Styrdokument - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Dokumenten som styr Sveriges Arkitekters verksamhet. Principprogram, stadgar, etiska regler och verksamhetsprogram.


Styrdokument


Principprogram

Följande principer utgör grundval för Sveriges Arkitekters arbete.

Etiskt program och etiska regler

Det etiska programmet tar fasta på arkitektens allmänna ansvar. Dess innehåll ska vara vägledande i arkitektens arbete. De etiska reglerna avser de konkreta situationer som uppstår i samarbetet med huvudmannen...

Stadga

Stadgarna är regler för hur Sveriges Arkitekter är uppbyggt och fungerar.