Stadgar för Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Stadgan för Sveriges Arkitekter Västra Götaland utgår från exempelstadgan för lokalföreningar.

§ 1 NAMN

Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Västra Götaland.

§ 2 ÄNDAMÅL

Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften.

§ 3 MEDLEMMAR

Medlemmar i lokalföreningen är inom lokalföreningen bosatta medlemmar av Sveriges Arkitekter samt medlemmar bosatta utomlands och anställda av svensk arbetsgivare som har sitt säte inom lokalföreningens geografiska område.

§ 4 VERKSAMHET

Lokalföreningen planerar och genomför själv den verksamhet som årsmöte och styrelse beslutar bör bedrivas inom verksamhetsområdet.
Lokalföreningen kan inom sitt verksamhetsområde organisera verksamheterna i lokala grupper.

§ 5 ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE OCH ÅRSMÖTE

Vid sidan av övriga verksamheter ska lokalföreningen under verksamhetsåret hålla minst ett allmänt medlemsmöte. Vid detta allmänna medlemsmöte, som också benämnes årsmöte, ska i övrigt följande frågor behandlas:
– Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse.
– Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående ettåriga verksamhetsperiod
– Val av lokalföreningens styrelse
– Val av valberedning
– Val av två revisorer med en suppleant
– Fastställande av inkomst- och utgiftsbudget samt årsavgift (se § 9)
Kallelse till allmänt medlemsmöte skickas till samtliga medlemmar i lokalföreningen. Kallelse ska delges medlemmarna senast tre veckor före tidpunkten för allmänt medlemsmöte. Av kallelsen skall framgå vilka ärenden som skall behandlas på mötet.
Beslut vid allmänna medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.

§ 6 VAL AV LEDAMÖTER TILL SVERIGES ARKITEKTERS STÄMMA

Varje udda år ska senast i december månad genomföras val av ledamöter till Sveriges Arkitekters stämma. Inom Sveriges Arkitekter Västra Götaland sker val av stämmoledamöter genom skriftligt omröstningsförfarande bland samtliga medlemmarna.

§ 7 STYRELSE

Lokalföreningens styrelse skall bestå av minst fyra men inte mer än nio ledamöter varav en ordförande, en kassör och en sekreterare. De fyra yrkesgrupperna, arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt och inredningsarkitekt ska vara representerade i styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande. Styrelseledamot väljs för en mandatperiod av två år. Omval av ledamot får ske en gång. Efter ledamoten har avgått från sin post inträder karensperiod lika lång som ledamotens period i styrelsen.

Om en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod får styrelsen i samråd med valberedning utlysa fyllnadsval.
För att ha studenter representerade i styreslen får styrelsen adjungera medlemmar i Sveriges Arkitekter att närvara på sina styrelsemöten. En adjungerad styrelseledamot har ingen rösträtt och får närvara på styrelsemötena upp till ett år. Adjungerad ledamot får inte väljas om.
Styrelsen handhar lokalföreningens angelägenheter, verkställer dess beslut och förvaltar dess tillgångar. Styrelsen skall samarbeta med Sveriges Arkitekters styrelse i de frågor som av Sveriges Arkitekter hänskjuts till föreningen och själv ta initiativ till sådant samarbete i frågor, som inte enbart är av lokalt intresse.

Kopior av protokoll från lokalföreningens och dess styrelses sammanträden skall av styrelsen snarast insändas till Sveriges Arkitekters kansli.

§ 8 VALBEREDNING

Lokalföreningens valberedning bör bestå av fyra ledamöter och minst två av de fyra yrkesgrupperna, arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt och inredningsarkitekt ska vara representerade.

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av valberedningens ordförande.Styrelsen för Sveriges arkitekter Västra Götaland nominerar ledamöter till valberedning. Omval av ledamot i valberedning får ske en gång. Inte mer än två ledamöter i valberedningen bör väljas om vid samma tillfälle. Efter ledamoten har avgått från sin post inträder karensperiod lika lång som ledamotens period i valberedningen.

§ 9 EKONOMI

Vid allmänt medlemsmöte som också är årsmöte ska inkomst- och utgiftsbudget för kommande år presenteras. Varje udda år ska medlemsavgift till lokalföreningen fastställas för efterföljande två verksamhetsår.

Fastställda medlemsavgifter inhämtas av Sveriges Arkitekter och utbetalas till lokalföreningen på det sätt som överenskommes mellan Sveriges Arkitekter och lokalföreningen.

§ 10 REVISION

Styrelsens verksamhets/förvaltning och lokalföreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer, vilka ska avge revisionsberättelse till i § 5 nämnt allmänt medlemsmöte.

§ 11 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som flyttar till ort utanför lokalföreningen förs över till lokalförening på den nya orten.

Medlem som avslutar sina studier vid högskola eller universitet överförs från studentavdelning till lokalförening på bostadsorten.
Medlem som utträtt ur Sveriges Arkitekter anses samtidigt ha utträtt ur lokalföreningen.

Medlem som uteslutits ur Sveriges Arkitekter på grund av obetalda avgifter eller på grund av annan stadgemässigt grundad anledning till uteslutning anses samtidigt utesluten ur lokalförening.

§ 12 STADGEÄNDRING

Beslut om stadgeändring skall fattas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten och anges i kallelsen till dessa möten.

Efter verkställd stadgeändring skall beslutet därefter underställas Sveriges Arkitekters stämma för godkännande.

§ 13 UPPLÖSNING

Vid lokalföreningens likvidation eller upplösning skall eventuella tillgångar överlämnas till Sveriges Arkitekter.