Instruktion för invalsnämndens arbete

Beslutat vid Sveriges Arkitekters stämma 2020.

§ 1 Invalsnämndens arbetsuppgifter

För beredning av invalsärenden tillsätter Sveriges Arkitekters stämma en nämnd vars uppgift är att inför i Sveriges Arkitekters styrelse bereda, granska och föreslå beslut om inval av aktiv eller passiv medlem till förbundet och medlems rätt att använda yrkestitel.

Nämnden sammanträder in plenum för att behandla rutiner för inval och policyfrågor i anslutning härtill.

Nämnden ska vid ordinarie sammanträde med Sveriges Arkitekters stämma avge skriftlig verksamhetsberättelse för den gångna verksamhetsperioden.

§ 2 Valordning

Sveriges Arkitekters invalsnämnd ska bestå av en ordförande och ytterligare nio ledamöter som väljs av stämman för en tid av två år. Av nämndens ledamöter ska minst två vara arkitekter, två inredningsarkitekter, två landskapsarkitekter och två planeringsarkitekter. Ledamot kan omväljas.

§ 3 Arbetssätt

Som vägledning för nämndens arbete finns en av styrelsen fastställd handläggningsordning och ansvarsfördelning gällande styrelsens och invalsnämndens handläggning av invalsärenden och ansökningar om yrkestitel. Handläggningsordningen anger vilka internationella och nationella dokument nämnden ska göra sina bedömningar mot, bland dessa dokument ingår Sveriges Arkitekters utbildningspolicy.

För nämndens verksamhet ska en sekreterare finnas inom Sveriges Arkitekters kansli. Nämndens sekreterare deltar i nämndens sammanträden men deltar ej i beslut såvida sekreteraren inte är medlem i nämnden.

Ansvaret för beredning av nämndens ärenden gällande ansökningar om medlemskap åvilar varje professionsgrupp var för sig. Sekreteraren ansvarar för att berörd professionsgrupp får erforderligt underlag för sin beredning av inkomna ansökningar. Professionsgruppen lämnar förslag till invalsnämndens ställningstagande.

Ansökan om medlemskap och yrkestitel

Nämnden ska i sin beredning från den sökande inhämta nödvändiga intyg och referenser för sin beredning.

En sökande med arkitektutbildning, stadgan §3.1. (II), ska alltid lämna in examensbevis med betygsutdrag och i förekommande fall utvärdering från svensk myndighet (detta gäller i första hand för personer med utbildning utanför EU-området).

Har den sökande annan akademisk utbildning och kunskap, stadgan §3.1 (III), ska invalsnämnden begära att den sökande lämnar in, förutom ansökan, betyg som styrker akademisk utbildning, CV med referenspersoner, förteckning över arbeten och portfölj med projekt presenterade på högst fem planscher i A3-format som han eller hon anser relevanta för medlemskap. Den sökande ska visa att han eller hon genom akademisk utbildning och praktisk verksamhet förvärvat kunskaper som till innehåll och omfattning minst motsvarar § 3.1 (I).

Ärendehantering

Ansökningar ska behandlas konfidentiellt.

Om nämndledamot i någon fråga är jävig får ledamoten ej delta i diskussion, beredning eller beslut i frågan. Ledamot är skyldig att fästa nämndens uppmärksamhet på eventuell jävsproblematik om intressekonflikt kan antas föreligga. För definition av jäv gäller förvaltningslagens regler härom (Förvaltningslag 1986:223, § 11).

Beslut i nämnden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst är utslagsgivande.

Nämnden framlägger förslag till beslut om medlemskap och/eller yrkestitel för Sveriges Arkitekters styrelse. Sveriges Arkitekters styrelse ska motivera beslut som går emot invalsnämndens förslag.

Nämnden ska föra protokoll vid sina sammanträden. Protokollet ska justeras av mötesordföranden samt delges nämndens ledamöter, berörda handläggare vid Sveriges Arkitekters kansli samt styrelsen för Sveriges Arkitekter.

Nämnden är mellan stämmans ordinarie sammanträden för sin verksamhet ansvarig inför Sveriges Arkitekters styrelse.

§ 4 Förändringar i instruktionen

Ändringar i denna instruktion kan endast beslutas av stämman.