Planera för kompetensutveckling - Sveriges Arkitekter

Kompetensutveckling är viktigt för både medarbetare och arbetsgivare. Kompetensutveckling bygger på ett gemensamt ansvarstagande från ledning och medarbetare. Utveckling av personalens kompetens, organisation och teknik är ledningens ansvar. Medarbetarens ansvar är att ta initiativ och engagera sig i sin kompetensutveckling. En viktig förutsättning är att verksamheten planerar sin kompetensförsörjning och förutser sina utvecklingsbehov på både kort och lång sikt. Genom ständig erfarenhetsåterföring och planlagd tid för utvärdering skapas en beredskap för att hantera förändringar.

Sveriges Arkitekters erbjudande kan med fördel kompletteras med mer specialiserade kurser i teknik, juridik, ekonomi eller ledarskap.

I gällande kollektivavtal,Arkitektavtalet, har parterna formulera följande:

Kunskap är färskvara, vilket gör att alla anställda har behov av återkommande kompetensutveckling. Det är företagens ansvar att genomföra utvecklingsinsatser av personal, organisation och teknik och att erforderliga resurser avsätts. Samtidigt åvilar det den enskilde anställde att ta initiativ och känna engagemang och ansvar för sin kompetensutveckling. Enligt Arkitektavtalet är parterna överens om att för tjänstemannen nödvändig företagsspecifik utbildning normalt ska ske på betald arbetstid. En viktig grund för utvecklingen av de anställdas och företagets samlade kompetens är dialog mellan chef och medarbetare. Det är i dialogen som företagets verksamhetsmål och dess genomförande kan göras känt. Dialogen kan också utgöra riktningsvisare för den enskilde anställdes engagemang, reflexioner och planer. Dialogen kan skapas genom till exempel löpande planerings- och utvecklingssamtal. Erfarenheten visar att väl fungerande dialoger förutsätter insatser i företagen i form av utbildning av både chefer och medarbetare i kommunikation, målformulering, uppföljning av resultat etc.

Det årliga utvecklingssamtalet är en bra utgångspunkt för diskussion och planering av den enskilde medarbetarens kompetensutveckling. För att uppnå önskvärda resultat är det viktigt att överenskomna åtgärder, exempelvis utbildningsinsatser dokumenteras och följs upp. En viktig grund för de anställdas och företagens samlade kompetensutveckling kan vara en individuell utvecklingsplanering. Det är parternas uppfattning att genomförande av dialog och kompetensutveckling samt stöd till enskilda anställdas initiativ till egen utveckling bör anpassas till såväl företagets som medarbetarens situation och utgå från företagets affärsidé och långsiktiga visioner.

Här kan du läsa hela arkitektavtalet 


Har du frågor?