Stadgar för Västmanlands arkitekturpris

Stadgar för utdelandet av Västmanlands arkitekturpris, antagna vid Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 26 mars 2018 och reviderade 2021.

 1. Arkitekturprisets syfte ska vara att uppmärksamma god arkitektur inom föreningens område och inom de olika arkitektområden där föreningens medlemmar är verksamma. Det ankommer på prisjuryn att fördela uppmärksamheten mellan dessa olika verksamhetsområden mellan olika år.
 2. Västmanlands arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Arkitekturverket ska vara utfört i Västmanlands län och färdigställt under de fem senaste åren.
 3. Prisplakett tilldelas arkitekturverket. Diplom ges till upphovsmännen samt uppdragsgivaren.
 4. Prisplakett och diplom ska bära texten Arkitekturpris, det årtal priset gäller samt Sveriges Arkitekter Västmanland. På diplomet anges även det verk som avses. Föreningens styrelse ansvarar för att plakett och diplom finns tillgängliga, samt att diplomen är inramade.
 5. Pristagare utses av en jury bestående av fem ledamöter, varav fyra ska vara medlemmar i Sveriges Arkitekter. Dessa fyra väljs av Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte efter förslag av föreningens valberedning och för en tid av fyra år. Mandatperioderna fördelas så att ny- eller omval sker av hälften av ledamöterna vid varje valtillfälle. Ledamöterna bör representera de olika professionerna inom Sveriges Arkitekter och jämställdhet och mångfald i sammansättningen av juryn bör eftersträvas. Den femte jurymedlemmen, som inte är medlem i Sveriges Arkitekter, utses av de fyra valda ledamöterna inför bedömningen av inkomna förslag till pristagare. Juryn utser själv en sammankallande.
 6. Pristagare tillkännages vid årsmötet i Sveriges Arkitekter Västmanland. Utdelning av priset sker vid ett särskilt tillfälle. Juryn kan avstå från att dela ut pris eller dela två priser (inom olika verksamhetsområden) efter motivering och beslut i styrelsen. Juryn kan även dela ut ett hederspris efter motivering och beslut i styrelsen.
 7. Tävlingen utlyses av lokalföreningen Sveriges Arkitekter Västmanland vid årsmötet året innan utdelningen av priset.
 8. Förslag till pristagare lämnas till juryn senast den 15 september samma år som tävlingen utlyses. Förslaget ska innehålla beskrivning av verket och motivering. Materialet ska illustreras så att det speglar verkets karaktär.
 9. Inför utdelning av pris nominerar juryn högst 5 förslag och offentliggör nomineringen i samband med kallelsen till årsmötet.
 10. Juryn ska redovisa och motivera sitt beslut skriftligt samt ta fram ett underlag till en artikel för media om de premierade verken. Styrelsen ansvarar för medial kommunikation.
 11. Föreningens styrelse ansvarar för arkivering av juryns beslut, motivering och dokumentation av de nominerade arkitekturverken.