Organisation - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter styrs av sina medlemmar. Det finns cirka 400 förtroendevalda aktiva inom förbundet. Känner du någon som, eller är du intresserad själv, skulle passa perfekt för att sitta i Sveriges Arkitekters utskott, råd eller arbetsgrupper? Tipsa styrelsens valberedning!

Stämman är det högsta beslutande organet och träffas vartannat år. Stämman tar övergripande beslut om Sveriges Arkitekters verksamhet, som vision, verksamhetsprogram och medlemsavgifter. Stämman utser också ledamöter i Sveriges Arkitekters styrelse och andra centrala arbetsorgan till exempel tävlingsnämnden, etiska nämnden och invalsnämnden. Ledamöterna till stämman utses av lokalföreningarna och studerandeavdelningarna.

Styrelsen är Sveriges Arkitekters verkställande organ och högsta beslutande organ mellan stämmomötena. Styrelsen har i uppgift att leda verksamheten i enlighet med stadgarna och stämmans beslut. Styrelsen tillsätter utskott och arbetsgrupper för att bereda beslut och driva verksamhet. Styrelsen kan också starta arbetsgrupper inom olika områden på initiativ från medlemmar.

Sveriges Arkitekters akademier för arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering utses av styrelsen och har som huvudsakliga uppgift att utveckla respektive ämnesområde och utse ledamöter till Sveriges Arkitekters prisjuryer.

Lokalföreningarna och Sveriges Arkitekter Studenterna bedriver självständigt sin verksamhet som kan bestå av föreläsningar, workshops, studieresor och andra aktiviteter. Lokalföreningarna tar också ut egna avgifter.

Sveriges Arkitekters kansli bedriver den dagliga verksamheten på uppdrag av styrelsen.


Stämma 2020


Förbundsstämma 2020

Sveriges Arkitekters förbundsstämma äger rum den 21–22 november 2020. Denna gång genomförs den helt digitalt.


Stämma 2018


Förbundsstämma 2018

Läs om Sveriges Arkitekters stämma som ägde rum 24 – 25 november 2018. Ta del av vilka beslut som fattades och hur de påverkar dig som medlem.


Stämma 2016


Förbundsstämma 2016

Sveriges Arkitekter höll förbundsstämma i november 2016. Läs här om vad stämman beslutade och vilka som valdes.