Stadgar för Sveriges Arkitekter Värmlands Arkitekturpris (SAVA)

Här är stadgarna för Sveriges Arkitekter Värmlands Arkitekturpris (SAVA).

Allmänt

1. Sveriges Arkitekter Värmland (SAV) delar vartannat år ut ett pris till ett projekt som genomförts inom föreningens geografiska område under de två föregående kalenderåren och som är resultatet av gott arkitektarbete.

Priset heter Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris (SAVA).

Priset avser att öka intresset för god arkitektur i regionen. Det kan delas ut för ny eller ombyggnad av hög arkitektonisk klass.

Priset delas ut senast i november varje ojämnt år, prisutdelningen sker i samband med årsmöte var annat år.

JURY

2. Pristagare utses av en jury bestående av minst 3 ledamöter, två medlemmar i den lokala föreningen plus en gästledamot.

Val av juryledamöter

3. Juryledamöter föreslås av Sveriges Arkitekter Värmlands valberedning.

Val av juryledamöter sker på Sveriges Arkitekter Värmlands allmänna medlemsmöte.

Valberedningen skall i sitt förslag eftersträva att alla ledamöter inte byts vid samma tillfälle och att ledamöter inte sitter längre än fyra år i rad.

Juryarbete

4. Juryn bör arbeta efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.

5. I första steget ska SAV ta emot förslag på nomineringar från medlemmar/branschverksamma under en period (januari – mars)

I andra steget ska juryn välja ut ett antal framstående projekt inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering som nomineras till priset.

Pristagaren utses bland de nominerade objekten. SAV kommunicerar ut de nominerade projekten och vinnaren till allmänheten.

Nomineringarna ska presenteras senast 1 oktober.

6. Arbetet inför nomineringar ska kännetecknas av öppenhet. Juryn bör uppmuntra inlämnande av förslag från såväl medlemmar i Sveriges Arkitekter som branschverksamma.

7. Juryns val av nominerade ska tillsammans med skriftliga motiveringar meddelas styrelsens presidium senast en vecka före nomineringarnas annonsering. De nominerade ska underrättas mellan en till tre veckor före nomineringarnas annonsering. Nomineringar är konfidentiella fram till tidpunkten för deras annonsering.

De nominerade förslagen kan ställas ut och på annat sätt göras kända innan prisutdelningen äger rum. I undantagsfall kan juryn välja att inte genomföra nomineringsarbetet. Om detta sker ska motiv anges till styrelsen.

8. Juryns val av prisvinnare såväl som motiveringen är konfidentiella fram till tidpunkten för prisutdelning. I samband med prisutdelningen ska skriftlig motivering överlämnas till Sveriges Arkitekter Värmlands styrelse.

I undantagsfall kan juryn välja att inte dela ut priset. Om detta sker ska motiv anges till styrelsen senast tre veckor innan planerad prisutdelning.

Priset

9. Priset består av en bronsplakett som kan fästas på vinnande objekt om möjligt.

10. Diplom med juryns motivering ska också ges till arkitekten, byggherren, projektledaren eller huvudentreprenören, mottagaren behöver ej vara ansluten till Sveriges Arkitekter eller ha sin huvudsakliga verksamhet i regionen.

Dokumentation av nomineringar och vinnare

11. Efter slutfört juryarbete ska juryns motiveringar, utställningsmaterial, digitala presentationer, bildmaterial med mera överlämnas till SAV:s styrelse för arkivering som sker digitalt.

SAV:s styrelse kan vidare översända materialet till Sveriges Arkitekters kansli, ArkDes, Länsarkivet eller liknande institution.

Arvoden och kostnader

12. Juryarbetet är ett hedersuppdrag och arvoderas inte.

Kostnader för juryns resor och andra mindre utlägg i samband med juryarbetet samt framtagande av bronsplakett, utställning, tryckt material, prisceremonier med mera ska belasta SAV upp till ett budgeterat belopp som framtas vid varje årsmöte.

Stadgeändring

13. Beslut om stadgeändring skall fattas i samband med allmänna medlemsmöten och anges i kallelsen till dessa möten.

Karlstad den 27 januari 2021

Ayman Tallaj, ordförande
Karolina Bergkvist Skinner, sekreterare