Översyn av byggreglerna – igen - Sveriges Arkitekter

Frida Marklund—11 maj 2017

Byggrådet har haft sitt 94:e möte. Flera av frågorna handlade om tolkningen av BBR, Boverkets byggregler. Många av aktörerna i byggbranschen längtar tillbaka till detaljkraven i de äldre byggreglerna!

BBR är ju funktionskrav, det vill säga en viss funktion ska uppnås. Den kan ibland uppnås på olika sätt, vilket verkar vara svårt att hantera för dem som ska ge lov och utlåtanden. Åsikter tillåts komma före lagen och reglerna i BBR. Okonventionella lösningar måste prövas och utredas, handläggare måste vara tillräckligt kunniga. Det blir alltså enklare och billigare att ha fasta regler att hålla sig till.

En kommitté har bildats för att se över byggreglerna. Syftet är att öka byggandet genom att förenkla och modernisera regelverket. Igen. I Boverkets undersökning av hur olika aktörer ser på BBR tycker emellertid inte fastighetsbolagen att det är regelverket som är problemet utan hur reglerna tolkas. Regeringsuppdraget till Boverket om enhetlighet i kontrollen av serietillverkade hus handlar också om tolkning och tillämpning. Det gör även en ny vägledningstext i Boverkets PBL kunskapsbanken.

Enhetlighet mellan kommuner

En rad svårigheter handlar om att kommuner och sakkunniga tolkar och tillämpar byggreglerna olika inom framför allt några områden:

Tillgänglighet
Krav på tillgänglighet ställs även på ”extra” balkonger eller terrasser, utöver de krav som finns i BBR.
Utformningsstandarden SS 91 42 21 Byggnadsutformning-Bostäder-Invändiga mått hanteras som ”ska”-krav.
Allmänna råd tolkas ofta som tvingande ”ska”-krav av kommunerna.
Kravet på tillgängliga och användbara dörrar för passage till balkong ska utformas utan nivåskillnader tolkas olika av kommunerna.
Vilka dörrar som kräver dörröppnare ses som oklart.

Bostadsutformning
Kraven på förvaring i en bostad, så som förvaringens storlek, tillgänglighet till förvaringen och var förvaringen ska vara tolkas olika av kommunerna.
Behovet och antalet fönster i kök på grund av avskiljbarhetskravet tolkas olika av kommunerna .

Brandskydd
Det görs olika bedömningar av verksamhetsklasserna för brand, till exempel för kollektivboende, hotell, bostad, småhus och flerbostadshus. Detta medför att olika brandskyddskrav kan komma att ställas på samma typ av byggnad.
Det görs olika tolkningar av reglerna för brandspridning via fönster när fönster är i olika lägen snett ovanför varandra.
Svårigheter med kommunernas tolkningar av räddningstjänstlagen vilken leder till att olika krav kan ställas på samma typ av byggnad.

Ny nivå i bygglovsprocessen

Regeringen har uppdragit åt Boverket att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av egenskaper hos serietillverkade hus. Det vill säga underlätta för byggherrar som vill bygga samma hus på fler platser.
Förslaget är att införa ytterligare ett system, en förenklad bygglovsprocess som innebär att byggherren får en förhandsbedömning för vissa krav. Bedömningen görs av certifierade sakkunniga. Bedömningen blir gällande och ska accepteras av kommunen. Tillgänglighet och bostadsutformning återgår till att bli tekniska egenskapskrav och flyttas från bygglov till startbesked.
Mötet påpekade en rad nackdelar: att dessa sakkunniga inte är objektiva och gör olika bedömningar, att enhetlighet i kompetenskrav är viktigt, att myndighetsutövandet kringskärs, av kvaliteten påverkas, att det är svårt att dra gränsen för när det är serietillverkning, att alla nybyggen kanske vill komma ifråga för förhandsbedömning, att den sakkunniga enligt förslaget betalas av byggherren och risken finns att bedömningen påverkas, att individer ska göra bedömningen och inte organisationer, att det är ytterligare en nivå i ett komplicerat system, att risken finns att kommunerna inte godtar utlåtandena precis som sker idag med certifierades utlåtanden,
och en del fördelar, som att kontroll av designen skulle göras av sakkunnig, dåliga konsulters jobb skulle granskas.
God färg-, form och materialverkan berörs inte, kommunen kommer att även i fortsättningen pröva det i bygglovet. Se länk nedan för diagram och förklaring av hur denna förenklade bygglovsprocess är tänkt att fungera!

Ny vägledningstext – ett steg närmare de gamla detaljkraven…

PBL kunskapsbanken riktar sig nu till en ny målgrupp, nämligen BBR-användarna. 100 vägledningstexter har nyss publicerats, om bland annat tillgänglighet, brandskydd, energi och konstruktion. Många av vägledningstexterna kompletteras med förklarande illustrationer och även flikar som kan fällas ut så att man kan läsa hela regeltexten som är kopplad till vägledningen.  Hjälp och vägledning och ett sätt att bidra till enhetligare tillämpning av reglerna. En bit på vägen för alla som längtar tillbaka till SBN80 (Svensk Byggnorm)!
PBL kunskapsbanken är Boverkets digitala handbok. Prenumerera på nyhetsbrevet!

Övriga frågor handlade bland annat om energikrav, buller och livscykelanalys för byggnadsverk.

Läs hela protokollet från mötet

Frida Marklund är arkitekt SAR/MSA och Sveriges Arkitekters representant i Boverkets byggråd

P.S. Boverkets byggråd är det äldsta nätverket i Sverige som omfattar samtliga intressen i bygg- och fastighetsbranscherna. Byggrådet har cirka 25 ledamöter som representerar olika delar av bygg- och fastighetssektorn. Brukarorgan, byggherrar och fastighetsägare, kommunala organ, producenter, finansieringsorgan och försäkringsgivare samt yrkesföreningar och sakfrågeföreningar, bland annat Sveriges Arkitekter. Byggrådet är ett stöd för Boverket i viktiga frågor. Syftet med mötena är ömsesidigt informationsutbyte.

P.S.2. Boverket har gjort en undersökning om hur olika aktörer uppfattar byggreglerna. Fastighetsbolagen, nio privata och tolv kommunala, samtliga verksamma i storstadsregionerna, svarar att regelverket inte är problemet utan hur reglerna tolkas. Det är inte är regelverket i sig som skapar hinder för byggande i Sverige, snarare tillämpningen av BBR och skillnader i hur regelverket tolkas.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *