Stadgar – Jönköping–Kronoberg

Stadgar för Sveriges Arkitekters lokalförening Jönköping–Kronoberg.

§ 1 Namn

Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronoberg.

§ 2 Ändamål

Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften.

§ 3 Medlemmar

Medlemmar i lokalföreningen är inom Jönköpings och Kronobergs län bosatta medlemmar av Sveriges Arkitekter samt medlemmar bosatta utomlands och anställda av svensk arbetsgivare som har sitt säte inom Jönköpings och Kronobergs län.

§ 4 Verksamhet

Lokalföreningen planerar och genomför själv den verksamhet som årsmöte och styrelse beslutar bör bedrivas inom verksamhetsområdet.

Lokalföreningen kan inom sitt verksamhetsområde organisera verksamheterna i lokala grupper.

§ 5 Allmänt medlemsmöte och årsmöte

Vid sidan av övriga verksamheter skall lokalföreningen under verksamhetsåret hålla minst ett allmänt medlemsmöte.

Varje udda år skall senast i december månad vid allmänt medlemsmöte genomföras val av ledamöter till Sveriges Arkitekters stämma.

Vid detta allmänna medlemsmöte, som också benämnes årsmöte, skall i övrigt följande frågor behandlas:

  • verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser
  • fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående tvååriga verksamhetsperiod
  • val av lokalföreningens styrelse
  • val av valberedning
  • val av lokalombud för den lokala tävlingsverksamheten samt eventuella övriga ombud
  • val av två revisorer med en suppleant
  • fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift

Anmärkning
Kallelse till allmänt medlemsmöte skickas till samtliga medlemmar i lokalföreningen.

Kallelse skall delges medlemmarna senast tre veckor före tidpunkten för allmänt medlemsmöte. I kallelsen till allmänt medlemsmöte udda år då val av stämmoledamöter och övriga årsmötesärenden skall behandlas skall av kallelsen framgå vilka ärenden som skall behandlas på mötet samt de av valberedningen föreslagna ledamöterna med suppleanter till Sveriges Arkitekters stämma.

Beslut vid allmänna medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

§ 6 Styrelse

Lokalföreningens styrelse skall bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande och en sekreterare.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande.

Styrelsen väljs för en mandatperiod av två år.

Styrelsen handhar lokalföreningens angelägenheter, verkställer dess beslut och förvaltar dess tillgångar. Styrelsen skall samarbeta med Sveriges Arkitekters styrelse i de frågor som av Sveriges Arkitekter hänskjuts till föreningen och själv ta initiativ till sådant samarbete i frågor som inte enbart är av lokalt intresse.

Kopior av protokoll från lokalföreningen/studentavdelningen och dess styrelses sammanträden skall av styrelsen snarast insändas till Sveriges Arkitekters kansli.

§ 7 Ekonomi

Vid allmänt medlemsmöte som också är årsmöte skall varje udda år fastställas medlemsavgift till lokalföreningen för efterföljande två verksamhetsår samt inkomst- och utgiftsstat för denna verksamhetsperiod.

Fastställda medlemsavgifter inhämtas av Sveriges Arkitekter och utbetalas till lokalföreningen på det sätt som överenskommes mellan Sveriges Arkitekter och lokalföreningen.

§ 8 Revision

Styrelsens förvaltning och lokalföreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka skall avge revisionsberättelse till i § 5 nämnt allmänt medlemsmöte.

§ 9 Utträde och uteslutning

Medlem som flyttar till ort utanför Jönköpings och Kronobergs län förs över till lokalförening på den nya orten.

Medlem som är bosatt inom Jönköpings och Kronobergs län och som avslutar sina studier vid högskola eller universitet överförs från studentavdelning till lokalföreningen.

Medlem som utträtt ur Sveriges Arkitekter anses samtidigt ha utträtt ur lokalföreningen.

Medlem som uteslutits ur Sveriges Arkitekter på grund av obetalda avgifter eller p g a av annan stadgemässigt grundad anledning till uteslutning anses samtidigt utesluten ur lokalföreningen.

§ 10 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring skall fattas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten och anges i kallelsen till dessa möten.

Efter verkställd stadgeändring skall beslutet därefter underställas Sveriges Arkitekters stämma för godkännande.

§ 11 Upplösning

Vid lokalföreningens likvidation eller upplösning skall eventuella tillgångar överlämnas till Sveriges Arkitekter.