Skriv en motion till stämman

Ta chansen att göra din röst hörd och påverka Sveriges Arkitekter. Det är dags att skriva motioner inför stämman 23–24 november 2024. Här får du tips på hur du skriver en motion.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till en förändring/beslut som väcks av en enskild medlem eller en grupp medlemmar. Rätten att lämna motion har alla medlemmar och motionen behandlas på stämman.

Hur lång tid har jag på mig att skriva motionen?

För att motionen ska behandlas av stämman måste den vara inkommen i rätt tid. Motion ska vara inkommen till styrelsen senast den 11 oktober.

Vad händer efter att motionen har skickats in?

När motionen inkommit behandlas den av styrelsen. Styrelsen ger förslag om hur de anser att stämman ska behandla motionen och avger ett yttrande som ger argument för det förslag som lämnas.

Styrelsen kan föreslå att stämman:

  1. bifaller motionen
  2. avslår motionen, eller
  3. tar beslut om ett alternativt förslag.

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Styrelsen kan föreslå stämman att bifalla ett yrkande och avslå ett annat.

Motioner och styrelsens svar på motionerna kommer att skickas ut senast den 21 oktober till stämmoledamöterna. Motioner och styrelsens svar kommer också att publiceras på arkitekt.se.

Hur skriver jag en motion?

En motion bör innehålla följande delar:

  1. Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om.
  2. Yrkande – motionen ska inledas med ett konkret förslag, som stämman ska kunna säga ja eller nej till. Formulera förslaget i form av en att–sats.
  3. Motivering – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt.
  4. Namn på motionär.

Motioner 2024