2015: Vart är vi på väg? - Sveriges Arkitekter

Under årets upplaga av Planerardagen ställdes frågan ”Vart är vi på väg?”. Allt fler samhällsutmaningar, inte minst den sociala hållbarheten, ska lösas genom den fysiska planeringen. Det visas inte minst genom nominerade till Planpriset 2014. En rad utredare bjöds in för att ta tempen på vart planerarprofessionen är på väg. Under dagen kom också ett inspel från New York om hur de arbetar med samhällsutmaningarna i planeringen. Och som vanligt gavs en rad aktuella rättsfall. Alla dagens presentationer finns att ta del av HÄR.

DAGEN
Dagen inleddes med kaffe och mingel. Moderator för dagen var Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Sverige 2030 – planerarrollen om 15 år
kompetens
Bengt Andrén ger en framtidsspaning

Bengt Andrén, planprisjuryns ordförande 2014 och Nancy Mattsson, ordförande i Sveriges Arkitekters Akademi för fysisk planering gav en spaning över vad de tror att planeraren kommer att befinna sig 2030. De ser att städernas betydelse kommer att öka samtidigt som befolkningen på landsbygden minskar. Komplexiteten ökar varför fler specialister behövs, detta ställer nya krav på att kommunicering och förståelse mellan professionerna. Idag går att kopiera allt material, varför det trycka förlorar värden samtidigt som processen blir viktigare. Den sociala hållbarheten får alltmer mer uppmärksamhet.

Planpriset 2014:
kiruna
Anna Edblom, White, visar förslaget för Nya Kiruna

De tre nominerade till Planpriset 2014 och vinnaren, Malmökommissionen, berättade om planerna: Nya Kiruna, Anna Edblom (White), Gällivare Samhällsomvandling, Maya Mårtensson (ALMA arkitekter), Backaplan i Göteborg, Lisa Häggdahl (Göteborgs stad) och Malmökommissionen, Åse Andreasson och Josephine Nellerup, (Malmö stad).

 

STHLMNYC
sander

Sander Schuur

En presentation om det nya samarbetet mellan New York och Stockholm samt om vad som sker just nu inom planeringen i New York City. Sander Schuur presenterade plattformen STHLMNYC.

Jeffrey Shumaker, Chief Designer, New York City Department of Planning, gav insikt i utmaningarna de står för i NYC. Fokus för deras arbete är att skapa attraktiva gaturum och offentliga platser för att bidra till en hälsosammare och attraktivare stad. Ett arbete som bland annat sker i Jane Jacobs fotspår.

 

Constructing Worlds

Information om ArkDes pågående utställning av Karin Åberg Waern, tf publik chef på ArkDes. ArkDes har just nu en pågående utställning Constructing Worlds om fotografi och arkitektur. Läs mer HÄR. Vidare har ArcDes Sveriges största bibliotek med arkitekturfotografier vilket kan besökas under ordinarie öppettider.

 

Vart är vi på väg? Aktuella utredningar

Sara Jendi-Linder från Regionala Bostadsplaneringskommittén berättade att utredningen kommit fram till att rekommendera en regional planeringsnivå i Sverige. Planmonopolet bör finnas kvar och en ökad samordning mellan olika aktörerna som ansvarar för samhällsbyggandet bör ske.

Thomas Kalbro från Planprocessutredningen berättade utredningen kommit fram till att det inte är något fel på PPL. För att få ett ökat bostadsbyggande i Sverige behöver andra frågor studeras, som exempelvis om Länsstyrelsen tidigare i processen kan ge besked om vilka utredningar som måste göras samt att en gemensam målbild behövs mellan stat, kommun och länsstyrelsen och privata aktörer.

Claes Eriksson från utredningen Gestaltad Livsmiljö redogjorde för framtidens utmaningar och hävdade att planerare måste bli bättre på att kommunicera med olika discipliner. Läs mer HÄR.

 

Panelsamtal

Panelsamtal förekom mellan Kristina Grange (forskare), Bengt Andrén (ordförande för 2014 års planprisjury), Nancy Mattsson (JM och ordförande för Akademin för fysisk planering), Bengt Andersson (ordförande Föreningen för Samhällsplanering), Sara Jendi-Linder (Regionala Bostadsplaneringskommittén) och Thomas Kalbro (forskare, Planprocessutredningen).

 

Aktuella domar och rättsfall
Hagander

Carl Gustav Hagander och Yvonne Svensson berättar aktuella domar

Carl Gustav Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen, och Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, diskuterade och gav vägledning utifrån aktuella domar och rättsfall. Flera intressanta rättsfall togs upp. Bland annat en dom angående dagvatten. Dagvattenfrågan hamnar lätt mellan stolarna i planeringen men är inte en planfråga annat än att det i planen ska beredas plats för omhändertagande av dagvatten. Det är viktigt att inte skjuta över kommunens ansvar för dagvatten, vilken regleras i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, på privata aktörer i detaljplanen.

 

Kompetenssatsning!

Maria Rundqvist från Boverket berättade både om sin kompetenssatsning och arbetet med plattformen för hållbar utveckling. Kompetenssatsningen inom PBL vänder sig båda till politiker, vilken lanseras under våren, och tjänstemän, vilken lanseras nu i höst.

Hans Gustafsson, samordnare Nationell plattform för hållbar stadsutveckling, berättade om projektet som ska bli en plattform för nätverk angående hållbar stadsutveckling. Läs mer om uppdraget HÄR.

 

Avslutning

Avslut

Dagen avslutas med mingel och fest på Café Blom, tillsammans med det pågående projektet STHLMNYC

 

 

Text och bild: Linn Grönlund, studentrepresentant i Akademin för Fysisk planering