Regler för Östergötlands arkitekturpris

Regler för utdelande av priset antagna vid Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte den 7 september 2002.

  1. Östergötlands arkitekturpris tilldelas ett framstående arkitekturverk innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering. Arkitekturverket skall vara utfört i Östergötland och färdigställt under något av de senaste åren.
  2. Priset tilldelas arkitekturverket. Repliker av priset ges dessutom till arkitekten/ planeraren och byggherren, i förekommande fall kommunen.
  3. Priset har formen av en plakett. Den bär texten Östergötlands arkitekturpris, det årtal priset gäller samt Sveriges Arkitekter Östergötland. Föreningens styrelse ansvarar för att plaketter finns tillgängliga.
  4. Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte efter förslag av föreningens valberedning. Ledamöterna bör representera de olika professionerna inom Sveriges Arkitekter. Minst en av ledamöterna nyväljs varje år. Sammankallande är den som suttit längst tid i juryn. Vid lika tid gäller den äldste som sammankallande.
  5. Priset utdelas en gång om året vid årsmöte i Sveriges Arkitekter Östergötland. I undantagsfall kan juryn avstå från att utdela priset.
  6. Medlem av Sveriges Arkitekter Östergötland kan senast 1 juni till juryn framföra förslag till årets pristagare. Juryn är dock inte bunden att begränsa sig till inkomna förslag i valet av pristagare.
  7. Juryn bör inför utdelningen av priset nominera ett antal förslag och offentliggöra nomineringen.
  8. Juryn skall redovisa och motivera sitt beslut skriftligt. Beslutet skall offentliggöras i samband med utdelningen.
  9. Föreningens styrelse ansvarar för att juryns beslut, motivering och dokumentation av arkitekturverket arkiveras.