Övriga nominerade till Övre Norrlands Arkitekturpris 2004 - Sveriges Arkitekter

Dragonfältet & BRF Skvadronen, Umeå

skvadronen

Foto: Patrik Forsberg


Beskrivning

Med utgångspunkt i arkitekttävlingens vinnande förslag utarbetade Umeå kommuns dåvarande stadsbyggnadskontor ett kvalitetsprogram för gestaltningsfrågor parallellt med en formell detaljplan. Huvuddragen i planen är smala lamellhus placerade i gårdsformationer runt en större grönyta. Genom att förlägga huvuddelen av parkeringarna till de gamla ridhusen kunde de bibehållas.
HSB:s etapp 1, brf Skvadronen, utgör ett exempel på god bostadsarkitektur där beställaren med förtroendefullt samarbete med arkitekten och därefter en väl genomförd upphandling lyckats genomföra de ursprungliga intentionerna. Områdets gårdar fantasirikt utformade med individuell karaktär.
Resultatet är en för Umeås del ovanligt bearbetad och rik arkitektur med gedigna material som puts, klinker, cederträ och glasade balkongräcken.

Planidé: 1:a pris i allmän arkitekttävling 1997: FFNS Arkitekter AB, Umeå, genom arkitekt SAR/MSA Susanne Åström samt arkitekter Katrin Svensson & Martin Häller.
Detaljplan och kvalitetsprogram: Umeå kommun, Stadsbyggnadskontoret, genom arkitekt SAR/MSA Patrik Forsberg.

Mark
Byggherre: Umeå kommun/Skanska/ Riksbyggen
Konsult: WSP Samhällsbyggnad i Umeå, genom landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Glassel.
Entreprenör: Skanska/NCC

Brf Skvadronen
Byggherre: HSB Umeå
Arkitekt: RITS Arkitekter, Stockholm, genom arkitekt SAR/MSA Joachim Billing.

Mark: bygglov WSP genom Anders Glassel; bygghandlingar Tyréns AB genom landskapsarkitekt LAR/MSA Annika Carlsson Forsberg.
Entreprenör: PEAB Umeå

Juryns utlåtande
Umeå kommun intar en särställning inom regionen genom att arrangera ambitiösa arkitekttävlingar om framtida stadsbyggande.
Det nyligen uppförda Dragonfältet i Umeå har föregåtts av en allmän arkitekttävling. Tävlingens ambitioner har säkerställts i en detaljplan med ett kvalitetsprogram.
Genom att elegant foga in den nya stadsdelen i stadens rutnät har kvarteren inom Dragonfältet fått en storlek anpassad till platsens historia och till Umeås skala, både beträffande planform och hushöjder. Byggnaderna är välavvägda och en meningsfull balans mellan exploatering och friområde har uppnåtts.
Dragonfältet är en god representant för samtida bostadsarkitektur i Sverige och bidrar till stads- och bostadsbyggandet i Umeå och norra Sverige på ett förtjänstfullt sätt!


Fritidshus, Luleå skärgård

Foto: Jette Andersen

Foto: Jette Andersen


Beskrivning:

De tre byggnaderna placerades på tomtens högsta punkt. En rak skifferlagd stig leder från vattnet och binder dem samman.Huvudbyggnaden är i en våning med ett öppet loft mot öster.
Tre rejäla takkupor ger kontakt med tallheden och fångar kvälls– och nattsolen. Mot vattnet markerar ett burspråk entrésidan. Förhållandet mellan det förstorade burspråket och fasaden gör att huset tycks mindre. Burspråket ger rymd åt bottenvåningens stora rum
Samtliga byggnader har stomme och fasad av trä. Taken täcks av bandplåt. Färgsättningen, brunsvart tjära och kromoxidgröna tak och fönster, ansluter till landskapets färg-skala, och bidrar till att byggnaderna underordnas platsen.

Byggherre: Familjen Pontér
Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Jette Andersen, Arkitekthuset Monarken i Luleå
Entreprenör: Lindströms golv & bygg i Råneå AB genom Anders Öqvist

Juryns utlåtande:
Byggherrens önskemål var ett gediget hus, gärna med ett eget uttryck som skulle falla in i naturen och stämma överens med platsen.
Arkitektens idélösning innebär att huvudbyggnaden med gäst-stugan och bastun skapar en småskalig miljö med soliga och vindskyddade uteplatser. Den brunsvarta tjärade fasaden och de kromoxidgröna taken ansluter till färgskalan hos tallskogen, ljungen och sanden och gör att arkitekturen sammanfaller med platsens själ.
Arkitektens attityd bidrar till att skapa en självständig identitet i arkitekturen och är på så vis ett föredöme får vår nordliga region.
Byggnaderna möjliggör vackert boende i naturen året runt – en kvalitet som allt fler människor eftersträvar.


