Styrelsen och dess utskott - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma väljer förbundsstyrelse för två år i taget. Den består av 13 ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet. Valberedningen föreslår ledamöter till stämman och tillsätter utskott.

Nuvarande styrelse:

Tatjana Joksimović (ordförande), arkitekt SAR/MSA.
Enhetschef, enheten för bostäder och fysisk planering, Länsstyrelsen i Stockholms län

Fredrik Drotte (vice ordförande), arkitekt MSA.
Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, Stockholm

Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund
Björn Ekelund, SAR/MSA. Warm in the Winter / LTU, Stockholm
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA. Tankesmedjan Movium / SLU, Malmö
Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Tengbom / KTH, Stockholm
Johan Casselbrant, arkitekt SAR/MSA. Kanozi Arkitekter, Göteborg
Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA. Stadsledningskontoret i Stockholms stad, Stockholm
Liv Sonntag, arkitekt LAR/MSA. Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, Göteborg
Magnus Lindgren, arkitekt SIR/MSA. White arkitekter, Stockholm
Maja Olsson, studerande KADK, Köpenhamn
Mårten Setterblad, arkitekt LAR/MSA. SWMS, Stockholm
Sara Persson, inredningsarkitekt MSA. Tengbom, Stockholm

Styrelsen träffas för möten sex gånger per år. Du kan få ta del av protokoll från mötena. Hör då av dig till Katarina O’Cofaigh.