Instruktion för tävlingsnämndens arbete

Beslutad av Sveriges Arkitekters stämma 2020.

§ 1 Tävlingsnämndens uppgifter

För bevakning och handläggning av Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet tillsätter stämman en nämnd, vars uppgifter är:

  • att verka för att arkitekttävlingsverksamheten i landet utvecklas kvalitativt och med förbättrade villkor för de tävlande, bland annat genom information till arkitektkåren samt övriga planerande, byggande och fastighetsförvaltande intressenter om hur arkitekttävlingar kan och bör arrangeras,
  • att i enlighet mer branschens tävlingsregler granska och godkänna tävlingsprogram, utse domare som representerar Sveriges Arkitekter samt ge service i tävlingsfrågor till arkitektkåren och tävlingsarrangörer,
  • att inom sitt verksamhetsområde företräda Sveriges Arkitekter i förhandlingar med tävlingsarrangörer
  • att bevaka och följa upp arkitekttävlingars genomförande samt
  • att verka för att tävlingsresultat dokumenteras och att ansvara för utgivning av tävlingsdokumentation.

Det åligger Sveriges Arkitekters styrelse och övriga arbetsorgan att för handläggning, beredning eller beslut hänskjuta frågor som berör arkitekttävlingsverksamhet till tävlingsnämnden.

Nämnden ska vid ordinarie sammanträde med Sveriges Arkitekters stämma avge skriftlig verksamhetsberättelse för den gångna verksamhetsperioden.

§ 2 Valordning

Tävlingsnämnden ska bestå av ordförande och ytterligare sex ledamöter. Nämndens ledamöter utses av stämman. Ledamöter och ordförande väljs för två år. Ledamöter och ordförande kan omväljas.

Nämnden bör vara så sammansatt, att den är representativ för arkitektkårens engagemang i tävlingsverksamhet, i roller som tävlande, juryledamot, beställare och arrangör av arkitekttävlingar.

§ 3 Arbetssätt

För sin verksamhet äger nämnden rätt att till sig adjungera person. Adjungerad äger rätt att delta i nämndens sammanträden och få sin mening antecknad i protokollet men deltar ej i beslut. En ledamot av Sveriges Arkitekters styrelse och en arkitektstuderande, föreslagen av Sveriges Arkitekter Studenterna, ska normalt vara adjungerad till nämnden.

Om nämndledamot i någon fråga är jävig får ledamoten ej delta i diskussion, beredning eller beslut i frågan. Ledamot är skyldig att fästa nämndens uppmärksamhet på eventuell jävsproblematik om intressekonflikt kan antas föreligga. För definition av jäv gäller förvaltningslagens regler härom (Förvaltningslag 1986:223, § 11).

Nämnden beslutar om sin sammanträdesordning med utgångspunkt från tävlingsverksamhetens behov. Nämnden ska dock sammanträda minst sex gånger per verksamhetsår. Nämnden är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. För beslut fordras att minst fyra ledamöter är ense. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Nämnden ska föra protokoll vid sina sammanträden. Protokollet ska justeras av mötesordföranden samt delges nämndens ledamöter, eventuella lokala tävlingsombud, Sveriges Arkitekters kansli och styrelse.

För lokal förankring samarbetar nämnden med de lokala tävlingsombud och tävlingsgrupper som utses av Sveriges Arkitekters lokalföreningar.
Nämnden är mellan stämmans ordinarie sammanträden för sin verksamhet ansvarig inför Sveriges Arkitekters styrelse.

§ 4 Förändring av instruktioner

Ändringar av denna instruktion kan endast beslutas av stämman.