Planerardagen 2019 - Sveriges Arkitekter

Foto: Make Shift, London

Planerardagen 2019

22 januari på Färgfabriken, Stockholm

Den produktiva staden

600 000 bostäder och sen då? Boverket prognostiserar ett fortsatt stort behov av nya bostäder men en miljon nya invånare behöver mer än att bo. Skapar vi utrymme för nya jobb och nya idéer? Kan vi förtäta och samtidigt göra det lättare att röra sig runt och mötas i och mellan stadsdelar? Är våra städer rustade för en omställning mot en större balans mellan produktion och konsumtion? Planerardagen 2019 fokuserar på livet i staden under dygnets vakna timmar.

09:00-09:30  Kaffe och macka

09:30-09:40  Planakademin hälsar välkomna och introducerar temat för dagen

09:40-10:00  Våra drömmars stad idag och imorgon, Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA, Partner White arkitekter. Se presentationen här: 21_jan_2019_Våra drömmars stad idag och imorgon_Monica von Schmalensee_reviderad

10:00-11:30  Planpriset 2018, Planpriset genom tiderna, Pehr-Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter. Planpriset 2018 presentation nominerade Presentation av och med de nominerade för planpriset 2018. Nominerade för Planpriset: Linköping 190122 Linköpings arkitekturprogram (1) Malmö stad: Sege_Park_planpris_hemsida

11:30-12:00  Stadsbyggande och livsvillkor: tillgänglighet till samhälleliga resurser, Ann Legeby, KTH Arkitekturskolan.

I den pågående debatten om jämlika livsvillkor, segregation och polarisering i samhället framstår det som oerhört problematiskt att det råder så stora skillnader avseende tillgängligheten till samhälleliga resurser i olika delar av staden. Samhällelig närvaro och kulturnärvaro är något som på ett mycket direkt sätt påverkas av stadsbyggande och arkitektur och ökad medvetenhet om den byggda miljöns roll är avgörande för ett mer hållbart stadsbyggande.

12:00-13:00  Lunch

13:00-13:20  Lokal produktion – finns det? Anna Gudmundsdottir, projektledare, SPOK (samtida produktion och konsumtion) Se presentationen här: Presentation Planerardagen 2 SPOK.

Hur blir egentligen tingen vi omger oss med till och finns det alternativ? Är det alltid bättre att producera i låglöneland långt bort? En växande skara formgivare vill ha större kontroll över hur deras design tillverkas och fler tar aktivt frågan i egna händer för att kunna garantera en sund produktion. Kan det vara så att den svenska produktionen i själva verket är mer levande än på länge? SPOK är en plattform med syfte att lyfta fram producerande verksamheter av olika slag för att underlätta lokal tillverkning.

13:20-13:40  Stadsdelsatlas Sofielund, Karl Landin, planeringsarkitekt FPR/MSA och Victoria Percovich Gutierrez, specialist social hållbarhet, White arkitekter

Städer förtätas i allt högre utsträckning måste förhålla sig till det existerande. För många verksamheter förändras de fysiska förutsättningarna – den stadsnära produktionen och de sociala verksamheterna får flytta på sig. Stadsdelsatlas Sofielund presenterar ett kunskapsunderlag som möjliggör en mer inkluderande stadsutvecklingsprocess. Genom att ge mer plats åt de människor och verksamheter som verkar i ett område får vi en process som har en djupare förståelse och som utgår från stadens invånarnas verkliga förutsättningar – vilket är just vad hållbar och långsiktig stadsutveckling handlar om.

13:40-14:00  Den produktiva staden – exempel Ringön, Matilda Lindvall, Filip Nilsson och Johan Larsson, Saltet på Ringön

Ringön skapas av de som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär. Men hur går det till? Eldsjälarna i arbetet berättar om den pågående processen.

14:00-14:30  Fika

14:30-15:00  Från produktionshall för tunnelelement till kulturhus med verkstäder, idrott och småskalig produktion i København, Lise Palm, arkitekt och projektledare, By & Havn i Köpenhamn. Se presentationen här: Stockholm, januar 2019 Lise Palm

I Nordhavn vil By & Havn genbruge den kæmpe store industrihal, hvor tunnelelementerne til Øresundsforbindelsen blev fremstillet og udskibet til kultur med værksteder, atelierer, spisesteder, sport- og idrætsfaciliteter og produktion. By & Havn kunne den 22. november 2018 afsløre vinderen af en projektkonkurrence til et nyt boligbyggeri med navnet UN17 – Village. Som navnet antyder, er de 17 verdensmål omdrejningspunkt for valg af løsninger på alle niveauer. Projektet har derfor et omfattende program for et bæredygtigt byggeri, hvor der er fokus på bl.a. lokal madproduktion, co-working, spise- og badehus, delecentral i det 35.000m2 store byggeri, der skal bygges ved genbrug af byggematerialer. Og der skal være fleksibilitet i bebyggelsen til moderne familiekonstellationer og forskellige typer og grader af bofællesskaber.

15:00-15:30  Tillfällig användning som verktyg för långsiktig utveckling, Philippe Castaing, social entrepreneur and funder of Make Shift, London. Se presentationen här: Philippe Castaing

In the process of urban development, is it possible to balance investment with local aspirations and enable citizens to embrace change and allow for more successful commercial development that are fully integrated within their locality? Can we re invent the way we regenerate our urban centres and create social, environmental and economic sustainability by placing humans at the core of development? Philippe will give concrete examples behind the theory and inspire you to think outside of the box.

15:30-15:50  Summerande diskussion som leds av Daniel Koch, arkitekturskolan KTH

15:50-16:00  Summering och avslutning

Lite bilder från dagen: