Övriga nominerade till Övre Norrlands Arkitekturpris 2006 - Sveriges Arkitekter

Bastu och båthus, Umeå

Foto: Mikael Rutberg

Foto: Mikael Rutberg

Beskrivning
På en udde vid norrlandskusten har en liten, men mycket genomarbetad byggnad uppförts. Den innehåller plats för båt, vedeldad bastu och ett separat tvagningsrum/förråd – allt samlat under ett gemensamt, plant, sedumklätt tak. Sommartid används båthuset som en öppen veranda och vintertid föreseglas utrymmet med segelduk. Anläggningen är tillverkad av rundtimmer, specialtillverkade lamellskivor, trall, stål och glas. De statiska knutpunkterna har markerats med lindad rotting.

Byggherre: Krister Olsson
Arkitekt: Lennart Sjögren (ansvarig), Johanna Olsson, Roland Lundberg
Landskap: Mattias Nordström
Belysning: Torbjörn Eliasson
Entreprenör: Byggbolaget AB

Juryns utlåtande
Strandläget med fri horisont har fått styra utformningen av denna byggnad med inspiration i japansk arkitektur. Trädäcket trappar som tunna stenblock eller sanddyner och även de järnvitriolbehandlade fasaderna talar om anpassning till naturen. Den bärande stålstommen, där stålet maskeras med halvrunda trästavar, antyder en önskan om ett arkaiskt eller orientaliskt intryck. De högt sittande glasrutornas diskreta infästning ger taket en svävande karaktär, inte minst i artificiellt ljus. Just ljuset, såväl det naturliga som det artificiella tycks ha varit viktiga utgångspunkter. Bastun/båthuset visar på hur en till synes enkel byggnadsuppgift, genom en medveten beställare och skickliga projektörer, kan lösas med stor omsorg och precision i hantverket.


Flygledartorn F21 Kallax

Foto: Luftfartsverket

Foto: Luftfartsverket

Beskrivning
Det nya flygledartornet vid F21 är beläget i gränszonen mellan de öppna fälten vid landningsbanorna och den omgivande tallheden vid Kallax.

Byggnaden inrymmer flygledning, väderledning, personalutrymmen, hiss samt tekniska utrymmen. Byggnaden består huvudsakligen av tre delar; skaft, krans och gångbro. Gångbron och kransens utåt lutande väggar är täckta med liggande falsad ljusgrå plåt. Tornets skaft, de vertikala ytorna, är klädda med emaljerade plåtkassetter som ger olika färgintryck beroende på vädret. Tornets höjd är 34,5 m.

Byggherre: Fortifikationsverket/ Luftfartsverket
Arkitekt bygglov och bygghandlingar: Arkitekt SAR/MSA Hans Walloschke, Arkitekthuset Monarken, Luleå
Arkitekt programhandling: Arkitekt SAR/MSA Mats Öhman, Carl Bro, Luleå
Arkitekt förslagsskisser: Arkitekt SAR/MSA Tage Isaksson Försvarsmakten, Boden
Entreprenör: Nåiden bygg

Juryns utlåtande
Projektet har utgått från en komplex kravspecifikation. Resultatet är en funktionell och väl fungerande arbetsmiljö, att döma av beställarens entusiastiska beskrivning.
Exteriört uppfylls kraven på att skapa en byggnad som så långt som möjligt är underhållsfri. Arkitekten har inspirerats av den norrländska naturen. Färgerna i den vackert emaljerade fasadplåten återfinns exempelvis i tallstammarnas bark. Iden att tornet skall upplevas som ett mammutträd på tallheden hade blivit ännu tydligare med andra proportioner mellan skaftet och kransen. Här anas en konflikt mellan ett omfångsrikt lokalprogram och en estetisk vision.
Den vackra och funktionella planlösningen, den innovativa materialbehandlingen och det goda samarbetet med beställaren bör speciellt framhållas.


Brf. Kavalleristen, Umeå

kavalleristen

Foto: HSB Umeå


Beskrivning

I brf. Kavalleristen på Dragonfältet i Umeå, fullföljer HSB intentionerna i en allmän arkitekttävling från 1997. Denna andra etapp uppvisar mycket stora likheter med föregångaren. Två längor om fyra våningar med en indragen vindsvåning omger ett trevåningshus mot gatan i norr. Den södervända gården öppnar sig mot det fria fältet och avslutas med en låg servicebyggnad i trä. Planteringar, ytskikt av hållbara material och lekytor kompletterar intrycket. Huskropparna har fasader putsade i grågrön kulör med ljusa socklar och vissa partier klinkerklädda eller klädda i laserat trä. Taken är låglutande, klädda i grå falsad plåt med medvetet utformade uppbyggnader och skorstenar. Balkongerna har fronter i stål och glas och de är mot söder rundade. Trapphusen är ljusa och genomgående i bottenvåningen.

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Joachim Billing, Rits Arkitekter, Stockholm
Mark: Landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Glassel, WSP Samhällsbyggnad Umeå.
Byggherre: HSB Umeå

Juryns utlåtande
Nu aktuella byggnader ingår som viktiga pusselbitar i det s.k. Dragonfältet. De är exempel på gedigen bostadsarkitektur i den för tillkomsttiden mycket populära strikta, blonda, nyfunktionalistiska stilen. De slanka huskropparna innehåller traditionella lägenhetsplaner med väl definierade rum, god möblerbarhet och ljusföring. I byggnaderna, som inte söker uppmärksamhet i effekter, uttrycks omsorgen inte minst genom valet av väl beprövade material, som kan åldras med värdighet. Gårdsrummets behagliga proportioner – i enlighet med detaljplanen – kompletterar det öppna fältet i områdets mitt.


Villa i Sunderbyn

Foto: Mats Winsa

Foto: Mats Winsa


Beskrivning

I strandläge och med sammanhang både med den traditionella jordbruksbebyggelsen och villaområdet uppfördes ca 1960 ett typhus i gult tegel med suterrängvåning. Om- och tillbyggnaden innebar byte av fasadbeklädnad till faluröd stående slätspontad panel, ny entré i gavel, en kubisk tillbyggnad med välvt tak i två våningar, ny balkong och terrass, dessutom omdispositioner inomhus. Tillbyggnaden framhäver med hörnfönster den stora utsikten över Lule älv. Dess övre rum är artikulerat genom det välvda taket med horisontella ljusslitsar. Den smala interna trappan har spännande öppningar.

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mats Winsa
Beställare: Katarina Andersson & Dan Hermansson
Byggnadsentreprenör: Tumstocken Bygg

Juryns utlåtande
En gul sextiotalsvilla har genomgått en total metamorfos. Den röda släta panelen med varierande bredder placerar huset i samtiden och knyter an till de äldre ladorna och gårdarna på ett självklart sätt. Det böjda taket på tillbyggnaden har släktskap med det brutna taket på en lada strax intill. Utsikten och ljuset med det låga solinfallet tas tillvara i det vackert formade rummet med sin genomarbetade trappa. Den södervända gavelentrén är generös och inbjudande, dock har gavelsymmetrin kanske drivits onödigt långt. Allt är mycket välgjort och har gett familjen ett vackert boende och byn ett kongenialt tillskott.