Stadgar Blekinge-Kalmars Arkitekturpris

Regler för utdelandet av priset, antagna vid Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmars årsmöte den 26 november 2004 med ändringar antagna på årsmöten 2007, 2008 och 2009.

 1. Arkitekturprisets syfte ska vara att uppmärksamma god arkitektur inom föreningens område och inom de olika arkitektområden där föreningens medlemmar är verksamma. Det ankommer på prisjuryn att fördela uppmärksamheten mellan dessa olika arkitektområden mellan olika år. (2009)
 2. Blekinge Kalmar arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Arkitekturverket ska vara utfört i distriktet Blekinge och Kalmar län och färdigställt under de fem senaste åren. (2009)
 3. Prisplakett tilldelas arkitekturverket. Diplom ges till arkitekten eller planeraren samt uppdragsgivaren.
 4. Prisplakett och diplom ska bära texten Arkitekturpris, det årtal priset gäller samt Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar. På diplomet anges även det objekt som avses. Föreningens styrelse ansvarar för att plakett och diplom finns tillgängliga, samt att diplomen är inramade. (2007)
 5. Pristagare utses av en jury bestående av minst fyra ledamöter som väljs av Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmars årsmöte, efter förslag av föreningens valberedning, samt en ledamot som utses av arkitektstudenterna vid BTH. Ledamöterna bör representera de olika professionerna inom Sveriges Arkitekter och jämställdhet i sammansättningen av gruppen bör eftersträvas. Två av ledamöterna nyväljs vart fjärde år. Juryn utser själv en sammankallande. (2008)
 6. Priset delas ut vid årsmötet i Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar. Juryn kan avstå från att dela ut pris efter motivering och beslut i styrelsen.
 7. Tävlingen utlyses av lokalföreningen Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar. Tävlingen ska vara utlyst senast den 15 mars det år som priset ska delas ut.
 8. Förslag till pristagare lämnas till juryn senast den 15 september. Förslaget ska innehålla beskrivning av objektet och motivering. Dessutom ska materialet illustreras så att det speglar objektets karaktär. (2008)
 9. Inför utdelning av pris nominerar juryn högst 3 förslag och offentliggör nomineringen i samband med kallelsen till årsmötet.
 10. Juryn ska redovisa och motivera sitt beslut skriftligt samt ta fram en artikel för media om det premierade objektet. Beslutet ska offentliggöras i samband med utdelningen. (2009)
 11. Föreningens styrelse ansvarar för arkivering av juryns beslut, motivering och dokumentation av de nominerade arkitekturverken.