Skriv din motion här

Ta chansen att göra din röst hörd och påverka Sveriges Arkitekter Studenterna. Det är dags att skriva motioner inför årsmötet den 27 januari 2024. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga så kommer här några tips.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till en förändring/beslut som väcks av en enskild medlem eller en grupp medlemmar. Rätten att lämna motion har alla medlemmar och motionen behandlas på årsmötet.

Hur lång tid har jag på mig att skriva motionen?

För att motionen ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid. Motion ska vara inkommen senast den 6 januari. Motioner och styrelsens svar på motionerna kommer att skickas ut den 12 januari.

Vad händer efter att motionen har skickats in?

När motionen inkommit behandlas den av styrelsen. Styrelsen fattar beslut om hur de anser att årsmötet ska behandla motionen och avger ett yttrande som ger argument för det förslag som lämnas. Styrelsen kan föreslå mötet att 1) bifalla motionen, om de tycker att den är bra– avslå motionen om de inte tycker förslaget är rimligt, hållbart eller genomförbart, eller 2) anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs, planeras att göras eller är under arbete.

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Styrelsen kan föreslå årsmötet att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

Hur skriver jag en motion?

En motion bör innehålla följande delar:

  1. Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om.
  2. Yrkande – motionen ska inledas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till. Försök formulera förslaget i form av en att–sats.
  3. Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt.
  4. Namn på motionär.
  5. Skicka in motionen senast den 6 januari.

Motioner – student 2024