Teknikhus, Botniabanan

Foto: Banverket

Foto: Banverket


Beskrivning:

Bygget av Botniabanan präglas av hög precision och modern teknik. Utformningen av banans teknikbyggnader är resultatet av ett gestaltningsprogram som behandlar byggnadernas typologi, placering och tekniska behov.
Byggnadernas innehåll är avancerat och utformningen utgår från och skall spegla både hög precision och modernitet. Formen har hämtat inspiration från de ekonomibyggnader som finns i denna del av Sverige.
Kulörerna tar sin utgångspunkt i dualismen mellan den moderna järnvägen och det omgivande traditionsrika landskapet. Byggnaderna kräver stor generalitet för att kunna innehålla den teknik som krävs.

Byggherre: Botniabanan AB
Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren, White arkitekter i Umeå
Landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Schibbye, Schibbye Landskap AB
Färgsättning: Konstnär Åke Pallarp

Juryns utlåtande:
Arkitekternas idèlösning har hämtat inspiration från regionens ekonomibyggnader men är samtidigt en tydlig del av järnvägen och teknikhusen är inte förklädda lador eller stugor.
Teknikhusen uttrycker rörelse genom sin placering parallellt med spåret, genom riktningen på plåtprofilerna och genom att koppla samman flera stycken efter varandra såsom tågets vag-nar. Kulörerna anpassas till den aktuella landskapstypen utan att vara traditionella husfärger.
Botniabanans teknikhus och genomförandeprocessen med ge-staltningsprogram baserat på en ambitiös arkitekturpolitik och med stöd av skickliga arkitekter är föredömliga.


Citykompaniet, Skellefteå

Foto: Lasse Johansson

Foto: Lasse Johansson


Beskrivning
:
Fastighetsägarens önskan var att omvandla det gamla Domusvaruhuset till ett modernt köpcentrum. Detta har inneburit en påbyggd våning om 2 700 m2 samt invändig ombyggnad av butiker, nytt ljusschakt, ny hiss och trappor samt ny entré i öster. En båtformad glaslanternin i huvudentréns symmetriaxel förser köpgallerian med dagsljus.
Ambitionen har varit att i exteriören försöka gestalta byggnadens delvis nya funktion under ett samlat namn; Citykompaniet.
En ny entré mot öster annonserar byggnaden mot Storgatan.
Ett hörntorn med Citykompaniets logotype fångar uppmärksamheten på håll. Det tidigare karakteristiska vita Domus Mexisten har slammats med en röd kulör.
Den påbyggda takvåningen har formats som ett ljust lätt tillägg.
Citykompaniet har tillsammans med en ny gågata framför City-kompaniet omvandlat Hörnellgatan till en trivsam och inbjudande stadsmiljö.

Byggherre: Nordvestor Fastigheter AB
Arkitekt interiör: Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS genom arkitekterna Einar Aakerøy, Bengt Stadler, Lisbeth Størkersen
Arkitekt exteriör, skyltar & glaslanternin: Arkitekt SAR/MSA Ove Nilsson, Nilsson & Sahlin Arkitekter AB

Juryns utlåtande:
Ljus, rymd, värme, upplevelse och variation har varit arkitekternas ledstjärnor vid projekteringen. Interiören är skapad med variation i material, färg och form och med höga ambitioner vad gäller materialkvalitet.
Med stor kunskap om ett köpcentrums ”inre grammatik”, helhetens och detaljernas ömsesidiga betydelse har arkitekterna lyckats skapa ett för Norrland ovanligt trivsamt, elegant men samtidigt folkligt, modernt köpcentrum.


Norrlandsoperan, Umeå

norrlandsoperan

Foto: August Wiklund


Beskrivning
:
Den nya byggnaden innehåller en teatersalong och en konsertsal för vardera cirka 500 åskådare, samt gemensam foajé och restaurang. Tillsammans med det nya entrétorget och foajén med sin ”utställningskub” finns sju publika rum för scenkonst.
Med sin entréfasad bildar operabyggnaden fond till ett halvcirkelformat torg. Fasaden består av målat trä, glas och målade betongelement med putsstruktur.
I entréplanet strömmar ljuset in genom stora glaspartier. Teatersalongens svarta rum har röda fåtöljer och en böljande röd balkong. I konsertsalen är fåtöljerna svarta och väggarna har ett ljust akustiskt träraster.
Balkongen omsluter publiken i en form påminnande om ett stråkinstrument.
Trots sin rymd präglas rummet av intimitet där närheten till scenen är påtaglig.

