Paradiset. Arkitektkontor: 02landskap. Foto: Måns Berg.
Verksamhet första halvåret 2021

Akademin för Landskapsarkitektur – våren 2021

Akademins arbete har fortgått under våren 2021, vi träffas regelbundet digitalt ungefär en gång i månaden. Här kan du se vad vi har arbetat med under första delen av 2021.

Priset för bästa Landskapsarkitektur

Paradiset. Arkitektkontor: 02landskap. Foto: Måns Berg.
Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2020 – Paradiset. Arkitektkontor: 02landskap. Foto: Måns Berg.

Priset tilldelas årligen landskapsarkitektprojekt av hög kvalitet som uppskattas av allmänheten och har aktualitet.

Juryn utses av Akademin för landskapsarkitektur och i år utgörs den av Agneta Persson (Malmö Stad), Jaenette Nilsson (Edge), Sam Keshavarz (Outer Space) och Pål Castell (Vänersborgs kommun). Priset delas ut på Arkitekturgalan.

Stadgarna är fastställda sedan i fjol och vi har tagit fram ett separat medskick till juryn. Medskicket är ett levande dokument, föränderligt år från år i syfte att följa kårens aktuella frågeställningar och utmaningar.

Tävling om nytt namn på priset

Hur ska vi prata om god landskapsarkitektur i framtiden? Vilka associationer och berättelser vill vi skapa gällande förebilder i svensk landskapsarkitektur? Vi utlyser nu en namntävling för Sveriges Arkitekters Pris för bästa Landskapsarkitektur. Vad tycker du det ska heta??

Tävlingen öppnar den 25:e augusti och senast den 6:e september behöver vi ditt förslag med motivering! Mer information kommer under sommaren, håll utkik!

Finns det landskapsarkitekter kvar om 20 år?

Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ Landskap. Foto: Lennart Johansson.
Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ Landskap. Foto: Lennart Johansson.

Vilka roller har yrkeskåren då och vilken utbildning ska nuvarande studenter ha för att möta framtidens krav? Det pågår för nuvarande en diskussion om att minska antalet utbildningsplatser på landskapsarkitektprogrammet, och samtidigt uppstår on-lineutbildningar för ”certifierade landskapsarkitekter” utanför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Sveriges Lantbruksuniversitet, i samarbete med Sveriges Arkitekters Landskapsakademi, har initierat ett kartläggningsarbete med två delmål. Det första är att kartlägga den övergripande utvecklingen inom yrkeskåren och samhället samt de utmaningar för framtiden där landskapsarkitekten kan spela en roll. Vad behöver en landskapsarkitekt ha för kunskaper, färdigheter och insikter i framtidens samhällsbyggande? Det andra är att synliggöra landskapsarkitektprogrammens styrkor och svagheter i förhållande till dessa utmaningar. Vilket innehåll i landskapsutbildningarna är relevant och vad behöver förändras?

Landskapsarkitektyrket verkar i ett samhälle i ständig utveckling med ändrade förutsättningar och nya arbetsuppgifter. Vilka kunskaper och färdigheter kommer att krävas av en landskapsarkitekt i framtiden? Och vilket innehåll ska landskapsarkitektutbildningen i så fall ha för att rusta morgondagens landskapsarkitekter så att de kan bidra till att lösa framtidens utmaningar?Genom att svara på enkäten hjälper ni till med att fånga viktiga strömningar, spaningar och sammanhang som kåren behöver formulera för vårt yrke och för den framtida utbildningen.

Har du frågor kring enkäten, kontakta Anna Bengtsson på mejl anna.bengtsson@slu.se.

Det offentliga samtalet

Seminariestafett på temat “LOU, problem och möjligheter” planeras nu.
Användningen och tolkningen av LOU i offentliga upphandlingar är både för kåren och samhället angelägen fråga, flera problem har uppstått bland annat i kvalitetshänseende och där små och medelstora företag har fått svårare och svårare att göra sig gällande i offentliga upphandlingar.

