Stadgar Gävle-Dalas Arkitekturpris

Stadgar för utdelandet av Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris, antagna vid årsmöte den 4:e mars 2021.

 1. Arkitekturprisets syfte ska vara att uppmärksamma god arkitektur inom föreningens område och inom de olika arkitektområden där föreningens medlemmar är verksamma. Det ankommer på prisjuryn att fördela uppmärksamheten mellan dessa olika verksamhetsområden mellan olika år. Priset delas ut vartannat år.
 2. Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Verket ska vara utfört i föreningens område och färdigställt under de fem senaste åren.
 3. Pris tilldelas verket. Diplom ges till upphovspersonen/ -erna samt uppdragsgivaren.
 4. Pris och diplom ska bära texten Arkitekturpris, det årtal priset gäller samt Sveriges Arkitekter Gävle-Dala. På diplomet anges även det verk som avses. Föreningens styrelse ansvarar för att pris och diplom finns tillgängliga, samt att diplomen är inramade.
 5. Pristagare utses av en jury bestående av tre ledamöter, varav två ska vara medlemmar i Sveriges Arkitekter. Juryns tre ledamöter väljs av Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas styrelse för det gällande tävlingsåret. Ledamöterna bör representera de olika professionerna inom Sveriges Arkitekter och jämställdhet och mångfald i sammansättningen av juryn bör eftersträvas. Juryn utser själv en sammankallande.
 6. Utdelning av priset sker vid ett särskilt tillfälle. Juryn kan avstå från att dela ut pris efter motivering och beslut i styrelsen.
 7. Tävlingen utlyses av lokalföreningen Sveriges Arkitekter Gävle-Dala senast den 31:a mars, samma år som utdelningen av priset.
 8. Förslag till pristagare lämnas till juryn senast den 31:a maj, samma år som tävlingen utlyses. Förslaget ska innehålla beskrivning av verket, motivering samt uppgift om upphovsperson/personer. Materialet ska illustreras så att det speglar verkets karaktär.
 9. Inför utdelning av pris nominerar juryn högst 3 förslag av de inlämnade förslagen.
 10. Juryn ska redovisa och motivera sitt beslut skriftligt samt ta fram ett underlag till en artikel för media om de nominerade verken. Styrelsen ansvarar för medial kommunikation.
 11. Föreningens styrelse ansvarar för arkivering av juryns beslut, motivering och dokumentation av de nominerade verken.
 12. Juryarbetet är ett hedersuppdrag och arvoderas inte. Kostnader för juryarbetet, pris, evenemang och andra kostnader kopplat till arkitekturpriset belastar Sveriges Arkitekter Gävle-Dala upp till av föreningen budgeterat belopp. Utomstående sponsring av utdelningsevenmanget är tillåtet om det kan antas att detta inte påverkar juryns bedömning.