Byggherre: Nordisk Renting / NCC
Arkitekter: Arkitekt SAR/MSA Bertil Håkansson och Arkitekt SAR/MSA Arne Wistedt, SWECO FFNS Arkitekter

Juryns utlåtande:
Tack vare en ambitiös operaledning, kreativa arkitekter, entreprenörer och politiker har Norrlandsoperan i Umeå fått en värdig byggnad som bas för sin breda verksamhet.
Ett kulturellt allaktivitetshus med stora arkitektoniska kvaliteter åstadkomna, trots en mycket stram budget. Enkla material, komponerade och regisserade med stor arkitektonisk känsla och skicklighet har gett vackra rum och ett slutresultat som för-enar enkelhet och elegans på ett sätt som känns helt adekvat för Norrlandsoperans egen profil.


Plakat reklambyrå, Umeå

Foto: Mikael Rutberg

Foto: Mikael Rutberg


Beskrivning:

Plakat reklambyrå ville förnya sig och samtidigt hitta nya lokaler. Med arkitektens hjälp fann man så småningom lösningen i en kontorsbyggnad från 1970-talet.
I det öppna kontorslandskapet lyfts 70-talsbyggnadens intressanta konstruktion fram. Utmärkande drag är utanpåliggande fönsterband i fasaden och betongbjälklag där mellanrum nu har nyttjats för belysning.
Tillsammans med den vita färgsättningen bidrar det till att endast få övriga belysnings- punkter blir nödvändiga och kontorslandskapet badar i ljus.
Den öppna planlösningen har också generösa in- och utblickar.
All inredning förutom tuffa sittmöbler i rött och gråvitt är specialritad för reklambyrån.

Byggherre: AP-fastigheter/Norrporten
Arkitekt: Inredningsarkitekt MSA Olle Salmonsson, Avista AB
Entreprenör: PEAB

Juryns utlåtande:
Med inredningsarkitektens hjälp kunde reklambyrån Plakat förnya inte bara sina lokaler utan även sitt varumärke och sitt arbetssätt.
Den ursprungliga lokalens dolda kvaliteter har lyfts fram och förenats med vår tids krav och preferenser vad gäller luftighet, ljus och rymd till en elegant, enkel och sofistikerad helhet.
Här har skapats en kontorsmiljö som vida överträffar gängse standardlösningar.
Projektet visar också på vikten av ett gott samarbetet mellan en ambitiös, medveten beställare och en lyhörd, kreativ arkitekt som förutsättning för att nå ett högklassigt resultat.


Polcirkelplats, Jokkmokk – väg 45 & 97

Foto: Mats Winsa

Foto: Mats Winsa


Beskrivning:

Jokkmokks södra polcirkelplats, en glänta mellan väg och strand där barrskog glesnar mot vattnet, har uppdaterats. Närmast älven uppställning för campingfordon.
Polcirkellinjen skär diagonalt genom platsen och bildar rågång i sin förlängning. Linjen har förstärkts genom polcirkelkåtans glasslits, flaggstänger, nytt skyltsystem och torrfura som sittplats.
Polcirkelskylten annonseras mot vägen och ingår i cirkel, likt himlakroppars banor, med övriga skyltar, polcirkelfenomenet och lokalinformation.
Byggnadens avancerade träkonstruktion och skyltarnas koncentrerade form speglar trakt och kynne. Polcirkellappkåtans pyramidala form, med cirkelformad ceremoniplats, relaterar sig till landskap och kosmos.

Byggherre:
Mark/skyltar – Vägverket Region Norr genom Anders Lundström
Polcirkellappkåta – Jokkmokks kommun genom Anita Lindfors
Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mats Winsa, Mats Winsa Arkitektkontor AB
Entreprenör skyltar: Björn Ruthberg & Michael Tonvall, Skylt & Reklam i Luleå

Juryns utlåtande:
En berättelse om ett nordligt fenomen med stort symbolvärde har blivit byggd form.
Med stort engagemang har arkitekt, beställare och byggare åstadkommit formsäkra, väl byggda skyltar som lätt låter sig placeras i landskapet.
Polcirkelplatserna berättar om vår nordliga region på ett nytt sätt – subarktisk, estetiskt medveten och varse om egna unika kvalitéer.