverkan med äldre bebyggelsestruktur
  • har genomfört en ambitiös och pedagogisk planprocess med heltäckande genomlysning av påverkande förutsättningar
  • har utvecklat en tydlig vision över en levande stad och genomfört den till stor arkitektonisk kvalitet

Den utbyggnad av Lomma Hamn, en ny stadsdel vid Öresund, som påbörjades den 14 september 2004 lovar att skapa en boendemiljö med hög arkitektonisk kvalitet och en genomförd vision om en tät och integrerad stadsdel. Detta är resultatet av ett visionärt och gediget planeringsarbete drivet av Lomma kommun genom stadsbyggnadschef Eva Sjölin med stöd av bland andra plankonsult Klas Brunnberg och projektledare Kjell Åke Holmgren i samarbete markägarna JM AB, Skanska Nya Hem, CA fastigheter.

I grunden finns en av Scandiaconsult (nu Ramböll) utförd ortsanalys. Den är kärnfullt skriven och mynnar i en tydlig bild av Lommas struktur, historia och framtidsmöjligheter, och den är illustrerad med ett antal pedagogiskt klargörande strukturkartor. Ett gediget underlag har skapats med parallella arkitektskisser, kunskapsuppbyggande seminarier, barnmiljöstudie och ett i övrigt komplett planeringsarbete.

Det parallella arkitektuppdraget har resulterat i att ett förslag av arkitekt SAR/MSA Kjell Forshed utvalts. Det ligger till grund för genomförandet. För att styra utformningen av den byggda miljön har ett kvalitetsprogram för stadsrumsgestaltningen upprättats. Genom detta styrs gaturummens, husens och markens utformning både i princip och i detalj i området del för del. Styrande har varit en vision med den svenska småstaden som förebild. Utifrån nyckelord som lågt, tätt, urbant, tydligt och robust förhåller den sig till, och hanterar såväl närheten till havet med dess attraktivitet och klimatpåfrestningar, som till historien som industrimiljö och fiskehamn, den närliggande tätorten och ån som gammal kommunikationsled. På ett medvetet sätt anknyter husens utformning till platsens och bygdens byggnadssätt samt materialval. Bebyggelsen är grupperad för att skapa en levande stadsdel med torg, smala gator, utblickar, genomsilande trafik och vindskyddade stadsrum.

Det goda läge som Lomma Hamn har vid åutloppet och havet, med god kontakt med omgivande bebyggelse och grönområde samt egen strand gör det lätt att skapa en attraktiv boendemiljö. Man har här lyckats med att gå utöver de positiva förutsättningarna och skapat en visionärt gestaltad miljö med vackra hus och ett starkt arkitektoniskt sammanhang. Projektet är genomarbetat med en överväldigande och genomgripande dokumentation samt illustrationer som visar vackra hus, gaturum och goda rumssamband.

planpriset 2004-illustrationsplan
Illustrationsplan Lomma hamn

Planeringsansvariga: stadsbyggnadschef arkitekt SAR/MSA Eva Sjölin med stöd av plankonsult Fojab arkitekter AB genom arkitekt SAR/MSA Klas Brunnberg. Inledande ortsanalys utförd av Scandiaconsult (numera Ramböll) genom landskapsarkitekt LAR/MSA Ylva Pålstam.

Plangenomförande: projektledare ingenjör Kjell Åke Holmgren och arkitekt Gladys Fuentes med stöd av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB genom arkitekt SAR/MSA Kjell Forshed.

Beställare: Kommunstyrelsens ordförande Thomas Håkansson och Byggnadsnämndens ordförande Lars Arheden.

Övriga nominerade

Vackert Rättvik gm stadsarkitekt Tommy Ek, Vägverket gm Johnny Hedman och Banverket med stöd av bland andra arkitekt SAR/MSA Bobo Hjort som konsult med ansvar för plan och samordning.

Fulufjällets nationalpark, Naturvårdsverket gm landskapsarkitekt LAR/MSA Per Wallsten.

Hammarby Sjöstad, Stockholms stad gm planarkitekt arkitekt SAR/MSA Jan Inghe-Hagström.

Juryn för planpriset
Inger Sundström, arkitekt SAR/MSA
Bengt Jacobssons, arkitekt SAR/MSA
Ulf Hellsten, arkitekt SAR/MSA
Charlotta Holm, fysisk planerare FPR/MSA
Clas Florgård, landskapsarkitekt LAR/MSA