Stadgar för Jönköping-Kronobergs arkitekturpris

Stadgar för Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris som antogs av års mötet den 20 mars 2024.

§1 Benämning och objekt

Sveriges Arkitekter i Jönköping-Kronoberg, SAJK, utdelar vartannat år ett arkitekturpris, benämnt “Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris“, till ett objekt inom föreningens verksamhetsområde. Priset kan tillfalla ett nyligen färdigställt verk, som visar på innovation och hög arkitektonisk klass.

§2 Syfte

Syftet med priset är att lyfta fram och uppmärksamma goda insatser avseende arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur samt samhällsplanering inom föreningens geografiska område. Priset skall vara ett erkännande till och en uppmuntran för både beställare och upphovsman.

§3 Omfattning

I normalfallet utdelas ett pris.
Vissa år, då det är särskilt motiverat, kan ytterligare pris utdelas. SAJK äger även rätt att avstå från att utdela priset, om den finner skäl för detta. Pristagare tillkännages och priset delas ut i samband med lokalföreningens årsmöte. Annat tillfälle för utdelning kan aktualiseras om det anses lämpligt.

§4 Form för pris

Priset består av en utmärkelse i form av en bronsplakett så utformad att den kan monteras på vägg eller motsvarande. Diplom med juryns motivering ges till pristagarens upphovsmän, arkitekt eller motsvarande samt byggherre.
Bronsplakett och diplom bär texten: “Sveriges Arkitekter Jönköping- Kronobergs arkitekturpris xxxx (det årtal priset gäller).

§5

Alla föreningens medlemmar äger rätt att anmäla verk för bedömning. Styrelsen meddelar sista datum då anmälan ska vara juryns sammankallande tillhanda.

§6

Priset bör om möjligt utses av en jury bestående av 3–4 personer ej verksamma i regionen, varav en sammankallande. Juryns sammansättning bör spegla föreningens olika medlemskategorier. Jurymedlemmar nyväljs av styrelse vartannat år.

§7

Juryn väljer ut upp till 5 projekt som man väljer att bedöma. Juryns beslut ska tillsammans med en skriftlig motivering meddelas styrelsen senast 3 veckor före prisets utdelande och är konfidentiellt fram till tidpunkten för utdelning en. Styrelsen kan välja att offentliggöra nominerade kandidater före prisutdelningen.

§8 Ersättning och kostnader

Kostnader i samband med prisets framtagande belastar Sveriges Arkitekters lokalförening i Jönköping-Kronoberg.