Området är komplext, de viktiga frågeställningarna behöver ringas in och sättas i perspektiv ur ett samhällsekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. En rad diskussionsmöten har hållits under våren mellan Sveriges Arkitekters akademier och frågorna anses vara av högsta vikt för alla arkitektdiscipliner. Ett mål är uppsatt att tillsammans skapa ett eller flera gemensamma seminarier under 2021–22.

Landskap NU

– kommande digital plattform och publikation om nutida svensk landskapsarkitektur.

Foto: Robin Hayes.
Trissans hjärta, Bredäng. Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Det finns väldigt få forum, tidskrifter och böcker som ges ut om svensk landskapsarkitektur, vi ser ett stort behov att synliggöra och bygga en starkare utåtriktad kultur kring densamma.

Akademin är nu igång med uppföljning av den mycket uppskattade skriften LandskapNu som gavs ut 2016, i vilken 50 olika projekt redovisades.Snart startar vi ett arbete med att att samla in nya spännande projekt. En plattform kopplad till Sveriges Arkitekters webbplats är under konstruktion. Plattformen kommer att utgöra basen för insamlandet och här kommer projekten också att publiceras. Syftet med plattformen är att snabbt få en känsla av vad som är på gång inom nutida svensk landskapsarkitektur. Vi återkommer med inbjudan till landets kontor och alla medlemmar.

De insamlade digitalt uppladdade projekten kommer att utgöra basen till en publikation om modern svensk landskapsarkitektur och planeras utkomma till IFLA World Congress 2023.

Internationella frågor

IFLAS World Congress 2023

En kreativ studentworkshop ordnades där kenyanska och svenska studenter träffades.

Som del i samarbetet och kunskapsutbytet med Architectural Association of Kenya (AAK)s Landscape Chapter har sista delen i en gemensam webinarieserie gått av stapeln. Genom möten och diskussion mellan svenska och kenyanska landskapsarkitekter diskuterades globala kopplingar kring vårt lokala arbete i Sverige och Kenya.

Ett utbyte mellan landskapsarkitektutbildningarna i Sverige och Kenya har också inletts och diskussioner pågår kring former för kunskapsutbyten och samarbeten. En kreativ studentworkshop ordnades där kenyanska och svenska studenter träffades för att jämföra platser och diskutera landskapsarkitekturens roll under ledning av landskapsarkitektkollektivet Dis/Order.

I höst drar planeringen igång igen och går in i en ny fas. Vill du vara med och engagera dig? Skicka ett mejl till projektledare pia.jonsson@arkitekt.se.
Världskongressen 2021 anordnas av Malaysia och kommer att hållas online under temat Future/Tense.

IFLA Europe

Inom IFLA Europe har mycket fokus under våren handlat om ”The New European Bauhaus” där IFLA Europe är officiell partner. Genom onlineseminarium har de bjudit in till diskussion kring “Landscape Architecture co-designs the EU Green Deal”.

Landscape Institute, vår vänorganisation i Storbritannien, har haft release för publikationen “Landscape for 2030” med fokus på hur landskapsarkitektur kan möta klimatförändringar.

Oyster

Oyster 2021 kommer att genomföras och Oystergruppen är i full gång med planeringsarbetet. Seminariet äger rum den 3 december 2021, mer information kommer.

Samarbete med tidningen Landskab

Se vidare vårt förra nyhetsbrev. Har du tips eller idéer på artiklar mm, kontakta redaktionsmedlem Sabina Richter via sabina@02landskap.se.

Samarbete med tidningen Utemiljö

Se vårt förra nyhetsbrev. Nästa nummer om bland annat lekotoper och ljussättning.

Vi fins på sociala medier

Kontakta oss

Du kan nå Akademin för Landskapsarkitektur direkt. Mejla oss mycket gärna för inspel, tips och idéer, funderingar kring angelägna frågor för vår kår och för vårt yrkesutövande. Varmt välkommen att mejla på landskap@arkitekt.se